Przedmiot ubezpieczenia

Charakterystyka Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego.

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY (PRZEDMIOT LITERACKI) I TREŚĆ UTWORU

Obok tego wyróżnia się jeszcze MOTYWY STATYCZNE, czyli ujęcia jakichś pojedynczych przedmiotów, wyglądów, słowem — fo> wszystko, co jest „nieruchome”, co nie bierze bezpośrednio udziału w akcji.

„Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

Tak więc przedmiot jej badań nie może być ani zbyt szeroki, ani też zbyt wąski.

Przedmiot i metoda

przedmiotem wiary. Metoda jako sposób pozyskiwania wiedzy, dostosowany do przedmiotu i celu, wyróżnia poznanie naukowe od innych typów poznania.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe.

PRZEDMIOT I ZADANIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W definiowaniu psychologii klinicznej stosujemy dwa pomocnicze okreś­lenia: a) obszar zainteresowań i zastosowań psychologii i b) przedmiot psychologii klinicznej. Przedmiotem psychologii klinicznej jest sposób ujmowania obszaru, którym ona się interesuje.

JAKICH PRZEDMIOTÓW DOTYCZY ŚRODEK KARNY POLEGAJĄCY NA ORZECZENIU ICH SKUTKU?

Przepadek tych przedmiotów jest fakultatywny lub obligatoryjny. - w razie wskazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów.

Przedmiot hipoteki

Przyjmuje się również, że przedmiot, na którym może być ustanowiona hipoteka, nie może być przedmiotem zastawu.

Przedmiot podatku w podatku od towarów i usług

Przedmiotem jest także wydawanie towarów lub świadczenie usług w zamian za wierzytelność, w miejsce świadczenia pieniężnego. Przedmiotem tego podatku są także czynności maklerskie itp.

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

Popieram także pomysł zlikwidowania lekcji i przedmiotów, tylko w początkowych klasach. W klasach niższych powinny dominować zajęcia o charakterze artystycznym i dopiero z czasem można wprowadzać przedmioty o charakterze czysto intelektualnym.

Przedmiot i podział geografii społeczno-ekonomicznej, koncepcja Stanisława Leszczyckiego

Jednak ogólnie przyjęta jest następująca definicja: Przedmiot geografii ekonomicznej stanowią przestrzenne struktury i procesy o treści społeczno-ekonomicznej oraz społeczno-ekonomiczne aspekty systemu środowisko przyrodnicze – społeczeństwo.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Specyfika programowo - metodyczna

Deweya (1859 -1952) zmierza do przy­bliżenia szkoły do życia, do natury dziecka i uczenia się przez działanie; techniki Celestyna Freineta; polegają na zastąpieniu przedmiotów na­uczania treściami środowiska, tekstami, gazetkami tworzonymi i druko­wanymi przez dzieci, korespondencją międzyszkolną, fiszkami, środkami audiowizualnymi oraz rozmaitymi technikami ekspresji plastycznej; pedagogika Gestalt; jest kierunkiem pedagogiki ...

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Przedmiot i zadania tyflopedagogiki

Tyflopedagogika za swój przedmiot działalności uznaje badania i wdrożenia dotyczące rozwoju kompetencji życiowych osób niewidomych, umożliwiających życie i działanie w świecie skonstruowanym według mo­żliwości widzących.

Przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji

Socjologia pracy ma bardziej uniwersalny przedmiot badań, zajmuje się pracą ludzi w każdym rodzaju miejsca pracy - na roli, w urzędzie, w szkole itp.

Co jest przedmiotem prawa pracy?

W zakres przedmiotu prawa pracy wchodza rowniez stosunki prawne, ktore sa scisle zwiazane ze stosunkami pracy, ulatwiaja ich nawiazanie oraz zabezpieczaja prawidlowa ich realizacje: 1.

Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego

P mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego na mocy przepisów szczególnych Przedmiotem mogą być grunty będące własnością samorządu terytorialnego lub ich związków bez względu na ich położenie Podmioty: mogą być : - osoby fizyczne i prawne – bez żadnych ograniczeń - może być również S.

Przedmiot, istota oraz funkcje dydaktyki

Przedmiotem badań dydaktyki jest wyraźna zdeterminowana działalność społeczna(działalność dydaktyczna) mająca na celu kształcenie i przekształcanie innych ludzi stosownie do zmieniających się historycznie ideałów i celów, potrzeb społecznych.

Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej

Dydaktyki szczegółowe są teoriami nauczania i uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

Pojęcie, przedmiot, funkcje, podsystemy administracji publicznej

Przedmiot to to czym zajmują się organy władzy.

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości, nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można by było wykorzystać współcześnie w procesie wychowania dzieci i mło

Według niego ma ona trzy zasadnicze cechy: -jej przedmiot tworzony był przez układ informacji i kwalifikacji wypracowanych w przeszłości –głównym zadaniem szkół było przekazywanie ich młodemu pokoleniu, -kształcenie moralne polegało na kształtowaniu sposobów postępowania wobec rozwiniętych w przeszłości standardów, -ogólny wzór organizacji szkolnictwa tworzył ze szkół placówki ostro odgraniczone od instytucji społecznych jak również od rodziny.