Przedmiot i metody psychologii rozwojowej

 

Psychologia rozwojowa – to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem rozwoju człowieka w ciągu całego życia w kategoriach ciągłości, stałości i zmian zachodzących w rozwoju fizycznym i psychicznym, które cechują funkcjonowanie człowieka od narodzin do końcowych etapów życia.

Metody:...

Czynności jako przedmiot psychologii - elementy historii dyscypliny

 

Psychologia wyrasta z filozofii. Stając się nauką empiryczną psychologia oddzieliła się od filozofii. Symboliczna data to założenie laboratorium eksperymentalnego w Lipsku przez W. Wundta.

Zrozumienie psychologii współczesnej wymaga powrotu do jej wczesnych nurtów. Są to strukturalizm (E.Titchener) -...

„ Filozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz próby jej określenia „

„Filozofia” wywodzi się z greckiego terminu „ miłość mądrości” . Filozofia cechuje się tym , że jest swoistą aktywacją myśli dotyczących pytań końcowych , ostatecznych . Gdy „filozofujemy” staramy się ( mimo , że tego bezpośrednio nie odnotowujemy ) rozwijać jakąś racjonalną myśl tak ,aby utrzymać wieź z takim a takim stanowiskiem . Filozofia zajmuje się takimi zagadnieniami jak : wybór odpowiedniej drogi życiowej , czy tak naprawdę to co nas otacza ...

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można byłoby wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i młodzi

Proces wychowania dzieci i młodzieży to trudne zadanie któremu muszą sprostać rodzice bądź opiekunowie. Żyjemy w czasach, które przesycone są licznymi poglądami i koncepcjami pedagogicznymi. Niejednokrotnie rodzice którzy stają przed poważnym wyzwaniem jakim jest kształtowanie i ukierunkowanie swojej pociechy, zastanawiają się jaki sposób wychowywania obrać, jakie metody wychowawcze zastosować by wychowanek wyrósł na człowieka odpowiedzialnego, dojrzałego i sumiennego,

Wolność przedmiotem wychowania aksjologicznego

Wolność jest istotną i bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka. Pojęcie to rozumiem jako swobodę w wyrażaniu swoich uczuć i emocji oraz jako brak jakiegokolwiek przymusu. „Wolność to uświadomienie sobie w obszarze egzystencji człowieka koniecznych ograniczeń zewnętrznych od niego niezależnych i tych wewnętrznych, które sam sobie wyznacza.” Człowiek jako osoba wolna dokonuje wyboru wartości, czyli tego, co uważa za ważne, słuszne, co stanowi cel ...

Praca semestralna z przedmiotu Socjologia Wychowania temat: Społeczeństwo konsumpcji

PRACA SEMESTRALNA Z SOCJOLOGII WYCHOWANIA Temat: Społeczeństwo konsumpcji i jego egzemplifikacje. Problem społeczeństwa konsumpcyjnego, chociaż niewątpliwie ważny, jest ze stanowiska ogólnej teorii socjologicznej tylko zagadnieniem pochodnym. W starożytności nie znano takiego typu społeczeństwa, w każdym razie nie stosowano żadnego takiego określenia. Jednakże starożytni myśliciele, w szczególności Platon, obawiali się takiej postaci polis , w której byłaby ...

Struktura pedagogiki jako przedmiot studiowania (wykład)

Subdyscypliny: 1)histori wychowania 2)pedagogika ogólna 3)teoria wychowania (wychowanie moralne) 4)dydaktyka ogólna Podział według zadań: 1)opiekuńcza 2)zdrowotna 3)rodziny 4)resocjalizacyjna 5)wojskowa Podział według instytucji, których pedagogika dotyczy : 1)przedszkolna 2)wczesnoszkolna 3)szkolna 4)pedagogikę szkoły wyższej Związki pedagogiki z innymi dyscyplinami: - pedagogika z psychologią - pedagogika z socjologią : STRATYFIKACJA-podział społeczny ...

Recenzja książki "Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożenia."

Celem tej książki jest zwrócenie uwagi czytelnika na problemy młodego człowieka, który w trakcie tworzenia swojej autonomii chciałby w sobie bądź w otoczeniu coś zmienić. Nie tylko młodzi ludzie, ale także starsi są podatni na propagandę, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ona wartości duchowych, rozwoju człowieka pod względem intelektu, psychiki i zdrowia. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami zjawiska, które niepokoi niemal wszystkich rodziców i wychowawców. Zjawisko to ...

Przedmiot badań psychologii i jej definicja

HERMAN EBBINGHAUS w swoim „Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia „ma długą przeszłość a krótką historię”. -długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji -krótka historia : bo jako nauka zaistniała w 1879 roku GRECY nie znali pojęcia „psychologia”. To, co dotyczy psychiki nazywali „peri psyches” (wokół duszy) „Psyche” dusza, czynność oddychania XVI w MELANCHTON z WITTENBERGI na tamtejszym uniwersytecie po ...

Ełcka kolej dojazdowa (do przedmiotu Transport Międzynarodowy)

Czas budowy Na zlecenie starosty Suermandta zarządzającego powiatem ełckim, w początku XX stulecia już w 1905 roku podjęto prace związane z projektowaniem kolei wąskotorowej na terenie powiatu. Głównym zadaniem kolei miało być generalne ożywienie gospodarcze powiatu, gdzie brak było dogodnego transportu lokalnego. W założeniach projektowych krył się jeszcze aspekt militarny, gdyż kolej miała dochodzić do granicy z Rosją (w Zawadach i w Turowie). Zawady, gdzie ...

Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk

Polska logopedia do końca lal osiemdziesiątych, ze względu na utrudnione kontakty zewnętrzne i ograniczony przepływ informacji, poza wykorzystywaniem własnego dorobku wzorowała się głównie na logopedii radzieckiej, czeskiej i wschodnioniemieckiej.

Konsekwencją tego było stosowanie - niejednokrotnie...

Co jest przedmiotem zainteresowań logopedii artystycznej?

W świetle opracowań teoretycznych, a także na podstawie obserwacji praktyki logopedycznej, obszar zainteresowań logopedii artystycznej należy określić jako stan powyżej normy, gdy weźmie się pod uwagę - jako kryterium oceny trzypoziomowy podział kompetencji i sprawności językowych. „Określenie...

OPORZĄDZENIE, wyposażenie, ekwipunek żoł., zestaw przedmiotów nie należących do uzbrojenia i umundurowania

Dzieliło się na: o. związane z uzbrojeniem, tzn. pasy (bandoliery, laderwerki) z ładownicami i pochwami bagnetów, pasy do karabinów (flintpasy), przetyczki; o. związane z umundurowaniem - tornistry, mantelzaki, chlebaki, kociołki, flasze, przybory do czyszczenia munduru i obuwia itp.; o. specjalne -np...