Przegląd Wojsk Pancernych

a także:

Czytaj Dalej

Zasady dokonywania przeglądów oraz naprawa średnich i bieżących.

Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy. Terminy przeglądów technicznych oraz ich zakres określa dla każdej maszyny lub urządzenia dokumentacja techniczno-ruchowa. Dla obrabiarek skrawających do metali, dla których obowiązuje cykl dziewięcionaprawczy, przewiduje się po każdych 1333 godzinach pracy obrabiarki przegląd lub naprawę. Zakres prac wykonywanych w czasie ...

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1 Frontu Ukraińskiego działała na Ukrainie, w Polsce, Niemczech (brała udział w zdobyciu Berlina) i Czecho­słowacji. Uważany był za najlepsze­go dowódcę wojsk pancernych.

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

bitwie o Francję), która rozpoczęła się 5 VI, oprócz ośmiu kompanii przeciwpancernych (każda około 80 ludzi) wziął udział oddział pancerny pod nazwą 10 brygady kawalerii pancernej (1709 ludzi).

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego. Polska 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen.

SAINT-DENIS PRZEGLĄD, m. pod Paryżem

Gdzie 24 IV 1814 odbył się przegląd wojsk poi.

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Bezpośrednim jej powodem były grabieże wojsk saskich. Wojska francuskie wzięły udział w walkach na kontynencie amerykańskim. kapitulacją wojsk angielskich pod Yorktown.

AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

Jednakże siły jego wojsk były ograniczone; Hitler, zajęty inwazją na Związek Radziec­ki, nie miał możliwości rozbudowy Afrika Korps. Stano­wił tam główną siłę manewrową wojsk „osi".

ALAMEJN EL - bitwy 1942 r.

Zgrupowane na północy czołgi i artyleria zostały zamasko­wane, a pozorowane ruchy wojsk brytyjskich i budowa fałszywego rurociągu biegnącego na południe utwierdziła dowództwo wojsk „osi" w przekonaniu, że Brytyjczycy przerzucą swoje siły w tamtym kie­runku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Późnojesienna aura mogła sparaliżować działalność alianckiego lotnictwa, a wtedy niemieckie od­działy pancerne miałyby przewagę nad wojskami amerykańskimi.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Późnojesienna aura mogła sparaliżować działalność alianckiego lotnictwa, a wtedy niemieckie od­działy pancerne miałyby przewagę nad wojskami amerykańskimi.

BIRMA - walki 1941-45

Alianci, panując w powietrzu, dostarczali posiłki, dzięki którym otoczone od­działy mogły wytrzymać japoński atak i przejść do przeciwdziałali, zakończonych klęską wojsk japoń­skich.

CHAFFEE M24 - czołg

Chaffee, twórcy wojsk pancernych.

CZOŁGI

20 mm, których pociski przebijały pancerze nie­mieckich PzKpfw I i II, ale było ich zbyt mało, aby mogły przeciwstawić się wojskom pancernym najeźdźcy.

DEVERS JACOB (1887-1979) - generał

Oficer amerykański , absolwentAkademi i Wojskowej w West Point ,w latach 1939-40 był szefem sztabu dowództwa strefy Kanału Panam-skiego, następnie dowódcą 9 dywi­zji piechoty i od 1941 r. dowódcą wojsk pancernych.

EISENHOWER DWIGHT DAVID (1890-1969) - generał

Przeniesiony do służby w wojskach pancernych, otrzymał zadanie sformowania pierwszego korpusu czołgów. był naczelnym do­wódca wojsk NATO.

FALAISE - bitwa 1944 r.

W nocy z 7 na 8 sierp­nia z południowego skraju Caen ruszył kanadyjski II korpus, ugrupo­wany w dwóch rzutach: w pierw­szym kanadyjska 2 dywizja piecho­ty i szkocka 51 dywizja piechoty wzmocnione brygadami pancerny­mi, w drugim zaś rzucie polska 1 dywizja pancerna i kanadyjska 4 dywizja pancerna.

FRANCJA - działania wojenne 1940 r

Plan działania wojsk niemieckich przewidywał po przekroczeniu Mozy szybkie dotarcie jednostek pancernych do brzegów kanału La Manche w pobliżu Abbeville, zniszczenie wojsk brytyjsko-fran-cuskich na północ od „kory­tarza pancernego" utworzonego przez jednostki nacierające na Abbeville, później zaś rozbicie armii francuskich na południe od tego „korytarza".

HETZER (Panzerjager 38 t) - działo

Heinza *Guderiana, in­spektora wojsk pancernych, który w marcu tego roku wskazał na ko­nieczność uzbrojenia oddziałów frontowych w lekkie niszczyciele czołgów.

JEEP - samochód

I te zakłady otrzymały zamówienie na próbne serie, gdyż wojsko obawiało się, że firma Bantam jest za mała, aby sprostać masowej produkcji.

KAWABE MASAKUZU (1886-1965) - generał

objął dowództwo wojsk w *Birmie. został zwolniony z tego stanowiska i odesłany do Japonii, gdzie do końca wojny dowodził siłami powietrzny­mi wojsk lądowych.