Przedmiot podatku

Czytaj Dalej

Przedmiot podatku w podatku od towarów i usług

Zakresem przedmiotowym w podatku od towarów i usług objęto sprzedaż towarów i odpłatnie świadczonych usług a także eksport lub import towarów lub usług.

Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Muszą złożyć wniosek, wówczas opodatkują się łącznie sumę ich dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, dochodów małoletnich dzieci.

Przedmiot w podatku dochodowym od osób prawnych

W podatku tym występuje ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, analogicznie jak przy podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem jest przychód, gdy chodzi o dywidendy oraz udział w zyskach osób prawnych mających siedzibę w kraju.

Słówka(przedmioty, kolory), zdania

PRZEDMIOTY: derRadiergummi-gumka, dasWörterbüch/dieWörterbücher-słownik/i, derBleistift/dieBleistifte-ołówek/ołówki, derKuli/dieKulis-długopis/y, derKalender/dieKalender-kalendarz/e, dasLineal/dieLineale-linijka/linijki, dieSchere/n-nożyczki, dasBüch/dieBücher-książka, dieBrille/n-okulary, derWalkman-walkman, dasHandy/dieHandys-komórka/i, dasHeft/ ...

Słówka - przedmioty i nie tylko

Der Bus – autobus

Der Kaffee - kawa

Der Zug – pociąg

Der Freund – przyjaciel

Der Komputer- komputer

Der Brief – list

Der Radiergummi – gumka

Der Bleistift – ołówek

Der Kuli – długopis

Der Kalender – kalendarz

Der Walkman-walkman

Der Spiegel – lusterko

Der Lippenstift - pomatka

Der...

Harmonizacja podatków pośrednich w UE

Harmonizacja podstawowych aspektów stosowania podatku od wartości dodanej(podatek obrotowy)oraz podatku akcyzowego stała się jednym z największych warunków ustanowienia od 1 stycznia 1993 roku jednolitego rynku wewnętrznego.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

 

Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo...

PODATEK OD GIER

loterie i gra telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów/innych dowodów udziału w grze; gry liczbowe – suma wpłaconych stawek; gra bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę; gra bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry; zakłady wzajemne – suma wpłaconych stawek -STAWKI PODATKU maja charakter proporcjonalny i ujęte jest procentowo w stosunku do ...

Przedmiot badań marketingowych

trendy ekonomiczne,

trendy sprzedaży,

pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

produkt, jego asortyment i opakowanie,

sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

popyt i cena (poziom i relacje).

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Analizując przedmiotową strukturę badań marketingowych i rynkowych za-uważyć można, że część obszaru ich badań jest wspólna, podobnie jak i metodologia stanowiąca dorobek wiedzy ze wszystkich nauk społecznych i odnosząca się zarówno do technik gromadzenia informacji, jak i ilościo-wych i jakościowych metod przetwarzania zebranych danych.

Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

 

Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się...

Elementy podatku

  1) Podmiot podatku: - bierny ® czyli wszyscy płatnicy podatku, - czynny ® państwo pobiera te podatki. 3) Podstawa opodatkowania - jest to ujęty wartościowo przedmiot podatku.

PODATEK AKCYZOWY

Zwolnienia maja generalnie charakter zwolnień przedmiotowych i obejmują: Opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych; Odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytworzone ze skór zwierząt szlachetnych wyprawionych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny; Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane ...

Jaki jest cel zmian w podatkach?

z ulg skorzystało 35% podatników z I grupy dochodowej i aż 91% podatników z trzeciej grupy, czyli najzamożniejszych), (2) zwolnienia powodują, że pewna grupa obywateli w ogóle nie płaci podatku dochodowego, (3) są patogenne, czyli motywują ludzi - tych, którzy potrafią "poruszać się w gąszczu przepisów" - do szukania luk podatkowych i unikania obowiązku płacenia podatków, (4) komplikują system podatkowy i sprawiają, że jest ...

Podatki przychodowe

Do podatków przychodowych zaliczamy podatki przemysłowe i płacone od działalności produkcyjnej, usługowej i handlowe, podatek rolny od gruntów i podatek leśny a także podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych.

Podatki dochodowe

Do podatków dochodowych zaliczamy podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Podatki od wydatków

2 Do podatków konsumpcyjnych należą : podatek od towarów i usług, podatek akcyzy ,opłaty monopolowe, podatek importowy, podatek od gier.

Funkcje i cele podatków

5   Cele podatków W klasycznej teorii jedynym celem podatku jest pokrycie wydatków publicznych; podatek nie powinien mieć żadnego wpływu na gospodarkę.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi jeżeli ich przedmiotem są:     Rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP, Rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku, gdy 1nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i 2czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.