Przychody

Czytaj Dalej

Centrum przychodów i jego kontrola

Stosowane mierniki kontroli Centra przychodów są poddawane kontroli poprzez mierniki, które tworzą trzy grupy: oparte na przychodach ze sprzedaży, dotyczące poziomu efektywności zarządzania zasobami centrum, pozostałe, najczęściej nie finansowe Mierniki kontroli oparte na przychodach ze sprzedaży Pierwsza grupa mierników bazuje na przychodach ze sprzedaży.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Po stronie Dt konto to wykazuje zaliczenie przychodów pobranych z góry do przychodu bieżącego okresu w korespondencji z kontami np. "Sprzedaż", "Pozostałe przychody operacyjne". Oznacza ono nie rozliczone jeszcze przychody przyszłych okresów sprawozdawczych.

BADANIE PRZYCHODÓW

Wystąpienie dotyczy potwierdzenia, czy zaksięgowane przychody miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Sprawdzenie pomiaru polega na potwierdzeniu, że wykazane transakcje związane z przychodami są zarejestrowane we właściwej kwocie.

Przedstaw związki pomiędzy przychodem marginalnym i przeciętną wysokością współczynnika elastyczności

Przychód krańcowy MR, jest to przyrost przychodów całkowitych wywołany wzrostem sprzedaży o jednostkę: TR – przychody całkowite Przychody przeciętne AR, są to przychody zarobione przez firmę ze sprzedaży pojedynczej jednostki produktu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

2000r) Rodzaje pozostałych przychodów operacyjnych Do najczęściej spotykanych pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć można: przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, a także wartości niematerialnych i prawnych, przychody z likwidacji środków trwałych, odpisy ujemnej wartości firmy, przychody związane z działalnością socjalną, przedawnione i umorzone zobowiązania, wartość rozwiązanych rezerw (oprócz ...

Przychody i koszty w przedsiębiorstwie.

rozumiemy przez to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane: • z działalnością socjalną; • ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji; • z odpisaniem zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem ...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1a - do kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro; od nadwyżki ponad tą kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów 5,5% między innymi przychody z działalności wytwórczej oraz usługowej w zakresie budownictwa, usługowej w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 t.

Koszty uzyskania przychodów

W przypadku gdy umowa leasingowa zawiera postanowienia, że korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych to koszty uzyskania przychodu stanowić dla niego - obok amortyzacji - odsetkowa część opłaty leasingowej, którą liczy się przez pomniejszenie jej pełnej wysokości o kwotę spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialne i prawne, jakie przypadają na każdą opłate.

Księga przychodów i rozchodów

7 kolumna to wartość sprzedanych towarów i usług, a 8 to przychody pozostałe które nie są bezpośrednio związane z działalnością. Jeśli chodzi o limit to ustawowo on nie może przekroczyć 0,25% rocznego przychodu firmy.

ANALIZA PRZYCHODÓW

przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów, dywidendy oraz uzyskiwane odsetki od kredytów i pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli oraz dodatnie różnice kursowe; 3) pozostałe przychody, np.

Przychody finansowe

Przychody finansowe ewidencjonuje się po stronie kredytowej (Ct) na koncie 750 "Przychody finansowe".

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Księgę uznaje się za rzetelną również, gdy: 1) niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym urząd skarbowy stwierdził te błędy; 2) brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiły podatnikowi prowadzenie księgi; 3) ...

Koszty uzyskania przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesienie w celu osiągnięcia przychodu. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z kilku miejsc pracy, koszty te mogą być wyższe do 4,5 % ww.

Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

Jeżeli E <...

Jakie występują związki i zależności między przychodem całkowitym, przeciętnym i krańcowym w przedsiębiorstwie monopolistycznym?

 

A) przychód przeciętny i krańcowy w miarę zwiększania ilości sprzedawanych produktów maleją , z tym że przychód krańcowy zmniejsza się szybciej niż przychód przeciętny;

B) przychód przeciętny osiąga zero , gdy przychód całkowity jest równy zero;

C) przychód krańcowy osiąga zero , gdy...

Funkcja regresji przychodów

potęgowa funkcja regresji, stosowana, gdy w miarę wzrostu ilości sprzedanych produktów będą następować coraz mniejsze przyrosty przychodów ze sprzedaży (przychody degresywnie zmienne) kwadratowa funkcja regresji, którą stosuje się, gdy po osiągnięciu pewnego poziomu sprzedaży dalszy jej wzrost będzie powodował spadek całkowitego przychodu ze sprzedaży.

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

przychody podstawowej działalności operacyjnej oraz przychody pozostałej działalności operacyjnej (pozostałe przychody operacyjne).

Przychody i koszty

Przychody - są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych.

Wyjaśnij pojęcie przychodu marginalnego i kosztu marginalnego

Kategorie kosztu marginalnego Km i przychodu marginalnego Rm są wykorzystywane do obliczenia wielkości produkcji pozwalającej maksymalizować zysk przedsiębiorstwa. Optymalny poziom produkcji w przedsiębiorstwie, to taki poziom, przy którym koszty marginalne Km równe są marginalnym przychodom Rm.