Przegląd Piosenki Aktorskiej

Przegląd Piosenki Aktorskiej

Czytaj Dalej

Piosenka o końcu świata (z tomu Ocalenie 1945)

Oksymoroniczne przeciwstawienie formy „piosenki” z zapowiedzią spełniającej się apokalipsy wynika z przeświadczenia poety o stałej nieadekwatności naszych wyobrażeń o świecie – z rzeczywistością.

Piosenka o porcelanie (z tomu Światło dzienne 1953)

Jednak emocje nie wpływają na precyzję rozumowania – z pozoru śmieszna „piosenka” jest w istocie wnikliwym mini-esejem poetyckim poświęconym banalności zła, ale i.

Przegląd metod jakościowych

Metody badań klasyfikowane są w różny sposób, ale w sposób najbardziej ogólny można je podzielić na badania jakościowe i ilościowe.

Metody ilościowe zaczęto stosować w naukach przyrodniczych – w analizie zjawisk fizycznych.

Współcześnie w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych korzysta...

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos

Naród – wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jego członków.

Naród musi oprzeć się nie na klasach i warstwach, ale na wspólnym terytorium, na ruchu pieniądza, towarów itd., na wspólnym obywatelstwie (naród w tym ujęciu...

Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Grzyby dzieli się na dwie gromady: grzybowce i porosty. Gromadę grzybowców dzielimy na dwie podgromady: śluzorośla i grzyby właściwe. Do grzybów właściwych należą:

Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze...

Przegląd mieczaków

Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne kształty osiągają ślimaki morskie. Ślimaki odgrywają...

Przegląd ssaków

Szczątki najstarszych ssaków pochodzą z ery mezozoicznej. Ssaki powstały z gadów ssakokształtnych. Na początku stanowiły one małą grupę niewielkich zwierząt żyjącą w cieniu gadów. Współczesne ssaki dzielimy na: Stekowce, torbacze, łożyskowe. Stekowce zaliczamy do prassaków. Wykazują one wiele cech...

Przegląd wybranych grup pajęczaków

Na obszarze całej Polski występuje ponad 750 gatunków pająków.

Wśród pajęczaków wyróżniamy:

*Pająki odznaczają się zupełnym zatarciem segmentacji. Pierwsze odnóża gębowe zakończone są wielkimi kolcami jadowymi. Gruczoły przędne, wytwarzające pajęczynę, uchodzą na końcu odwłoka. Niektóre...

Przegląd zoologii

Jamochłony są najbardziej pierwotnymi tkankowcami . Żyją w wodach , prawie wyłącznie w morzach . Plan budowy jamochłonów można sprowadzić do worka , zbudowanego z dwu warstw tkanki nabłonkowej : zewnętrznej - ektodermy i wewnętrznej entodermy , sklejonych warstwą mezoglei . Wnętrze tego worka zajmuje...

Przegląd wojen - Wielka wojna północna (1700 - 1721)

Piotr I wszedł w sojusz z Saksonią, Danią i Brandenburgią. Chciał doprowadzić do rozbioru bałtyckich posiadłości szwedzkich. August II miał otrzymać Inflanty, Rosja uzyskała by tereny w Ingrii i Estonii. Król szwedzki okazał się groźnym przeciwnikiem. W 1700 w bitwie pod Narwą żołnierze Karola XII...

Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

Przeciwko Hiszpanii i Francji walczyły: Austria, xiestwa niemieckie, Anglia, Niderlandy. Początkowo sukcesy odnosiła Francja, po 1704r zaczęły się niepowodzenia. Wojnę skończył pokój w Utrechcie 1723 i Rastatt 1714. Francja nie zdobyła żadnych posiadłości hiszpańskich. Hiszpania straciła znaczne...

Przegląd wojen - Wojna o sukcesję austriacką

Gdy Maria Teresa w 1740 r wstąpiła na tron, sąsiedzi Austrii ułożyli plan likwidacji monarchii habsburskiej. Prusy miały dostać Śląsk dolny, Saksonia- Śląsk górny, cz Austrii dolnej i Moraw, Bawaria- Czechy, Austria górna i Tyrol. Francja chciała osadzić na tronie czeskim władcę Bawarii, by przerwać...

Przegląd wojen - Wojna siedmioletnia

W 1 dzień przed wybuchem wojny, sytuacja między Fr. a Ang. uległa zmianie. Przewaga Prus ułatwiła zbliżenie się dynastii Burbonów i Habsburgów. Traktat fr-austr zburzył dotychczasowy system przymierzy. Ostatecznie powstały 2 bloki sojusznicze: ang i prus oraz fr austr Rosji i Saksonii. Dyplomacja austr...

Przegląd systematyczny roślin

 

KRÓLESTWO: Rośliny

Rośliny nienaczyniowe

Glewiki (Anthocerotophyta)

Wątrobowce (Hepatophyta)

Rośliny naczyniowe

Rośliny nasienne

Rośliny nagonasienne

Sagowce (Cycadophyta)

Rośliny okrytonasienne

TYP / GROMADA:

Rośliny kwiatowe (Anthophyta)

KLASA: Dwuliścienne...

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy, dwutygodniowy popularny kryt. przegląd nowości wydawniczych, gł. z dziedziny literatury i humanistyki, wyd. od 1949 w Warszawie; początkowo kontynuacja tradycji przedwojennej —> „Nowej Książki", miał formę bibliogr. biuletynu nowości. Kolejni red.: W...

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst.

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst., wyd. w Warszawie od czerwca 1920 do czerwca 1921 pod red. W. Berenta, przy udziale W. Kościelskiego (wydawca), L. Staffa i S. Żeromskiego. Pismo o charakterze akademickim, reprezentowało tendencje klasycyzujące, skupiało wokół siebie wybitnych...

PANORAMA LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ, przegląd lit.

PANORAMA LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ, przegląd lit., wyd. (i red.) nieregularnie w Warszawie 1836-38 (oddział 1-6) przez A. Szabrańskiego. Pismo ambitne w zamierzeniach (historia literatur obcych, teoria sztuki i estetyka, historia jako pomoc w malowaniu tła dzieł lit. i in.), nie zdołało im...

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk., wyd. w Warszawie od 1957, początkowo jako mies., od 1958 dwumies., od 1974 ponownie mies.; red. przez J.Z. Jakubowskiego, od 1977 przez J. Rohozińskiego.

Powołane do życia jako organ warszawskiego środowiska naukowego (obecnie wydziałów humanist. UW), pismo...