Przegląd Wojsk Pancernych

Czytaj Dalej

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1 Frontu Ukraińskiego działała na Ukrainie, w Polsce, Niemczech (brała udział w zdobyciu Berlina) i Czecho­słowacji. Uważany był za najlepsze­go dowódcę wojsk pancernych.

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Słabością wojsk lądowych był przede wszystkim brak silnej broni pancernej i odpowiedniej ilości przeciwpancernej, za pomocą której można byłoby skutecznie zwalczać niemieckie czołgi.

Przegląd metod jakościowych

Metody badań klasyfikowane są w różny sposób, ale w sposób najbardziej ogólny można je podzielić na badania jakościowe i ilościowe.

Metody ilościowe zaczęto stosować w naukach przyrodniczych – w analizie zjawisk fizycznych.

Współcześnie w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych korzysta...

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos

Naród – wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jego członków.

Naród musi oprzeć się nie na klasach i warstwach, ale na wspólnym terytorium, na ruchu pieniądza, towarów itd., na wspólnym obywatelstwie (naród w tym ujęciu...

Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Grzyby dzieli się na dwie gromady: grzybowce i porosty. Gromadę grzybowców dzielimy na dwie podgromady: śluzorośla i grzyby właściwe. Do grzybów właściwych należą:

Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze...

Przegląd mieczaków

Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne kształty osiągają ślimaki morskie. Ślimaki odgrywają...

Przegląd ssaków

Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych. Na początku stanowiły one małą grupę niewielkich zwierząt żyjącą w cieniu gadów. Współczesne ssaki dzielimy na: Stekowce, torbacze, łożyskowe. Stekowce zaliczamy do prassaków. Wykazują one wiele cech...

Przegląd wybranych grup pajęczaków

Na obszarze całej Polski występuje ponad 750 gatunków pająków.

Wśród pajęczaków wyróżniamy:

*Pająki odznaczają się zupełnym zatarciem segmentacji. Pierwsze odnóża gębowe zakończone są wielkimi kolcami jadowymi. Gruczoły przędne, wytwarzające pajęczynę, uchodzą na końcu odwłoka. Niektóre...

Przegląd zoologii

Jamochłony są najbardziej pierwotnymi tkankowcami . Żyją w wodach , prawie wyłącznie w morzach . Plan budowy jamochłonów można sprowadzić do worka , zbudowanego z dwu warstw tkanki nabłonkowej : zewnętrznej - ektodermy i wewnętrznej entodermy , sklejonych warstwą mezoglei . Wnętrze tego worka zajmuje...

Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

W końcu 1944 Wojsko Polskie liczyło 286 tysięcy żołnierzy. Komenda Główna AK miały nadzieje uzyskać z biegiem czasu kontrolę nad wojskiem.

Przegląd wojen - Wielka wojna północna (1700 - 1721)

Wojsko Piotra I przestało istnieć.

Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

Przeciwko Hiszpanii i Francji walczyły: Austria, xiestwa niemieckie, Anglia, Niderlandy. Początkowo sukcesy odnosiła Francja, po 1704r zaczęły się niepowodzenia. Wojnę skończył pokój w Utrechcie 1723 i Rastatt 1714. Francja nie zdobyła żadnych posiadłości hiszpańskich. Hiszpania straciła znaczne...

Przegląd wojen - Wojna o sukcesję austriacką

Gdy Maria Teresa w 1740 r wstąpiła na tron, sąsiedzi Austrii ułożyli plan likwidacji monarchii habsburskiej. Prusy miały dostać Śląsk dolny, Saksonia- Śląsk górny, cz Austrii dolnej i Moraw, Bawaria- Czechy, Austria górna i Tyrol. Francja chciała osadzić na tronie czeskim władcę Bawarii, by przerwać...

Przegląd wojen - Wojna siedmioletnia

Z rozkazu nowego cara Piotra III wojska wycofują się z Pom i prus wsch.

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego. Polska 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen.

Wojsko polskie na Wschodzie

Na zjeździe wojskowych Polaków, który odbył się w początkach czerwca 1917 r. w Piotrogrodzie, wybrano najwyższy organ zwierzchni formacji polskich - Naczelny Polski Komitet Wojskowy.

Przegląd systematyczny roślin

 

KRÓLESTWO: Rośliny

Rośliny nienaczyniowe

Glewiki (Anthocerotophyta)

Wątrobowce (Hepatophyta)

Rośliny naczyniowe

Rośliny nasienne

Rośliny nagonasienne

Sagowce (Cycadophyta)

Rośliny okrytonasienne

TYP / GROMADA:

Rośliny kwiatowe (Anthophyta)

KLASA: Dwuliścienne...

Gromada ryby pancerne

  Ryby pancerne mają pancerz składający się z części głowowej i tułowiowej połączonych ze sobą stawowo.