Przypominanie

Przypominanie

Czytaj Dalej

Czy przypominanie i rozpoznawanie to te same procesy?

*Istnieją też czynniki, które odmiennie wpływają na rozpoznawanie i przypominanie: -Częstość słów – słowa o większej częstotliwości używanie są łatwiej przypominane, w przypadku rozpoznawanie zależność ta jest odwrotna -Uczenie się zamierzone i mimowolne – przypominanie daje lepsze efekty przy uczeniu się zamierzonym niż przy mimowolnym.

Teorię przypominania Lofusów

Czynniki wpływające na rozpoznanie i przypominanie to: częstość słów; uczenie się zamierzone i mimowolne (Zamierzone ma lepszy wynik z przypominaniem, a z rozpoznawaniem i zamierzone i mimowolne ma takie same wyniki.

Przypominanie i rozpoznawanie - to te same procesy?

Rodzaje zależności między przypominaniem a rozpoznawaniem: -Nieświadomy plagiat mówi o tym, że przypominanie występuje bez rozpoznania, odtwarzany zbiór informacji w przekonaniu, że jest on naszym oryginalnym wytworem.

przypominanie

podobieństwo sytuacji zapamiętywania i przypominania (— zasada specyficzności kodowania), jak i właściwości podmiotu, takie jak indywidualne cechy pamięci, znaczenie jakie podmiot przywiązuje do przypominanych treści, zainteresowanie przedmiotem przypomnienia, — nastawienie wobec niego, — motywacja, — strategie przypominania.

strategie przypominania

strategie przypominania - strategie pamięciowe stosowane w fazie przypominania; najczęściej polegają na poszukiwaniu informacji pamięciowej według jakiegoś planu, z wykorzystaniem związków pomiędzy elementami materiału, kontekstu sytuacyjnego, różnych wskazówek itp.

Scharakteryzuj teorię przypominania Loftusów

Wg Loftus zjawisko to występuje w sytuacjach zeznawania w procesie sadowym, a przypominanie przez świadka wydarzenia zależą od sposobu zadawania mu pytań.

Czym jest przypominanie?

Przechowywanie informacji przynosiłoby niewielki pożytek, gdyby nie można jej było natychmiast odtworzyć, „wydobyć" w wymagającej tego sytuacji. Najprostszym sposobem wydobywania zapamiętanej informacji jest rozpoznanie. Podczas tego procesu tworzy się umysłowa „sonda", mentalny obraz posiadający...