Przedmurze chrześcijaństwa

Czytaj Dalej

Rozwój łacińskiego chrześcijaństwa

Jest rzeczą godną uwagi, jak bardzo niewielki obszar pozostawał pod władzą Ariów w VII i VIII wieku. Tysiąc lat przedtem rasa aryjska panowała nad całym  światem cywilizowanym na zachód od Chin. Teraz zaś Mongołowie posunęli się aż do Węgier, w Azji nie zostało nic w rękach aryjskich z wyjątkiem...

Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

- filozofia grecka była narzędziem, które posłużyło chrześcijanom dla rozwoju teologii

- kultura grecka przekształciła chrześcijaństwo w religię uniwersalną, otwartą na świat (forma tygla narodowego)

bez dzieł Platona, Arystotelesa i in. chrześcijaństwo nie narodziłoby się

-...

Typy, postawy chrześcijaństwa do kultury, racjonalności filozofii antycznej

totalna negacja – Tertulian; „Wiara jest absurdem, tym bardziej więc wierzę” – wiedza jest szkodliwa, niebezpieczna, niemożliwa, bezużyteczna.

mniej, lub bardziej krytyczna i selektywna akceptacja – Orygenes, św. Augustyn, św. Tomasz.

Postawa ta wyrażała przekonanie, że zarówno...

Początki chrześcijaństwa w Polsce

Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w. Kiedy to rzymscy kupcy, którzy byli chrześcijanami, handlowali z polskimi kupcami. Wpłynęli oni na pochówek ludzi. Nie spalano już zwłok przed pochówkiem. Pojawiały się również budynki, które służyły kultowi.

Po dramatycznym spięciu...

Powstanie i rozwój chrześcijaństwa. Kościół pierwszych wieków

Jak powszechnie wiadomo chrześcijaństwo jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Swoje początki, zgodnie z wierzeniami Chrześcijan ma ono przy przyjściu na świat Jezusa Chrystusa - Mesjasza, czyli w roku pierwszym naszej ery (jest to data umowna, istnieje margines błędu - 6 p.n.e. - 1...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Chrześcijaństwo wychodzi poza granice żydowskich społeczności

Pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi. Z biegiem czasu do tej religii zaczęło przystępować też społeczeństwo nie żydowskie. Wtedy nasuwało się pytanie czy muszą oni przyjęci być do społeczeństwa żydowskiego. Zwyciężył wreszcie kierunek reprezentowany przez Pawła z Tarsu, który uważał że...

Chrześcijaństwo - Święta i uroczystości

W krajach należących do europejskiego obszaru kulturowego większość świąt i uroczystości zwią­zana jest z kalendarzem chrześcijańskim. Wszyscy chyba, nawet niewierzący, cieszą się na myśl o nad­chodzących świętach Bożego Narodzenia. Święta te, mimo ścisłego związku z chrześcijaństwem...

Czym jest Chrześcijaństwo?

Wielu ludzi uważa, że Mesjasz pojawił się na ziemi dwa tysią­ce lat temu w osobie Jezusa Chrystusa. Od tego momentu zaczęła się rozwijać religia, nazywana od imienia swojego założyciela chrześcijaństwem. Obecnie chrześcijaństwo ma na całym świecie po­nad 1,5 mld wyznawców. Pierwotnie jednorodne...

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa, dzieło A. Naruszewicza, doprowadzone do 1386, powst. na zlecenie króla 1775-79 (nad t. 1 pracował autor i później), wyd. w. Warszawie: t. 2-7 1780-86, t. 1 1824. Poprzedzone Memoriałem względem pisania historii narodowej, przedstawionym królowi 1775...

PRZEDMURZE

Przedmurze chrześcijaństwa.

Wczesne chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo potrzebowało tylko około trzech stuleci, by z nieznanego szerzej kultu przerodzić się w oficjalną religię imperium rzymskiego. Przetrwawszy konflikty i najazdy barbarzyńców, stało się pomostem między erą starożytną i średniowieczem.

Nasza wiedza o Jezusie z Nazaretu i...

Chrześcijaństwo a państwo w Nowym Testamencie

 

Ewangelia św. Mateusza – co cesarskie oddać cesarzowi, późniejsza tradycja wywiodła z tego naukę o prymacie władzy świeckiej.

Wyniosła obojętność Jezusa wobec spraw politycznych

Św. Paweł – władcy są sługami szatana (aluzja do Kaliguli), w liście do Rzymian – władza państwowa pochodzi od...

Chrześcijaństwo a państwo w II i III wieku: Ireneusz, Apologeci II wieku, Klemens Aleksandryjski, Tertulian

 

II w. - Aureliusz i Hadrian, apologeci np. Justyn Męczennik i Meliton chcieliby żeby Aureliusz był cesarzem łaskawym.

Celsus – III w. krytyka chrześcijaństwa

Początkowo chrześcijanie gromadzą się wokół Rzymu, z biegiem czasu docierają na prowincje, prowadzą akcję misyjną wśród żołnierzy...

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

 

wielość państw np.

Ostrogoci w Italii

Wandalowie w Afryce

Burgundowie w dolinie Rodanu

Wizygoci w Hiszpanii

Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

u germ. – demokracja wojenna

Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

Chrześcijaństwo w III i IV wieku: światopogląd, sztuka, stosunek do państwa

-  świątynia chrześcijańska miejscem spotkań wiernych – symbol idealnego „państwa bożego”

-  ok. 325 r. bazylika św. Piotra w Rzymie – Konstantyn Wielki – trójnawowa, drewniany strop, ołtarz w absydzie

-  polemika chrześcijaństwa z neoplatonizmem (prąd mistyczny Plotyna, III w.)

-  rozwój literatury...

Wielkie spory religijne w łonie chrześcijaństwa: arianizm, nestorianizm, monofizytyzm

Arianizm

-  Aleksandria

-  spór o bóstwo Chrystusa – Ariusz twierdził, że Chrystus nie jest Bogiem, ale jego emanacją

-  przeciwnicy – Atanazy, późniejszy patriarcha Aleksandrii

-  325 r. – sobór w Nicei – potępienie arianizmu

-  poparcie u: Konstancjusza II, Walensa, Wizygotów, Ostrogotów, Wandalów...

Cesarstwo łacińskie w Konstantynopolu i skutki jego istnienia dla podziału chrześcijaństwa

-  po IV krucjacie  –  osadzenie na tronie łacińskiego cesarza Baldwina Flandryjskigo

-  próby wenecjan odebrania mu realnej władzy  –  zatrzymali Peloponez, Wyspy Jońskie

-  powstanie w Grecji księstw Aten i Achai

-  w ręku dotychczasowej dynastii Angelosów pozostał despotat Epiru

*  1204 r. – Aleksy...

LITERATURA ŚREDNIOWIECZNA - Od przyjęcia chrześcijaństwa aż do wieku XV

Początki literatury

1. Dwa były wielkie ogniska cywilizacji w Europie średniowiecznej: na Wschodzie - Bizancjum, które karmiło się resztkami kultury starożytnych Greków, na Zachodzie - Rzym, który odziedziczył cywilizację po starożytnych Rzymianach. Dwa te ogniska, początkowo połączone jednością...

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

Jednym z najgłówniejszych warunków postępu i odrodzenia narodu jest znajomość dziejów ojczystych; tymczasem ogół społeczeństwa nie posiadał jej, co nie przeszkadzało, że się lubił na przeszłość powoływać, wtedy zwłaszcza, kiedy była mowa o reformach: «Niech diabli porwą reformy! Póki...

Chrześcijaństwo

1. Religia tych, którzy należą do Kościoła i do wspólnot chrześcijańskich.

2. Wspólna nazwa oznaczająca chrześcijan, kraje chrześcijańskie oraz wpływ kulturalny i religijny religii chrześcijańskiej.