Przykazanie miłości

Przykazanie miłości – według Ewangelii dwa przykazania ustanowione przez Jezusa Chrystusa: miłości do Boga i miłości bliźniego (tj. do każdego człowieka). Zwane są też największym przykazaniem. W rzeczywistości mogły być przez Jezusa Chrystusa co najwyżej powtórzone - występowały już w Torze co najmniej kilkaset lat przed spisaniem...

Czytaj Dalej

Erich Fromm „Sztuka jako miłość"

FROMM Erich (1900-80) Amerykański psychoanalityk pochodzenia niemieckiego, zaliczany do tzw. neopsychoanalityków; należał do niemieckiej lewicy skupionej wokół "Zeitschrift fr Sozialforschung", w którym publikowali przedstawiciele "szkoły frankfurckiej"; po dojściu Hitlera do władzy wyemigrował (do USA) z większością jej przedstawicieli; w USA prowadził badania nad psychospołecznymi źródłami faszyzmu, które przedstawił w Ucieczce od wolności (1941), widząc w tęsknocie ...

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

I.

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Ta wypowiedź Jezusa ilustruje na przykładzie praktyczną realizację Nowego przykazania, zobowiązującego ludzi do wzajemnej miłości.

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Jezus Chrystus nazwał je „przykazaniem nowym" (J 13,34), ściśle łącząc z sobą miłość Boga i bliźniego (Mt 22,34-40), gdyż prawdziwa miłość Boga jest bez miłości człowieka niemożliwa; o ile wg wykładni faryzeuszów i uczonych w Piśmie było 613 przykazań (365 nakazów i 248 zakazów), to Jezus skupił całe -> Prawo i Proroków na tych 2 przykazaniach (Mt 21,40), wyprowadzając z przykazania miłości całą -* ...

Obraz miłości z IV księgi

Wybrałam ten temat, ponieważ wyzwala we mnie pokusę przyjrzenia się bliżej słowu, którego często używamy, a nie nadajemy mu konkretnej treści. Ba, nie robią tego nawet pisarze. Zadowalają się oni mglistym kształtem, który każdy jakoś na swój sposób wypełnia. Czymże jest wiec miłość? Już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia: "Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości", zauważył Wergiliusz. Dla Dantego miłość jest tym, co ...

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WSTĘP:

Człowiek w konfrontacji z losem to główny problem literatury wszechczasów. Antygona z tragedii Sofoklesa, a także cała jej rodzina, poznali ciężką rękę przeznaczenia. W utworach...

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

Quo Vadis

GLAUKUS wprowadza w czyn przykazanie miłości, darując dwukrotnie winy i krzywdy swemu katowi - Chilonowi; drugie przebaczenie, którego udziela, gorejąc jako żywa pochodnia Nerona, dokonuje cudu nawrócenia zatwardziałego Chilona na wiarę chrześcijańską; do jego zgonu można zastosować sentencję, że “krew męczenników jest nasieniem nowych wyznawców wiary”.

DZIADY – cz. II i IV

Okoliczności powstania Dziadów

 

Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstbw.

II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823...

Dzieje Tristana i Izoldy

Poemat składa się z dziewiętnastu części poprzedzonych mottami. Ich numery i tytuły zaznaczono pogrubioną czcionką.

I. Dziecięctwo Tristana. Autor zwraca się do czytelnika z ofertą przedstawienia opowieści. Matką Tristana była Blancheflor, siostra króla Kornwalii Marka, żona króla Lonii, Riwalena...

Różne oblicza miłości…Romantyczne i pozytywistyczne ujęcie tego tematu w wybranych utworach z obu epok.

 

Kobieta była bohaterką utworów literackich od zarania dziejów literatury, gdyż jest przecież matką, żoną, siostrą, przedmiotem uwielbień i zachwytów, źródłem miłosnych cierpień. Jej rola i pozycja w życiu społecznym, rodzinnym i politycznym ulegała zmianie w miarę upływu wieków. Miłość do...

Romantyczna koncepcja miłości – Cierpienia młodego Wertera

„Takiej miłości każdy młodzian czeka,

Ich spotkania to przede wszystkim rozmowy, zachwyty nad pięknem przyrody, wnikliwe analizowanie utworów literackich. Werter marzy o ciągłym przebywaniu z Lottą, o delektowaniu się jej widokiem, dźwiękiem głosu, pragnie wspólnych spacerów i zwierzeń...

Romantyczna miłość (Werter, Giaur, Gustaw)

Każda epoka wytwarza swój model miłości. Poznaliśmy miłość średniowiecznych rycerzy, a teraz w kilku utworach poznaliśmy miłość, którą można określić jako romantyczną. Werter z sentymentalnej powieści J. W. Goethego, Giaur z utworu G. Byrona i Gustaw z IV części Dziadów mają ze sobą wiele...

Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

Łaska jest najpierw miłością, którą odwieczny Bóg kocha człowieka w łasce: ponieważ miłość Boża czyni kochanego człowieka godnym miłości. Odwieczna miłość Ojca i Syna nie jest łaską ale nieskończoną przyjaźnią Osób Boskich. W momencie jednak, gdy Słowo staje się człowiekiem, staje się...

Dzieje Tristana i Izoldy jako przykład średniowiecznej etyki i miłości

Około X wieku - w rezultacie ukształtowania się monarchii feudalnych - obok kościelnej twórczości łacińskiej zaczęła powstawać także różnorodna i bogata literatura w językach narodowych, głównie w ośrodkach dworskich, które wytworzyły kulturę rycerską, swoiste obyczaje i wzory osobowe. Bujną...

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru, romans listowny L. Kropińskiego, wyd. w Warszawie 1824, cz. 1-3 (2 mutacje; jedna ilustr. litografiami W. Śliwickiego), ale powst. już 1810, jeśli wierzyć autorowi, który oskarżył nawet bezpodstawnie F. Bernatowicza o...

ANTYNOMIZM

Mt 19,16-19) oraz dwa przykazania miłości (Łk 10, 25-28); sam również dał dowody przestrzegania Prawa Mojżeszowego (Łk 2,41-49; 4,16; Mt 17,24-27; 19,17-19; J 2,13; 5,1; 6, 4; 7,1-2; 10, 22-23; 11, 55).

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

E. stanowi jeden z podstawowych traktatów, jakkolwiek pozostaje w stadium ciągłego formowania się. -

A. POCZĄTKI — Kościół wierzy, że wywodzi się cały z osoby -> Jezusa Chrystusa, jako podstawowe ucieleśnienie misterium zbawienia w historii; pełna jednak świadomość kośc. składa się z prostej...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - DOKTRYNA

było przekonanie, że człowiek został stworzony na —* obrazBoży i że otrzymuje tyle łask, ile mu potrzeba, by mógłrealizować przykazanie miłości.

Piotr Skarga - Kazania sejmowe

Ze wszystkich kazań sejmowych te dwa najmniej mają siły i polotu, nie mówiąc już o tym, że kiedy trzy pierwsze nigdy się nie zestarzeją (ponieważ przykazania moralności, patriotyzmu i zgody*zawsze będą młode), te dwa już się zestarzały: dziś bowiem już wszyscy rozumiemy, że nie­katolicy mogą być równie dobrymi obywatelami państwa jak katolicy.