Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ POZIOMY - ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT BADAŃ

1) PODSTAWOWA (TEORETYCZNA) – nie podejmuje badań empirycznych a) ogólna – ustala znaczenia i pojęcia podstawowe, opisuje definicje, syntetyzuje dorobek pedagogiki, ustala tożsamość pedagogiki, porządkuje pedagogikę ze względu na przedmiot badań b) dydaktyka ogólna – metodyki i dydaktyki szczegółowe c) historia wychowania – dzieje myśli pedagogicznej, historia instytucji d) teoria wychowania – wiedza syntetyzująca wiedzę ...

Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

Do tych obowiązków należy przedkładanie Sejmowi: - analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej - opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów - informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy, przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli - wynikających z kontroli zarzutów dotyczących działalności osób wchodzących w skład Rady ...

Referendum lokalne - Przedmiotem referendum mogą być...

W pierwotnym tekście ustawy o samorządzie gminnym przedmiotem referendum były ważne sprawy gminy.

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Pedagogika specjalna jako przedmiot na studiach kształcących nauczycieli

Z tego względu pedagogika specjalna powinna być obli­gatoryjnym przedmiotem na studiach przygotowujących nauczycieli.

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Osoby będące przedmiotem i podmiotem pedagogiki specjalnej

Osoby będące przedmiotem i podmiotem pedagogiki specjalnej można podzielić na: - z trudnościami w poznawaniu świata i komunikowania się z nim wskutek braku lub uszkodzenia analizatorów zmysłowych - u których procesy poznawcze przebiegają w sposób nieprawidłowy, wskutek czego mają obraz poznawczy nieadekwatny do rzeczywistości, zdolność do rozumowania ograniczoną i są poniżej normy, mają utrudnione przystosowanie do życia i pracy - mające z ...

Co jest przedmiotem zainteresowania pedagogiki społecznej

Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka.

SCHARAKTERYZUJ PRZEDMIOT, ZAKRES I FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY

SOCJOLOGIA PRACY ( PRZEDMIOT )- w szerszym tego słowa znaczeniu , zwiera socjologie przemysłu i obejmuje takie zakresy badań jak: społeczne uwarunkowania , motywy i skutki pracy w ogóle zakład pracy jako system społeczny, tzn.

KLASYFIKACJA POSTAW ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM TREŚCI PRZEDMIOTÓW

rzeczowe-dotyczą różnych przedmiotów materialnych, 3.

GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii FIZYCZNEJ

Przedmiotem geografii fizycznej są naturalne składniki powłoki ziemskiej: - litosfera – powłoka skalna Ziemi; - atmosfera – powłoka gazowa; - hydrosfera – powłoka wodna; - pedosfera – powłoka glebowa - i biosfera – ludzie wraz ze światem roślinnym i zwierzęcym.

Zobowiązania z przedmiotów oznaczonych co do gatunku

Zobowiązanie z przedmiotów oznaczonych gatunkowo nigdy nie wygasało, w odróżnieniu do zobowiązania specyficznego.

Przedmiot zobowiązania

Rzymianie przedmiot świadczenia określali jako dare, facere i praestare.

Podmioty i przedmiot zobowiązania

Przedmiotami zobowiązania były rzeczy indywidualnie oznaczone – in specie lub gatunkowo – in genere.

Przedmiot i kryteria nadzoru

Według ustawy przedmiotem nadzoru jest “działalność gminna”.

Nadzór nad samorządem terytorialnym (przedmiot)

Ustawy samorządowe nie rozróżniają przedmiotu nadzoru na nadzór nad działalnością gminną w zakresie zadań własnych samorządu i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

Przedmiotem prawa pracy w kontekście normatywnym nie dotyczy pracy jako takiej, lecz stosunków między ludźmi ze względu na wykonywanie pracy.

Źródła prawa pracy - przedmiot

Przedmiotem prawa pracy są stosunki społeczne związane ze świadczeniem nie jakiejkolwiek, lecz jedynie pracy charakteryzującej się okreslonymi przymiotami i są to: 1.

PRZEDMIOT I ZAKRES ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

33§1) Kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, gdy przedmiotem zabezpieczenia mają być zaległości podatkowe (art.

Przedmiot i cel socjologii polityki

Przedmiotem zainteresowania socjologii polityki, jest również: samo zjawisko władzy: co to jest władza, kiedy mówimy o władzy, jak możemy tę władzę definiować, sposoby definiowania władzy, a także powiązania pomiędzy władzą samorządowa a lokalnym biznesem Socjologię polityki będzie również interesowało, w jaki sposób rekrutują się elity polityczne, czy elity polityczne rekrutują się od całego przekroju społecznego, czy jest jakaś ...

Nauka o stosunkach międzynarodowych - powstanie, przedmiot i zakres badań

z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych.