Przepuszczalność

Przepuszczalność - zdolność danej substancji do przewodzenia substancji (np. płynów) lub promieniowania (np. światła).

Czytaj Dalej

Przepuszczalność błon komórkowych

Zachowanie autonomi i poszczególnych komórek, rozliczne i odrębne czynności biologiczne, które spełniają, możliwe jest m.in. dzięki funkcjom błon komórkowych. Błony te nie są tylko mechanicznymi barierami , lecz stanowią wysoko wyspecjalizowany aparat , umożliwiający selektywne przepuszczanie...

Przepuszczalność gleby

P r z e p u s z c z a l n o ś ć g l e b y — zdolnośćgleb do pochłaniania i przesączania wody w głąb;uzależniona jest przede wszystkim od stanu ichrozdrobnienia, składu mechanicznego i struktury,następnie od temperatury, zawartości substancjikoloidalnych i elektrolitów, mechanicznejuprawy gleb oraz...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

Polietylen, -[-CH2-CH2-]n-,

Jest to tworzywo o doskonałych właściwościach dielektrycznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. W węglowodorach alifatycznych, aromatycznych i chlorowcopochodnych, polietylen pęcznieje. Polietylen ułożony w ziemi może...

Przydatność rolnicza gleb

Przydatność gleby dla potrzeb rolnictwa wynika z jej podstawowej ce­chy, czyli żyzności. Tę naturalną zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i składniki pokarmowe można zwiększyć przez stosowanie różnych za­biegów agrotechnicznych. Uzyskuje się w ten sposób glebę o odpowiedniej urodzajności...

POLISTYREN

Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjnych i zarazem deficytowych tworzyw wytwarzanych z surowców naturalnych, stały się następnie pełnowartościowymi materiałami o nowych...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Właściwości tworzyw sztucznych

Coraz szersze stosowanie tworzyw sztucznych, przy bardzo dużej ich różnorodności, zmusiły zarówno odbiorców, jak i producentów do opracowania ujednoliconej i zarazem ogólnie obowiązującej metodyki badań tych materiałów. Takie postępowanie umożliwiło porównanie właściwości poszczególnych tworzyw na...

Wody podziemne, źródła

W zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej można wydzielić dwa rodzaje wód podziemnych. Wody warstwy wodonośnej leżącej blisko powierzchni ziemi noszą nazwę zaskórnych.

Poziom ich waha się w zależności od opadów atmosferycznych. Jeżeli warstwa nieprzepuszczalna znajduje się na...

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Strefa gleb zwana jest pedosferą.

Gleba jest to mniej lub bardziej rozdrobniona, przekształcona i ożywiona powierzchniowa część gruntu. Wytwarza się z różnych skał wskutek działania klimatu, organizmów żywych, wody, rzeźby terenu, często także przy udziale człowieka. Przy powstawaniu gleby ważną...

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH

Każda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura, przezroczystość, smak, zapach, barwa, przewodnictwo elektryczne, a czasami radoczynność. Właściwości te, jak już wspomniałem, zależą przede wszystkim od środowiska geologicznego, w którym woda występuje lub przez...

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - ZESPÓŁ NERCZYCOWY

Wskutek uszkodzenia kłębków i cewek nerkowych następuje wzmożona utrata białek z moczem z wtórnym zmniejszeniem ich wartości w surowicy krwi. Stan ten powoduje uogólnione obrzęki i przesięki płynu wolnego do jam ciała. Podobnie jak mocznica nie jest ona odrębną jednostką chorobową, ale zespołem...

Co zrobić z odpadami?

Odpady są to uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego.

Przyjmując za kryterium podziału miejsce powstawania rozróżnia się 2 grupy odpadów:

- odpady komunalne - powstające na terenach...

Higiena człowieka - Higiena skóry

Higiena skóry obejmuje: systematyczną pielęgnację i utrzymywanie czystości, hartowanie i odpowiedni ubiór.

Utrzymywanie czystości i pielęgnacja skóry polega przede wszystkim na myciu i kąpieli. Celem tych zabiegów jest usunięcie z powierzchni ciała zanieczyszczeń, na które składają się: kurz, pył...

Pierwiastki u roślin - MAKROELEMENTY

Węgiel - podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastków. Dzięki temu związki węgla mogą występować w postaci długich łańcuchów - prostych lub rozgałęzionych, pierścieni lub tworzyć różne kombinacje łańcuchów...

Porosty jako biowskażnik zanieczyszczenia powietrza

Porosty (Lichenes) są niezwykłymi organizmami składającymi się z dwóch części: grzyba i glonu. Takie powiązanie pozwala porostom rosnąć na nagich skałach, drzewach, płotach a nawet na murach domów. Grzyb dostarcza z podłoża, na którym rośnie, wodę wraz z solami mineralnymi oraz chroni glon przed...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Stawonogi (Arthropoda)

Pancerz zewnętrzny jest tworem oskórkowym (kutikularnym) jednowarstwowego nabłonka pokrywowego (cecha bezkręgowców), zwanego hypodermą. Grubość wytworzonej przezeń kutikuli przewyższa z reguły dziesięciokrotnie, a w wielu przypadkach kilkasetkrotnie grubość warstwy komórek twórczych. Budowa kutikuli...

Układ nerwowy

Układ nerwowy utrzymuje łączność organizmu z otoczeniem, reguluje pracę narządów wewn i integruje wszystkie części ciała w jedną całość. Informacje otrzymywane są z receptorów rejestrujących zmiany środ zewn i we wnętrzu ciała. Ich analiza umożliwia reagowanie organizmu na bodźce, a więc...

Zanieczyszczenia radioaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka

Ten typ zanieczyszczeń jest najgroźniejszy dla organizmów żywych ze względu na silne mutacyjne i teratogenne działanie. Istotą zanieczyszczeń radioaktywnych jest to, że są one źródłem różnego rodzaju promieniowania jonizującego. Organizmy żywe od powstania życia na Ziemi stale były narażone na...

STOSUNKI OGÓLNE - układ pokarmowy

Jedną z istotnych właściwości każdego żywego ustroju jest jego zdolność do wymiany materii ze środowiskiem. Każdy ustrój jako całość i każda jego komórka pobiera ze swego środowiska tzw. substancje pokarmowe. Substancje te ustrój następnie przetwarza, a uzyskaną w tych chemicznych przemianach...

Nabłonek błony śluzowej

Nabłonek (epithelium) pokrywający błonę śluzową reguluje jej przepuszczalność. W przewodzie pokarmowym od ust do żołądka pokarmy nie są wchłaniane; przesuwające się kęsy, już rozdrobnione, ale jeszcze nie rozpuszczone, mogłyby mechanicznie uszkadzać ścianę przewodu; występuje tu też...

Jukka wspaniała

Jukki, pochodzące z obu Ameryk, mają egzotyczny wygląd. Na uwagę zasługują ich imponujące dzwonkowate kwiaty zebrane w grona i wiechy, które wyrastają spośród wąskich mieczowatych liści. Kwiatostan tej rośliny może osiągnąć nawet 2,5 m wysokości. Jukki pieknie orezentują się na otwartej...