Słówka - przedmioty i nie tylko

Der Bus – autobus

Der Kaffee - kawa

Der Zug – pociąg

Der Freund – przyjaciel

Der Komputer- komputer

Der Brief – list

Der Radiergummi – gumka

Der Bleistift – ołówek

Der Kuli – długopis

Der Kalender – kalendarz

Der Walkman-walkman

Der Spiegel – lusterko

Der Lippenstift - pomatka

Der...

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

 

Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo...

Przedmiot badań marketingowych

trendy ekonomiczne,

trendy sprzedaży,

pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

produkt, jego asortyment i opakowanie,

sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

popyt i cena (poziom i relacje).

Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

 

Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się...

Przedmiot opodatkowania

 

budynki lub ich części;

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna;

grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność...

Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

Przy zastosowaniu fotografii jako uzupełnienia standar­dowych metod socjologii przyjmujemy założenie leżące u podstaw każdej z nich, mianowicie realistyczny pogląd 0 obiektywnym istnieniu zjawisk i zdarzeń społecznych i ich mniej lub bardziej wiernym odzwierciedleniu w po­znaniu socjologicznym. Fotografia...

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Przedmiot badań psychologii sportu

Opis (odnosi się zarówno do rywalizacji, treningu, nauczania i odnowy biologiczne) wyjaśnianie, przewidywanie i modyfikowanie zachowań człowieka związanych z działalnością człowieka. Zachowania te dotyczą bezpośrednio sportowców oraz nauczycieli i trenerów jak i pośrednio widzów i...

Przedmiot uwagi (LaBerge, 1998)

Bodźce zewnętrzne odbierane za pośrednictwem narządów zmysłowych. Informują o właściwościach środowiska. Bodźce wewnętrzne odbierane za pośrednictwem zwojów podstawowych mózgu. Informują one o stanach motywacyjnych oraz o przeżywanych przez nas emocjach.

Klasyczna psychologia poznawcza ignorowała...

Wymień i krótko scharakteryzuj strefy (obszary) analizowane przez teorie osobowości i będące przedmiotem porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości

Strefy analizowane przez teorie osobowości i znaczące do porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości to:

Struktura osobowości, czyli co tworzy osobowość – teorie cech.

Proces, czyli co wchodzi w dynamikę osobowości, mechanizmy powodujące zachowanie człowieka.

Rozwój, czyli co...

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Przedmiot i zakres badać socjologii polityki

Wiatr Zakres przedmiotowy socjologii polityki: ruchy i partie polityczne; socjologia państwa i jego poszczególnych instytucji; zachowania polityczne, a szczególnie zachowania wyborcze; elity polityczne; edukacja polityczna; socjalizacja polityczna; kultura polityczna; legitymizacja polityczna; zmiany społeczne, transformacja polityczna; konflikty społeczne, a w tym i polityczne; świadomość polityczna – wykład Metody naukowe wykorzystywane przez socjologię ...

Przedmiot i zadania logopedii

Logopedia to nauka o:

- kształtowaniu prawidłowej mowy

- usuwaniu wad wymowy i mowy /tempo, rytm, płynność, zasób słownictwa, błędy gramatyczne/

- nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Logopedia dotyczy mówienia i rozumienia.

Zadania:

- kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i...

Przedmiot zainteresowań logopedii i zadania

a) Prawidłowy przebieg procesu nabywania sprawności językowej jest, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

b) profilaktyka powstawania odstępstw w kształtowaniu się rozwoju mowy:

-0-3-kształtowanie się mowy

-3-6-rozwój, czyli doskonalenie

c) etiologia i patomechanizm powstających...

Obszary zmian w przedmiocie badań pedagogiki XX wieku

1) Rozszerzanie się terenu oddziaływań pedagogicznych w górę i w dół życia ludzkiego – niemowlęta, dorośli, ludzie starzy – wychowanie całościowe

2) Zmiana charakteru wychowania z indywidualnego na grupowe, musi się ono odbywać w zespołach

3) Powstawanie nowych instytucji wychowawczych...

Przedmiot badań nauki administracji

- „otoczenie”, a więc środowisko, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami,

- sprawy struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego,

- problem kadr w administracji,

- funkcjonowanie aparatu administracyjnego,

-...

Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd orzeka o zawieszeniu, odmowie zawieszenia, podjęciu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w formie postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania służy...

Przedmiot nauki administracji - Stosunek nauki administracji do prawa administracyjnego

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosunki prawne zachodzące w procesie administrowania. Stosunki prawne są bowiem nadbudową tego procesu, a więc służą do realizacji celów pozaprawnych (ekonomiczne, społeczne). Podstawowe zadanie nauki adm. w zestawieniu z nauką prawa adm. to uzyskanie odpowiedzi na...

Przedmiot nauki administracji - Stosunek nauki administracji do innych nauk pokrewnych

Gałęzie wiedzy, które mogą i powinny wpływać na naukę adm. to:

1. Prakseologia, tzn. nauka o sprawnym działaniu, filozofia pracy. Wg. Kotarbińskiego "Prakseologom przypada w udziale m.in. zadanie napisania wstępnego rozdziału teorii organizacji pracy, zawierające wskazania ujęte w postaci twierdzeń...

Przedmiot nauki administracji - Przydatność nauki administracji

Konieczność analizy materiału faktycznego i uogólniania doświadczeń jest czynnikiem uzasadniającym potrzebę rozbudowy nauki adm.

Praca aparatu adm. jest złożona, trzeba więc nauczyć się zoptymalizować proporcję między nakładami a osiąganymi efektami.

W sferze społecznego rozumienia...

Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Samorząd teryt. jest wspólnotą sam. posiadającą osobowość prawną, powstałą z mocy prawa, wykonującą samodzielnie część adm...