Przestępczość

Czytaj Dalej

Przestępczość kobiet

Problematykę uwarunkowania przestępczości kobiet w porównaniu z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości mężczyzn w dużo mniejszym stopniu była przedmiotem rozważań teoretycznych , oraz badań empirycznych. Przyczyn można upatrywać z pewnością w mniejszej ilości przypadków możliwych do zbadania oraz w mniejszym zapotrzebowaniu społecznym na wyjaśnienie tego zjawiska , które ze względu na swoje rozmiary oraz charakter nie było odczuwane jako szczególnie niebezpieczne.

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim S P I S T R E Ś C I I. Wstęp 1. Wstęp. 2. Założenia ogólne. 3. Podstawa prawna. 4. Cele programu. 5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność. 6. Oczekiwania społeczne. II. Charakterystyka zagrożeń i ich ocena 1. Charakterystyka zagrożeń – ogólnie. 2. Diagnoza i prognoza zagrożeń. 3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń. III. Powiatowy program ...

Teoria przestępczości i dewiacji A.Giddensa

Dewiacja i przestępczość to nie to samo, chociaż często się pokrywają. Pojecie dewiacji jest dużo szersze niż pojecie przestępczości oznaczające postępowanie nonkonformistyczne, które jest jednoznaczne ze złamaniem prawa. Dewiację można zdefiniować jako nieprzestrzeganie zespołu norm przyjętych przez członków danej społeczności lub społeczeństwa. Dewianci natomiast to ludzie nieżyjący zgodnie z regułami, których przestrzega większość z nas, mimo iż zdarza ...

Charakterystyka przestępczości w Polsce

1. Rozmiar przestępczości Poziom przestępczości w Polsce wyznaczony jest przestępczością o charakterze kryminalnym,(ok. 90% ma podłoże kryminalne, 10% ma podłoże gospodarcze – kradzieże rozboje). Przestępczość dominuje w dużych aglomeracjach miejskich. W strukturze przestępczości kryminalnej dominują przestępstwa skierowane na zabór mienia bez użycia przemocy na osobie, ok. 60% ogółu przestępstw kryminalnych to kradzieże z włamaniem. Aktualne tendencje ...

Przestępczość zorganizowana

Materiał prawdopodobnie mógł zostać wykorzystany na jednej z wyższych uczelni w Warszawie. Spis treści TEMAT: PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I SPOSOBY JEJ ZWALCZANIA. Wstęp Rozdział I. Przestępczość zorganizowana 1.1. Pojęcie i definicja przestępczości zorganizowanej. 1.2. Charakterystyka dzialalności zorganizowanych grup przestępczych. 1.3. Rozwój przestępczości zorganizowanej na świecie. Rozdział II. Najczęściej spotykane rodzaje przestępczości. 2.1.

Prawne aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej w UE

Podstawą działań podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), zgodnie z którym zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest związane...

Projekt badawczy- przestępczość nieletnich

1. Temat: Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich. 2. Przedmiot badań: - Zjawisko przestępczości wśród dzieci i młodzieży 3. Definicje: nieletni - osoba, która popełniła czyn zabroniony przez ustawę karną przed ukończeniem określonego wieku (w Polsce 17 lat); młody wiek sprawcy, niedojrzałość psychicznej i fizycznej powodują, że współczesne ustawodawstwa stosują wobec nieletnich odmienne zasady odpowiedzialności karnej oraz specyficzne środki ...

Problemy definicyjne dotyczące przestępczości zorganizowanej w UE

Problem definicji przestępczości zorganizowanej jest bardzo kontrowersyjny i skomplikowany z uwagi na różnorodność form jej występowania i dużą zmienność. Problem tkwi mniej w pojęciu „przestępstwo”, bardziej w określeniu „organizacja”. Przestępczość zorganizowana jest pewnym kontinuum; istnieją...

Wyjaśnij dlaczego doszło w Polsce do wzrostu przestępczości i przedstaw jakie jej rodzaje dominują w naszym kraju

 

Pewnego wzrostu przestępczości w Polsce nie można było uniknąć, ponieważ przestałą ona być państwem policyjnym, krępującym wszelką inicjatywę obywateli, ograniczającym ich kontakty między sobą i światem zewnętrznym.

Ubocznym skutkiem przekształceń ekonomicznych, wzrostu gospodarczego i...

Przestępczość i demoralizacja nieletnich jako zjawisko społeczno-patologiczne

?PRZESTĘPCZOŚĆ I DEMORALIZACJA NIELETNICH JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-PATOLOGICZNE? Do naszych domów codziennie napływają wiadomości o rozbojach, włamaniach, kradzieżach i porachunkach z bronią w ręku, napadach na spokojnych ludzi. Często też słyszymy, że wzrasta spożycie alkoholu w społeczeństwie, które ubożeje. Czym wytłumaczyć gwałtowny wzrost prostytucji uprawianej przez młode kobiety? Dlaczego tak licznie powstają różnego rodzaju agencje towarzyskie, salony ...

Przestępczość- pojęcia

PRZESTEPCZOSĆ TERMINY Przestępczośc?zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod groźba kary,które to czyny popełnione zostały na obszarze danej jednostki terytorialnej w danym czasie.. Przestępstwo rodzaj zachowania ze szczegółowo określonymi elementami,pociągający za sobą sankcje karna. Kryminologia nauka o przestępstwie i przestępcach o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz metodach ich ...

Zaniedbania wychowawcze rodziców jako główna przyczyna wzrostu przestępczości wśród młodzieży.

W ostatnich latach wzrosła przestępczość wśród nieletnich. Czy przyczyną tego mogą być zaniedbania wychowawcze rodziców? A może coraz częściej wychowawcy mają do czynienia z trudną młodzieżą, sprawiającą problemy wychowawcze? Co tak naprawdę ma wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży? Na postawione wyżej pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części swoich rozważań. Od współczesnej młodzieży zależy, jak będzie wyglądał i co się ...

Przyczyny przestępczości nieletnich

W życiu codziennym spotykamy się z takimi czynami, które zakłócają ład społeczny i z takimi zachowaniami, które są szczególnie użyteczne i pożądane. Czynom takim towarzyszy zazwyczaj rzecz ważna ? reakcja otoczenia: pochwalenie albo potępianie określonego postępowania, czasami obojętność. Przestępczość nieletnich jest obecnie poważnym problemem na całym świecie. Walka z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, do których zaliczamy przestępczość i demoralizację ...

Przestępczość komputerowa

PRZESTĘPCZOŚĆ TELEINFORMATYCZNA (KOMPUTEROWA) Gwałtowny rozwój techniki w końcu XX wieku spowodował powstanie szeregu nowych zjawisk, które z uwagi na swe społeczne niebezpieczeństwo i szkodliwość, są ścigane jako przestępstwa lub wykroczenia. Jednym z takich zjawisk, będących wynikiem ogromnego postępu technicznego w zakresie przetwarzania i przechowywania informacji jest przestępczość popełniana za pomocą nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a zwłaszcza ...

Charakterystyka współczesnej przestępczości

Grzegorz Michta Szkoła ochroniarska DELTA- Kielce Charakterystyka współczesnej przestępczości PRZESTĘPSTWO, zawinione zachowanie się człowieka, zabronione przez ustawę pod groźbą kary jako społecznie niebezpieczne; wg prawa polskiego przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki, nie są nimi wykroczenia; przestępstwa prawa narodów (delictum iuris gentium), przestępstwo ścigane, na mocy porozumienia międzynarodowego, przez wszystkie państwa, które zawarły to ...

Przestępczość w Polsce lat dziewięćdziesiątych

Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) cechował systematyczny wzrost przestępczości-blisko dwukrotnie więcejJeśli idzie o strukturę przestępstw według ich rodzajów największą dynamikę wzrostu cechowały przestępstwa

• przeciwko dokumentom.  tj. blisko ośmiokrotnie więcej.

• czynów...

Przestępczości nieletnich

1.1. Definicja przestępczości nieletnich. Ogólna diagnoza zjawiska. Prawo karne jest dziedziną regulującą kwestie związane z przestępstwem. To ono wprowadza definicję tego pojęcia w art. 7 kodeksu karnego nazywając je zbrodnią albo występkiem. Oba dokonywane są bezprawnie, w sposób zawiniony i społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomym. Pierwszy podlega surowszej karze, tj. minimum pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, natomiast występek ...

Korupcja ułatwia funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości...

- Korupcja jest podstawowym mechanizmem, za pomocą którego brudne pieniądze mogą być wyprane, zaś przestępcy mogą uniknąć kary.

Mobbing, podkultura więziennej, czynniki kryminogenne, przestępczość zorganizowana, bezdomność i bezrobocie, konflikt jako zjawisko społeczne, prostytucja, podstawowe pojęcia, problem redukcji szkód, totalitaryzm, faszyzm, komunizm, demokracja

Pytanie 5 Na czym polega zjawisko mobingu w miejscu pracy? Mobbing w miejscu pracy ? napieranie na kogoś. Zjawisko, które dotyczy każdej zbiorowości gdzie istnieją silne relacje zależności. Można określić jako bezpodstawne zastraszanie, poniżanie ludzi. Oznacza działanie i zachowanie dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikowi polegający na uporczywym długotrwałym zastraszaniu go, wywołującą u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na ...

Komercyjne wykorzystywanie Internetu. Nowe formy przestępczości (hakerstwo, „piractwo” komputerowe). Zanieczyszczanie języka (żargon komputerowy, skróty, znaki)

Internet (International Net) to globalna sieć komputerowa. Jej początkami są sieci komunikacyjne stworzone dla wojska oraz dla instytucji rządowych i akademickich w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60 i 70 XX wieku. Na początku lat 80 odłaczona zostala jej częśc wojskowa, a część „akademicka” rozszerzyła swój zasięg poza USA. W latach 90 dzięki modemowi dostęp do Internetu stał się powszechny. Zwiększyła się ilość oraz różnorodność informacji. W sieci,