Przyrost względny

Czytaj Dalej

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

Bezwzględny i względny wiek Ziemi

Ziemia jako planeta istnieje prawdopodobnie ok. 5-6 miliardów lat. Powstała z chmury pyłu krążącej wokół Słońca, z której tworzyły się różnej wielkości bryły, łączące się w końcowej fazie tworzenia planety w jedną ca­łość - kulę. Pozostałością po tym okresie są meteoryty, których wiek...

Metody badania bezwzględnego i względnego wieku skał

Określenie bezwzględnego i względnego wieku skał dokonywane jest na podstawie wielu metod badawczych. Wiek bezwzględny określamy za pomocą pierwiastków promieniotwórczych, które ulegają rozpadowi w okre­ślonym czasie, w którym połowa jego atomów przekształca się w inny pier­wiastek. Jest to tzw. okres...

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

Dzieli się kraj na tyle okręgów ile jest miejsc w Izbie, do której odbywają się wybory. Wybory te odbywają się do jednej izby – Izby Gmin. W Wielkiej Brytanii jest to 650 okręgów wyborczych jednomandatowych. W każdym okręgu wygrywa jeden mandat, ten który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku...

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Oparty jest na absolutnej większości. Francja podzielona jest na 577 okręgów wyborczych, ponieważ tyle jest miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W okręgach, w których kandydat otrzymał więcej niż połowę głosów przechodzi on do pierwszej tury. W pozostałych okręgach odbywa się druga tura. Prawo wejścia do...

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Przyrost

Przyrost jest sposobem nabycia terytorium, niewymagającym od państwa podjęcia żadnych specjalnych aktów.

PRZYROST NATURALNY w poszczególnych typach państw - przyczyny i skutki zróżnicowania

W krajach, w których ludność osiągnęła wysoki poziom zamożności, z reguły obserwuje się spadek liczby urodzeń i w związku z tym jest mały przyrost naturalny.

Wyjaśnienie pojęć: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Eksplozja demograficzna jest to duży przyrost ludności, objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego - ponad 20 promili.

Prawo przyrostu (testamentowe)

Prawo przyrostu (ius adcrescendi) powstawało przy mnogości spadkobierców, gdy jeden z nich odrzucił swoją część spadku, zmarł wcześniej lub stracił zdolność do dziedziczenia. Przyrost następował z mocy prawa, nie można go było odrzucić i zawierał naturalnie długi spadkowe.

Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa – działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z...

Przyrost (akrescencja) w prawie spadkowym

Opróżniona część spadku (aktywa i pasywa) przez współspadkobiercę, który nie chciał lub nie mógł jej objąć, przypadała pozostałym proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych z mocy samego prawa ipso iure. Ograniczone to było przez ewentualne transmisje i substytucje, a w dziedziczeniu testamentowym...

Normy prawne jednostronnie bezwzględnie obowiązujące

Stanowią formę pośrednią pomiędzy normami bezwzględnie a względnie wiążącymi. Jest to kategoria norm, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlatego zastosowanie tej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze...

Nieważność względna i bezwzględna aktu administracyjnego

Nieważność względna aktu administracyjnego ma miejsce gdy:

1.decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

2.ecyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

3.stała skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie

4.wiera wadę powodująca jej...

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH ORAZ ZASADA OBFITOŚCI ZASOBÓW JAKO PODSTAWOWE PRAWA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH.

W warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagę nad krajem B w produkcji obu towarów ( 2 rodzajów). Stąd kraj A powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować taniej niż kraj B . Kraj B zaś powinien specjalizować się w...

Czym jest kontrola przyrostu naturalnego?

Niektórzy eksperci oceniają, że ponad 90% przyrostu naturalnego w ciągu następnych 50 lat przypadnie na kraje rozwijające się.

Dlaczego na ogół stosuje się bezwzględną wartość elastyczności cenowej popytu?

 

Wartość bezwzględna cenowej elastyczności popytu pomaga uniknąć wartości ujemnych, co odpowiada potocznym wyrażeniom o większej lub mniejszej elastyczności oraz ułatwia wszelkie porównania z cenową elastycznością podaży.

Przyrost wyceny

W przypadku aktywów normalnie wycenianych w bilansie po koszcie historycznym, taki przyrost ujmowany jest w kapitale rezerwowym, a następnie- jeżeli zostanie zrealizowany w drodze sprzedaży- przenoszony jest do zysku z lat ubiegłych (przy pominięciu rachunku zysków i strat, ponieważ zysk nie został "wypracowany").

Teoria kosztów względnych

Teoria kosztów względnych

Teoria kosztów kosztów względnych (zwana także teorią kosztów komparatywnych lub porównawczych) w znaczącym stopniu udoskonaliła teorię handlu międzynarodowego. Uważa się, że teoria ta została w 1917r. sformułowana przez D. Ricardo. Klasyczna teoria kosztów względnych...

Kontrola przyrostu naturalnego

, także usiłowały kontolować przyrost naturalny ,ponieważ roczny wskaźnik przyrostu naturalnego ,równy w latach 1980-90 2,1% był tam wyższy nawet niż w Chinach.