Przesłanka

Czytaj Dalej

Przesłanki postępowania cywilnego

Przesłanki postępowania cywilnego to określane przez kodeks warunki, które muszą być spełnione, aby mogło ono zostać wszczęte, przeprowadzone i zakończone. Za przesłanki procesowe wg Siedleckiego należy uznawać warunki, które po:

1. Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w...

Pojęcie i przesłanki przysposobienia

 

Używany w KRO termin ,,przysposobienie,, odpowiada spotykanie w języku potocznym adopcji. Przysposobienie oznacza nawiązanie między przysposabiającym a przysposobionym stosunku prawnorodzinnego podobnego do stosunku między rodzicami a dzieckiem.

Między stronami tego stosunku powstają takie same...

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

 

Podstawową przesłanką jest zaistnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże uzupełniona o tzw. Przesłanki negatywne, które weryfikują dodatkowo żądanie rozwodu.

Przesłanki pozytywne: sąd może orzec rozwód, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek...

Pozytywne i negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego

 

Przesłanki pozytywne:

Odmienność płci nupturientów – wątpliwość co do odmienności płci może pojawić się w razie tzw. obojnactwa a kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczeń. W takim wypadku określenie płci danej osoby należy do biegłego. Może się pojawić takie w razie...

Przesłanki material­noprawne i ich proce­sowe znaczenie

Przesłanki o charakte­rze materialnym są przede wszystkim ustanowionymi przez prawo karne mate­rialne warunkami od­powiedzialności kar­nej. Równocześnie prawo karne proce­sowe czyni je warun­kami dopuszczalności postępowania karnego. Przesłanki te stanowią przykład tak zwanego podwójnego warto­ściowania...

Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym

• W prawie urzędniczym osoba starająca się o zatrudnienie musi sprostać nie tylko warunkom powszechnym, ale musi też spełnić warunki szczególne:

- Obywatelstwo polskie, brak obywatelstwa lub jego utrata może prowadzić nawet do nie zawiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bez wypowiedzenia (należy...

Przesłanki i skutki prawne uznania ojcostwa

 

PRZESŁANKI UZNANIA :

brak ustalenia ojcostwa innego mężczyzny- nie można uznać dziecka urodzonego w czasie trwanie małżeństwa, dopóki ojcostwo męża nie zostanie zaprzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym

nie można uznać ojcostwa dziecka, którego pochodzenie już zostało ustalone przez...

PRZESŁANKA

 

PRZESŁANKA gr. prótasis, lemma; łc. praemissa; ang. premise, premiss; fr. premisse; nm. Pramisse, Yordersatz

log. Zdanie przyjęte w rozumowaniu ja­ko podstawa do uznania —> wniosku. Wy­różnia się przesłanki ostateczne, tj.:

aksjomaty — w naukach formalnych,

twierdzenia oparte bezpośrednio na...

JAKIE SĄ PRZESŁANKI DO ZASTOSOWANIA WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA? PO ODBYCIU JAKIEJ CZĘŚCI KARY MOŻE NASTĄPIĆ WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE SKAZANEGO?

Podstawową przesłanką warunkowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego pewnej części kary, na którą został skazany.

W zasadzie skazanego można warunkowo zwolnic po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach ( art. 78 § 1 KK). Dalej idące wymagania KK...

Przesłanki zawierania aliansów

 

Przesłanki zawierania aliansów to zewnętrzne uwarunkowania funkcjo-nowania i rozwoju przedsiębiorstw, które skłaniają je do poszukiwania nowych kierunków rozwoju i strategii konkurencyjnych. Każde przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o przystąpieniu do aliansu bierze pod uwagę – oprócz sytuacji...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki społeczne

Dobrobyt jako cel polityki gospodarczej wiąże się z jej przesłankami z rozwiązaniami typu społecznego. Poza elementami determinującymi stan bazy materialnej, pojęcie dobrobytu obejmują elementy związane z podziałem dochodu narodowego i liczne elementy pozamaterialne.Na odczuwanie stanu dobrobytu...

Kulturowe przesłanki i konsekwencje modernizacji

[przesłanka] Według teoretyków kulturowej wersji modernizacji (m.in. T.Parsons) zmiany modernizacyjne w sferze ekonomicznej i politycznej były determinowane lub warunkowane zmianami w systemie wartości kulturowych i kulturowo legitymizowanych zachowań ludzkich. Trwanie tradycyjnych wzorców kulturowych mogło...

Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

urlop macierzyński

Przesłanki fakultatywne

na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami...

JAKIE PRZESŁANKI SĄ NIEZBĘDNE DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ

Przesłanki ważności czynności prawnej można sformułować jak następuje:

osoba dokonująca czynności prawnej musi posiadać zdolność Prawną oraz zdolności do czynności prawnej

czynność prawna nie może być sprzeczna z ustawą i zasadami współżycia społecznego

do przesłanek...

Przesłanki negatywne rozwodu

Negatywnymi przesłankami rozwodu są takie przesłanki, których zaistnienie powoduje, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami rozwód w danej chwili nie może zostać orzeczony.

1. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,

2. jeżeli rozwód...

Przesłanki podstawowe wszelkich roszczeń alimentacyjnych oraz niezgodność alimentacji

 

Przesłanki podstawowe: 

Zaistniały stosunek pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia- ten fakt zobowiązuje pewien krąg osób do alimentacji

Zaistnienie ustawowych przesłanek, tj. stanu potrzeby po stronie uprawnionego i możliwości zarobkowych po stronie zobowiązanego do alimentów:

Stan...

Przesłanki i skutki rozwiązania przysposobienia

 

Przesłanki rozwiązania przysposobienia:

Rozwiązanie przysposobienia pełnego i niepełnego może nastąpić tylko w wyniku orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego i przysposobionego. Wystąpić jednak muszą także przesłanki:

Ważne powody: rozwiązanie może nastąpić tylko...

Strategie marketingowe oparte na innych przesłankach

Przedsiębiorstwo może też realizować strategie oparte na innych przesłankach,mogą to być:

a) Ze wzglądu na sposób prowadzenia działalności gospodarczej:

strategia wiodącej pozycji pod względem kosztów,

strategia koncentracji,

strategia dywersyfikacji.

b) Ze względu na sposób...

Przesłanki powstania gospodarki towarowej

 

Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy (wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, rzemiosła z rolnictwa i kupiectwa), odosobnienie producentów, czyli ekonomiczne wyodrębnienie się producentów na bazie prywatnej...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ustrojowe

Uwarunkowania ustrojowe i założenia doktrynalne sprawujące ugrupowania polityczne powodują że w każdym kraju wprowadzana przez rząd polityka gospodarcza zawiera cele ustrojowo - systemowe dotyczące kształtowania stosunków społeczno- ekonomicznych w państwie. Mają za zadanie umocnić istniejący ustrój...