Przegląd Kolski

Przegląd Kolski - tygodnik lokalny ukazujący się na terenie powiatu kolskiego od 1998 r. Redaktorem naczelnym jest Aleksandra Wysocka. Tygodnik wydawany jest na terenie powiatu kolskiego. Opisuje najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców: ich problemy, zażalenia oraz najistotniejsze wydarzenia kulturalne, nowinki w dziedzinie sportu, samorządowe i gospodarcze. Znajdują się tam także...

Czytaj Dalej

Zasady dokonywania przeglądów oraz naprawa średnich i bieżących.

Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy. Terminy przeglądów technicznych oraz ich zakres określa dla każdej maszyny lub urządzenia dokumentacja techniczno-ruchowa. Dla obrabiarek skrawających do metali, dla których obowiązuje cykl dziewięcionaprawczy, przewiduje się po każdych 1333 godzinach pracy obrabiarki przegląd lub naprawę. Zakres prac wykonywanych w czasie ...

Zarządzanie przez cele

 

Filozofia zarządzania przez cele zakłada, że: do najcenniejszych i najmniej wykorzystanych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi, a zwłaszcza kadry kierowniczej.

W zarządzaniu przez cele menedżer lub podwładny powinien działać nie...

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

 Proces produkcji, wymiany oraz nabywania dóbr towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia stanowiąc tym samym jedną z najważniejszych sfer społecznej działalności człowieka. Konsumpcja nie jest więc niczym nowym. Nowe jest natomiast jej znaczenie, zasięg i emocje, które wywołuje.  Ze względu na...

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy, dwutygodniowy popularny kryt. przegląd nowości wydawniczych, gł. z dziedziny literatury i humanistyki, wyd. od 1949 w Warszawie; początkowo kontynuacja tradycji przedwojennej —> „Nowej Książki", miał formę bibliogr. biuletynu nowości. Kolejni red.: W...

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst.

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst., wyd. w Warszawie od czerwca 1920 do czerwca 1921 pod red. W. Berenta, przy udziale W. Kościelskiego (wydawca), L. Staffa i S. Żeromskiego. Pismo o charakterze akademickim, reprezentowało tendencje klasycyzujące, skupiało wokół siebie wybitnych...

PANORAMA LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ, przegląd lit.

PANORAMA LITERATURY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ, przegląd lit., wyd. (i red.) nieregularnie w Warszawie 1836-38 (oddział 1-6) przez A. Szabrańskiego. Pismo ambitne w zamierzeniach (historia literatur obcych, teoria sztuki i estetyka, historia jako pomoc w malowaniu tła dzieł lit. i in.), nie zdołało im...

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk., wyd. w Warszawie od 1957, początkowo jako mies., od 1958 dwumies., od 1974 ponownie mies.; red. przez J.Z. Jakubowskiego, od 1977 przez J. Rohozińskiego.

Powołane do życia jako organ warszawskiego środowiska naukowego (obecnie wydziałów humanist. UW), pismo...

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik, wyd. w Warszawie 1909-14 przez J. Krobickiego pod red. P. Ambroziewicza. Pismo nie miało wyraźnego oblicza, przeważały w nim materiały sprawozdawczo-recenzyjne. Do współpracowników należeli: E. Czekalski, F.H. Lewestam, M. Nałęcz-Dobrowolski, Z...

PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ.

PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ., wyd. w Warszawie 1952-63, początkowo pod red. J. Andrzejewskiego, od 1955 G. Gottesmana. Utworzony jako organ Rady Artyst. Kultury i Sztuki (w końcu roku przemianowanej na Radę Kultury i Sztuki), stawiał sobie za cel ożywienie ideowe środowisk, kult...

PRZEGLĄD LITERACKI I ARTYSTYCZNY, dwutygodnik

PRZEGLĄD LITERACKI I ARTYSTYCZNY, dwutygodnik, wyd. w Krakowie 1882-86 pod red. K. Bartoszewicza nakładem jego księgarni. Wg podtytułu, pismo „poświęcone literaturze, sztuce i sprawom społ.", niezależne politycznie, prezentowało tendencję liberalno-demokratyczną (było nieoficjalnym organem krak...

PRZEGLĄD NAUKOWY, Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony

PRZEGLĄD NAUKOWY, Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony (od 1846 zmien. podtyt.), czasopismo nauk.-lit., wyd. nieregularnie (kilka razy na miesiąc) w Warszawie 1 I 1842-10 VII 1848 przez H. Skimborowicza, red. przez tegoż i (do VIII 1843) E. Dembowskiego (też finansował). Zamieszki czało rozprawy z...

PRZEGLĄD POLSKI, miesięcznik polit.-lit.

PRZEGLĄD POLSKI, miesięcznik polit.-lit., wyd. w Krakowie 1866-1914; zał. przez S. Koźmiana, J. Szujskiego, S. Tarnowskiego i L. Wodzickiego, którzy 1869 opublikowali na jego łamach głośny pamflet polit. —» Teka Stańczyka. Pismo starannie red., było wydawane sumptem Tarnowskiego, którego dominujący...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe (do VII 1850 Pismo miesięczne), czasopismo polit.-kult., wyd. w Poznaniu 1845-65 przez Jana Koźmiana, red. przez tegoż, od 1857 przez brata jego, Stanisława Egberta. Reprezentowało kierunek konserwatywno-klerykalny w wersji tak dogmatycznej, że nawet bliski...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit.

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Poznaniu 1894-96 pod red. W. Rabskiego. Organ grupy postępowej inteligencji, która występowała p.n. „Młoda Polska". P.P. przeciwstawiał się polityce germanizacyjnej władz prus., ugodowości sfer ziemiańskich i klerykalizmowi; szerzył...

PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit.

PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit., wyd. w Warszawie 1906-07 jako kontynuacja —> „Głosu"; pismo prowadzili J.W. Dawid z żoną, Jadwigą. Oblicze ideol. P.S. było radykalne, zbliżone do SDKPiL. Do współpracowników należeli: S. Brzozowski, L. Belmont, J. Korczak, B. Hertz, Z...

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult.

PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1866-1905. Założycielem, wydawcą i redaktorem był A. Wiślicki, 1877-78 zastępował go A. Świętochowski. Pismo, odgrywające dużą rolę w l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w...

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości, miesięcznik wzorowany na współcz. franc. ,,revues", wyd. (od 1841 nieregularnie) w Warszawie 1840-42 (razem 24 poszyty) przez J. Budziłowicza, red. przez tegoż i (do 1841) H. Skimborowicza. Poświęcał uwagę językoznawstwu, historii...

PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik

PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wyd. w Warszawie 1921-25 nakładem Instytutu Wydawn. „Biblioteka Pol." W. Kościelskiego; kontynuacja —> „Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki." Początkowo red. był W. Borowy, odt. 4 (1922) zS. Kołaczkowskim, który sam wydał 3 nry...

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik poświęcony sprawom nauki, sztuki i literatury, wyd. w Krakowie 1922-35 i w Warszawie 1935-39. Założycielem i wydawcą pisma był przez cały czas S. Badeni, redaktorem nacz. S. Wędkiewicz, sekretarzem red. M. Brahmer (od 1925), w skład redakcji wchodzili także: 1925-28...

SKANDYNAWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

SKANDYNAWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Kontakty Polski z krajami skand., tj. z Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją, datują się od średniowiecza; pocz. były to kontakty gosp., handlowe, nast. powiązania dynastyczne: córka Mieszka I, Świętosława (skand. Sigrida), była żoną króla...