Przejście graniczne

Przejście graniczne

Czytaj Dalej

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

 

gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. Polegała ona na kierowaniu procesami gospodarczymi na podstawie wewnętrznie zgodnych decyzji i ustalaniu optymalnych proporcji gospodarczych w celu wszechstronnego i szybkiego rozwoju...

Obserwacja i pościg trans graniczny

Istotne znaczenie dla rozwoju współpracy w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości miały porozumienia z Schengen. Z jednej strony porozumienia te zapewniały swobodę przepływu osób, usług i towarów na wewnętrznych granicach państw sygnatariuszy, z drugiej zaś wprowadzały środki służące...

Urząd ochrony państwa - Straż Graniczna

Zadania: - ochrona granicy państwa - kontrola ruchu granicznego - wydawanie wiz - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym przekroczeniom granicy.

Przejście od mitologii do nauki

W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od...

Przejście na emeryturę lub rentę jako przesłanka nabycia prawa do odprawy emerytalno – rentowej

Przepis art. 921§ 1 k.p. stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa...

Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

Stożek osierdziowy swym wierzchołkiem zachodzi na początki wielkich naczyń, z przodu na naczynia tętnicze, aortę i pień płucny, z tyłu na naczynia żylne, obie żyły główne oraz cztery żyły płucne. Na tych naczyniach przebiega też linia przejścia blaszki trzewnej (nasierdzia) w blaszkę...

Twierdzenie graniczne

Aczel<br> Centralne twierdzenie graniczne- "jeżeli próbę z populacji o sredniej µ i skończinym odchyleniu standardowym f, to rozkład sredniej z próby, \overline X , daży do rozkładu normalnego o sredniej µ i odchyleniu standardowym &sigma;\sqrt{n} , gdy liczebnosć próby wzrasta nieograniczenie, czyli dla "dostatecznie dużych n":<br> X ~ N(&mu; &sigma; &sup; 2 ) Centralne twierdzenie graniczne jest jednym z najwazniejszych osignięć ...

CHIŃSKO-INOYJSKI SPÓR GRANICZNY 1959-1962.

Obszar sporny leży na płaskowyżu Aksaj-Chin wzdłuż linii McMahona w Granicznej Agencji Półno-cno-Zachodniej; Indie uważają, że jest to część Ladakh we wschodnim Kaszmirze.

SYTUACJA GRANICZNA

  SYTUACJA GRANICZNA ang. Wśród sytuacji granicznych wymienia się: śmierć, cierpienie, walkę, winę.

Oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską

„Podstawy geotechniki kopalnianej”, ponieważ dla piaskowców graniczna wytrzymałość na jednoosiowe ściskanieσC, wgautora podręcznika, zawiera się w przedziale od 45,0 do 150,0 MPa, a graniczna wytrzymałość na rozciąganieσTw przedziale od3,5do 10,8 MPa.

Badanie pierwszego przejścia

Ocenia czynność (frakcję wyrzutową) lewej i prawej komory serca oraz wielkość przecieku krwi między jamami serca w ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej, międzykomorowej oraz w przetrwałym przewodzie tętniczym (przewodzie Botalla) Badanie jest wykonywane głównie u dzieci, kwalifikowanych do zabiegu...

Tętno graniczne

Istnieje graniczna częstość tętna, przy której osiąga się maksymalną pojemność minutową serca. Częstość tę można otrzymać w przybliżeniu z wzoru Astrandów: maksymalne tętno graniczne = 220 — wiek.

Graniczny wskaźnik nadkładu

W. określający opłacalność eksploatacji odkrywkowej; stosuje się, gdy ustalone są kryteria bilansowości, a określa się ze wzoru:

kgr = (c – a) : b

w którym:

c – jednostkowy koszt wydobycia kopaliny sposobem podziemnym,

a – jednostkowy koszt wydobycia kopaliny sposobem odkrywkowym,

b – jednostkowy...

Starożytna Grecja - Przejście od ustroju rodowego do miasta-państwa

Prawdopodobnie niejeden członek rodu wyłamywał się spod władzy naczelnika rodu, opuszczał swą wieś rodzinną i budował na jej krańcu, eschatie ( 'włość graniczna'), własne domostwo oraz uprawiał ziemię na własny rachunek.

Starożytna Grecja - Rozwój miast - Przejście z gospodarki naturalnej na pieniężną

Rozwój miast

Rozwój wytwórczości i handlu spowodował również wzrost miast. Naturalnie wzrost ten nie jest jeszcze tak wielki jak w wieku V p.n.e., w każdym jednak razie istnieje on niewątpliwie. Korynt za rządów Periandra miał mniej więcej 25 000 ludności, podobną liczbę ludności musiały mieć w...

RONCESVALLES, wąwóz, przejście przez Pireneje o strategicznym znaczeniu na granicy franc.- hiszp.

25 VII 1813 rozegrała się tu bitwa między franc. oddziałami gen. Reille’a a wojskami ang. gen. Cole’a. Marsz. Soult podjął ofensywę z franc. miasteczka Saint-Jean-Pied-de-Port i wysłał przodem Reille’a.

Ten zaatakował dyw. Cole’a, osłaniającą Wellingtona, który oblegał San Sebastian i...

CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

Chodzi o nie wyjaśniony proces polegający na mnogiej wysepkowej martwicy chrzęstnych płytek granicznych trzonów kręgów w środkowym i dolnym odcinku piersiowym.