Przewrót majowy

Przewrót majowy

Czytaj Dalej

Przewrót majowy 1926.

Skutki przewrotu majowego były dogłębne, ale nie zbytnio sensacyjne. Tak więc czy przewrót majowy wyszedł Polakom na dobre?

Polityczne konsekwencje przewrotu majowego

Zamach majowy rozpoczął okres rządów sanacji, który trwał do 1939 roku.

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Przewrót majowy

Istnieją przypuszczenia, że przygotowania do zamachu mającego przynieść Piłsudskiemu władzę nad całym wojskiem i państwem rozpoczęto już w 1925 roku. Wtedy to PPS-owcy, byli legioniści i POW-iacy prowadzili intensywną kampanie pod hasłem przeciwstawienia się przewrotowi endeckiemu. W akcji tej...

Przewrót majowy

Okres po zamachu majowym to odchodzenie od rządów par-lamentarnych na rzecz rządów wąskiej grupy ludzi związanych z Piłsudskim i jego otoczeniem.

Polityczne tło przewrotu majowego

 

Jesienią1925 roku w obliczu kryzysu gospodarczego i załamania złotego upadł rząd Władysława Grabskiego. W tym samym czasie układ w Locarno pogorszył położenie międzynarodowe kraju, a dyplomacji polskiej nie udało się temu zapobiec.

Nowym premierem został Aleksander Skrzyński, którego rząd...

Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku.

Przyczyny- katastrofalna sytuacja gospodarcza (wzrastające bezrobocie, spadek produkcji przemysłowej, hiperinflacja opanowana dopiero za rządów A. Skrzyńskiego, strajki i utrudniająca eksport polityka celna Niemiec) i niezaradni politycy u władzy (walki polityczne, brak większości parlamentarnej, częste zmiany gabinetu - 13 rządów w ciągu 8 lat niepodległej Polski). Protesty wzbudzało fiasko polityki zagranicznej (układ w Locarno w 1925 roku), wielu przeciwników miała ...

Sokratejski przewrót w filozofii. Jego główne tezy stanowiska etycznego

Sokrates ur. w Atenach jako syn rzeźbiarza Sofroniska i położnej Fajnarety, żył w latach 469-399 p.n.e. W młodości prawdopodobnie uprawiał zawód ojca, natomiast w późniejszym czasie, kiedy został nauczycielem etyki w Atenach, wzorował się, jak mówił w żartobliwej przenośni, na swej matce, wszelako z...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Przewrót państwowy w 1688 r.

Zarówno Karol II, jak i jego następca Jakub II prowadzili politykę ekonomiczną zgodną z interesami burżuazji i nowej szlachty, popierali kampanie handlowe, wznowili i rozszerzyli akty nawigacyjne. Starali się jednak podporządkować sobie parlament oraz prowadzili niekorzystną dal Anglii politykę...

PRZED, W TRAKCIE I PO ZAMACHU MAJOWYM

1926 rozpoczyna się zamach majowy czyli powrót Piłsudskiego do władzy.

Przewroty w Polsce

W lutym 1956 roku na XX Zjeździe KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został wygłoszony na posiedzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komentowane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956r...

Przewrót na Kubie

Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konstytucji kolejne rządy kuby miały charakter dyktatorski. Dominującą postacią życia politycznego Kuby był od lat 30-tych płk...

Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

Rząd miały utworzyć endencja (Narodowa Demokracja), chadencja (Chrześcijańsko Narodowe Stronnictwo Pracy -Chrześcijańska Demokracja) i Polskie Stronnictwo Ludowe- "Piast" (Witos) II Zamach majowy 12-14.

Konwalia majowa

Wygląd: Roślina o wysokości 10-25 cm, z podziemnie pełzającym kłączem. Liście długości 10-20 cm, szeroko lancetowate, wyrastają zwykle po dwa, rzadziej po trzy, obok bezlistnej łodygi kwiatowej. Kwiaty białe, dzwoneczkowate, zwisające, zebrane w jednostronne grono na długiej łodyżce. Owoce...

Chrabąszcz majowy

Wygląd: długość 2-3 cm. Różni się od bardzo podobnego ch. kasztanowca tym, że koniec odwłoka (pygidium) jest u niego zwężony w wąski, igłowaty wyrostek - kolec kuprowy. Ponadto jego śródpiersie jest połyskliwie czarne. Pokrywy o połysku laku są przeważnie jasnobrązowe lub brunatne, jednak gama...

Konwalia majowa

Wygląd: Roślina wieloletnia, 10-25 cm wysokości, o wzniesionej łodydze z mniej lub bardziej jednostronnym gronem złożonym z 5-10 kwiatów. Liście prawie tak długie jak łodyga, nierzadko nawet dłuższe. Często 2 szerokolancetowate liście na długich ogonkach, z wierzchu błyszczące.

Siedlisko: Widne...

WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO

Witaj, majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką Przy hulance i przy winie.

Zamach majowy 1926 roku - geneza i skutki

Zamach majowy został zalegalizowany przez wybór (31 V 1926) Piłsudskiego na prezydenta. Zamach majowy wprowadził do polskiej praktyki politycznej pozaparlamentarny system rządów.

Przewrót cen w Europie w XVI w.

 

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w gospodarce europejskiej XVI stule­cia była tzw. rewolucja cen. Polegała ona na tym, że we wszystkich krajach europejskich od mniej więcej początku XVI w. coraz gwałtow­niej .zaczęły rosnąć ceny. Wzrastały przede wszystkim ceny zbóż, których wartość...

Mechanizm przewrotu cen w Europie w XVI w.

 

Rewolucja cen, wpływając na kształtowanie się gospodarki i wynikające stąd przemiany społeczne, sama była skutkiem skomplikowa­nych i dotąd nie wyjaśnionych do końca czyn­ników. Należy tu pokrótce omówić genezę re­wolucji cen, pierwszego znanego zjawiska na tak wielką skalę zmian rynkowych w...

ARGENTYŃSKIE PRZEWROTY 1962-1963.

W 1962 w wyborach do organów lokalnych oraz do Kongresu wzięli udział peroniści. Peroniści wystawili swoich kandydatów po raz pierwszy od 1955, tj. od usunięcia ich przywódcy Juana Domingo Perona (1895--1974) z urzędu prezydenta (patrz argen­tyński przewrót 1955). Peroniści zdobyli 45 z 86 miejsc w Izbie...