Przegląd Wojsk Pancernych (1938-1939)

Przegląd Wojsk Pancernych - polski miesięcznik o tematyce wojskowej W styczniu 1938 r. w miejsce "Przeglądu Wojskowo-Technicznego" utworzona została redakcja miesięcznika "Przegląd Wojsk Pancernych". Redaktorem naczelnym był mjr dypl. Antoni Marian Korczyński zaś wydawcą Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ogółem ukazało się 20 numerów tego...

Czytaj Dalej

GRZMOT-SKOTNICKI STANISŁAW (1894-1939) - generał

Po jej rozbiciu przez niemieckie oddziały pancerne na Pomorzu objął dowódz­two grupy operacyjnej swojego imienia i na jej czele walczył w bi­twie nad *Bzurą.

DZIAŁANIA WOJENNE W EUROPIE W LATACH 1939 - 1941

Oddziały pancerne sforsowały obronę armii belgijskiej i parły w kierunku kanału La Manche. Po wkroczeniu wojsk radzieckich jesienią 1939 roku na tereny Litwy, Łotwy i Estonii, Rosjanie zaczęli umacniać tam swoją pozycję.

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

  WOJSKA LĄDOWE: Grupa Armii “Północ” 3 armia: 7 dywizji piechoty , 1 dywizja pancerna , 1 brygada kawalerii 4 armia: 6 dywizji piechoty , 1 dywizja pancerna, 2 dywizje zmotoryzowane obwody GA: 3 dywizje piechoty razem : 16 dywizji piechoty , 2 dywizje pancerne , 2 dywizje zmotoryzowane , 1 brygada kawalerii Grupa Armii “Południe” 8 armia: 4 dywizje piechoty , 1/3 dywizji zmotoryzowanej ( pułk zmotoryzowany SS ) ...

OCENA WRZEŚNIA 1939

Lotnictwo oraz wojska pancerne nie były porównywalne do wojsk Niemieckich. Lotnictwo polskie było lepiej wyposażone od wojsk pancernych ale tym razem Naczelne Dowództwo nie zadbało o ilość .

Pakt Ribbentrop - Molotow (1939)

Walterowi Brau-chitschowi, w której polecił "wojskowe rozpracowanie sprawy polskiej".

Wojna obronna we wrześniu 1939 roku. Ocena postawy Polaków i jej przebiegu

Olbrzymie znaczenie miała przewaga liczebna agresora, jego lotnictwo, oddziały pancerne i zmechanizowane, których naszemu wojsku brakowało. Atak wojsk radzieckich przyczynił się do ostatecznego dramatu i przegranej.

Polityka zagraniczna Anglii w latach 1937 - 1939

W zaistniałej sytuacji Anglia podpisała (25 VIII 1939) układ polityczno-wojskowy z Polską.

Polityka zagraniczna ZSRR w roku 1939

W IX-X 1939 ZSRR wymusił na państwach bałtyckich podpisanie paktów wojskowych, które zezwalały Armii Czerwonej na tworzenie w państwach „sojuszników” baz i garnizonów dla 20-30 tys.

Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1932 - 1939

 

Już pod koniec lat dwudziestych (Pakt Brianda-Kelloga 1928, protokół Litwinowa 1929) nastąpiło polepszenie stosunków polsko-radzieckich. 25 VII 1932 Polska i ZSRR podpisały w Moskwie pakt o nieagresji, przedłużony w 1934 na 10 lat. Pakt nawiązując do traktatu ryskiego, Paktu Brianda-Kelloga i protokołu...

ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

 

Rosja i Niemcy były głównymi przeciwnikami ukształtowanego po I wojnie światowej systemu wersalskiego. Były one jednocześnie sąsiadami, a wcześniej zaborcami Polski, która w dniu zakończenia wojny odzyskała niepodległość „ich kosztem”. Toteż w Niemczech od początku mówiło się o Polsce jako o...

Wojna polsko - niemiecka 1939 roku

Naczelny Wódz, wciąż licząc na pomoc sprzymierzeńców, nakazał wycofanie głównych sił za Wisłę i utrzymania linii frontu na linii Narwi i Sanu, ale Niemcy, którym nie udało się zniszczyć wojsk polskich przed linią Wisły, postanowili nie dopuścić do ich przeprawy na wschód i zamiar ten częściowo zrealizowali.

BLITZKRIEG 1939

Wiele polskich jedno­stek wojskowych bohatersko walczyło z prze­ciwnikiem, wojsko polskie było jednak nie­dostatecznie uzbrojone i zbyt późno zmobili­zowane.

ŚWIATOWA WOJNA II 1939-1945

Oddziały Wolnej Francji oraz wojska USA, które wylądowały w Algierii i francuskim Maro­ku, dołączyły do Anglików i razem wyparły z Afryki wojska państw Osi (do maja 1943).

EGZEGEZA BIBLIJNA - CZASY NAJNOWSZE

Wszechstronny rozwój nauk bibl., tak pod względem teor. jak i duszpast., dokonał się nie tylko w łączności z -» nauczycielskim urzędem Kościoła, ale również niezależnie od jego autorytetu.

A. POZA NAUCZYCIELSKIM URZĘDEM KOŚCIOŁA — biblistyka rozwija się zarówno pod wpływem badań nauk., jak tez w...

HARCERSTWO - DZIEJE

Głównymzadaniem harcerskiej służby był udział starszych skautóww pracach wojskowych i bezpośrednia walka w pol. Organizacji Wojskowej, a skauci pol.

Wykłady z historii powszechnej 1918-1939

podpisały układ ale bez klauzul wojsk - po podpisaniu układu monachijskiego Benes odleciał na emigrację (plan Benesa – aeroplan; gdy wcześniej mówiło się o planie ktoś miał uratować Czechosł.

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

Udało im się na 36 godzin zatrzymaćmarsz wojsk najeźdźcy w rejonie     Durazzo (Durres), umożliwiająi ucieczkę rodzinie królewskiej.

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

Pomoc brytyjska umożliwiła rozbu­dowę oddziałów komunistycznych, które po wyjściu wojsk niemieckich we wrześniu 1944 r.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Sy­tuację pogarszał niesprawny system dowodzenia i niechęć wyższych do­wódców lotnictwa do współdziała­nia z wojskami lądowymi.

ATLANTYK - bitwa 1940-45

Najdłuższa bitwa II wojny świato­wej, którą Niemcy podjęli dążąc do przecięcia oceanicznych linii prze­wozu wojsk i zaopatrzenia do Wiel­kiej Brytanii.