Przedsiębiorstwo państwowe

Czytaj Dalej

Przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe - jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiebiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako : a) przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych b) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede ...

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Polega na przekształceniu organizacyjno-prawnemu pp w spółki prawa handlowego w postaci spółki akcyjnej i Sp. z o.o. Ustawodawca wyróżnił 3 rodzaje komercjalizacji: w celu prywatyzacjiprywatyzacja w celu przekształcenia organizacyjno-prawnymw celu dokonania konwersji wierzytelności

W celu osiągnięcia 2...

Przedsiębiorstwa państwowe.

Przedsiębiorstwo państwowe - jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiebiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako : a) przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych b) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede ...

Przedsiębiorstwa państwowe

Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiebiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Osobowość prawna zapewnia przedsiębiorstwu możnośc samodzielnego działania. jako osoba prwna przedsiębiorstwo państwowe może dokonywać czynnosci w zakresie prawa cywilnego, a więc samodzielnie nabywac prawa i ...

Przedsiębiorstwa Państwowe.

1. Przedsiębiorstwo Państwowe to samodzielna, samorządna i samo finansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. 2. Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną, którą uzyskuje po wpisaniu do rejestru Przedsiębiorstw Państwowych. 3. Przedsiębiorstwo Państwowe tworzone jest przez organ założycielski, którym mogą być: a) naczelne oraz centralne organy administracji rządowej, b) terenowe organy administracji rządowej, np. wojewoda, c) ...

Przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako: przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwa państwowe tworzą:...

Przedsiębiorstwo państwowe

Charakterystyka

Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

Przebieg procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce

Przebieg prywatyzacji w Polsce przebiega w bardzo szybkim tempie. W Polsce spotykamy się z korupcją. Przedsiębiorstwa państwowe, fikcyjnie umierają by mogły powstać jako nowe prywatne firmy wspaniale funkcjonujące. Korupcja w procesie prywatyzacji, rady nadzorcze, oszustwa i nadużycia w prywatyzacji przedsiębiorstw, konflikty interesów po prywatyzacji, przedsiębiorcy, robotnicy, wieś wobec prywatyzacji, bieda i bezrobocie to podstawowe zagadnienia w ówczesnym świecie. W ...

Przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółka prawa cywilnego i osobowa.

Przedsiębiorstwo państwowe-jest samodzielnym i samo finansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Osobowość prawna zapewnia przedsiębiorstwu możność samodzielnego działania. Cechy przedsiębiorstw państwowych.– Jako osoba prawna może dokonywać czynności w zakresie prawa cywilnego, a więc samodzielnie ...

Prywatyzaja przedsiebiorstwa państwowego

Zachodzące w Polsce zmiany ustrojowe postawiły w porządku dziennym zagadnienie prywatyzji sektora państwowego. Przedsiebiorstwa panstwowe, dzialające uprzednio w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, okazały się mało efektywne w warunkach gospodarki rynkowej. Za podstawową drogę wyjścia uznano prywatyzacje znaznej częsci przedsiebiorstw. jej celem jest wyłonienie w przedsiebiorstwach autentycznych właścicieli, zainteresowanych nie tylko bieżącymi wyniami, lecz również ...

Przedsiębiorstwo państwowe

 

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe, jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym.

Osobowość prawna...

Cechy przedsiębiorstw państwowych.

 

odrębność ekonomiczna posiada odrębny majątek

osobowość prawna , nabywa ją z chwilą zarejestrowania w sądzie.

Odrębność organizacyjna (stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, ma swoją nazwę i siedzibę)

Odrębność terytorialna ( zajmuje obszar na którym jest...

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych

Przedsiębiorstwo państwowe - to zespół składników materialnych i nie materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych i obejmuje w szczególności firmę, znaki towarowe i inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości należące do...

Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorstwa państwowego

Państwo może prowadzić działalność gospodarczą w 2 formach organizacyjno- prawnych:

1. Jako przedsiębiorstwo działające na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1980 r. Ad. l. Zgodnie z art. I powyższej ustawy przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielne, samorządne i samo...

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Prywatyzacja – świadoma i dobrowolna rezygnacja przez państwo z własności pp na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych) podejmowaną w celu zmiany systemu prawnego i finansowego pp.

2 rodzaje prywatyzacji:

bezpośrednia (bezpośrednie przejęcie pp przez podmioty nie państwowe...

UNIA EUROPEJSKA - Szok dla przedsiębiorstw państwowych

Dostosowanie do wymogów członkowstwa najtrudniejsze będzie w kwestiach gospodarczych. Polska, zdaniem KE, zdołała w ostatnich latach ustanowić sprawnie funkcjonująca gospodarkę rynkowa, która jednak będzie musiała zostać zasadniczo zreformowana, jeśli ma sprawnie oprzeć się konkurencji Jednolitego...

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa państwowego

 

Przekształcenie formy własności dokonuje się przez sprzedaż części lub całości majątku przedsiębiorstwa innym podmiotom prawno-organizacyjnym. Zasadniczo są dwie drogi przekształceń własności z okazji prywatyzacji: 1. Kapitałowa – dokonuje się przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową...

Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. Kontrakt menadżerski

Jednym z warunków utworzenia pp jest powołanie dyrektora pp (on to składa wniosek do KRS). Może być powołany w sposób:

w pp użyteczności publicznej - dyrektora pp powołuje organ założycielski(gdy organem tym jest wojewoda następuje to po porozumieniu z Ministrem właściwym dla przedmiotu dz...

Zasady reprezentacji przedsiębiorstwa państwowego

Przedsiębiorstwem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor przedsiębiorstwa. Dyrektor wykonując czynności reprezentacyjne może dokonywać czynności prawnych, które obejmują rozporządzanie prawem lub powodującym zobowiązanie przedsiębiorstwa o wartości nie przekraczalnej 5 tyś. zł w sposób...