Przedmiot opodatkowania

Czytaj Dalej

Przedmiot i podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania – jest ilościową lub wartościową konkretyzacją przedmiotu opodatkowania. Skonkretyzowanie przedmiotu opodatkowania następuje bądź w jednostkach pieniężnych, np.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Najczęstszym błędem jest urzeczawianie w przepisach przedmiotu opodatkowania, przez to, że za przedmiot uznaje się „dochód”, „przychód”, a nie „uzyskiwanie”, który ujawnia się przy zestawieniu przedmiotu z podstawą opodatkowania.

Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Muszą złożyć wniosek, wówczas opodatkują się łącznie sumę ich dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, dochodów małoletnich dzieci.

Przedmiot opodatkowania

 

budynki lub ich części;

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna;

grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność...

Przedmiot, podstawa i podmiot opodatkowania

Podstawa opodatkowania jest samoistnym i samodzielnym elementem podatku jedynie w znaczeniu konstrukcyjnym, w normatywnym zaś jest jedynie prawną konsekwencja przedmiotu opodatkowania.

Słówka(przedmioty, kolory), zdania

PRZEDMIOTY: derRadiergummi-gumka, dasWörterbüch/dieWörterbücher-słownik/i, derBleistift/dieBleistifte-ołówek/ołówki, derKuli/dieKulis-długopis/y, derKalender/dieKalender-kalendarz/e, dasLineal/dieLineale-linijka/linijki, dieSchere/n-nożyczki, dasBüch/dieBücher-książka, dieBrille/n-okulary, derWalkman-walkman, dasHandy/dieHandys-komórka/i, dasHeft/ ...

Słówka - przedmioty i nie tylko

Der Bus – autobus

Der Kaffee - kawa

Der Zug – pociąg

Der Freund – przyjaciel

Der Komputer- komputer

Der Brief – list

Der Radiergummi – gumka

Der Bleistift – ołówek

Der Kuli – długopis

Der Kalender – kalendarz

Der Walkman-walkman

Der Spiegel – lusterko

Der Lippenstift - pomatka

Der...

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, towar podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia według stawek stosowanych w tym kraju.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

 

Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo...

Przedmiot badań marketingowych

trendy ekonomiczne,

trendy sprzedaży,

pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

produkt, jego asortyment i opakowanie,

sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

popyt i cena (poziom i relacje).

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Analizując przedmiotową strukturę badań marketingowych i rynkowych za-uważyć można, że część obszaru ich badań jest wspólna, podobnie jak i metodologia stanowiąca dorobek wiedzy ze wszystkich nauk społecznych i odnosząca się zarówno do technik gromadzenia informacji, jak i ilościo-wych i jakościowych metod przetwarzania zebranych danych.

Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

 

Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się...

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ustala się bądź na podstawie rachunkowości podatnika lub innych dowodów stwierdzających rzeczywistą wartość przedmiotu opodatkowania, bądź też określa się ją szacunkowo, opierając się na z góry przyjętych normach.

Wady i zalety opodatkowania ryczałtem

Wysokość podatku dochodowego płaconego na zasadach ogólnych w odróżnieniu od zryczałtowanych form opodatkowania, zależy od faktycznie uzyskanych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Podwójne opodatkowanie i jego skutki

Można: jednostronnie, częściowo lub w pełni zrzec się przysługujących praw do ściągania podatku; zawrzeć umowy dwustronne w sprawie podwójnego opodatkowania, które w znacznym stopniu eliminują podwójne opodatkowanie o charakterze ekonomicznym i prawnym; zawierać umowy wielostronne, które muszą uwzględniać skomplikowane różnice systemów podatkowych.

OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH

Należności licencyjne mogą być także opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego państwa, lecz podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10 proc.

PODWÓJNE OPODATKOWANIE SPADKÓW I DAROWIZN

Proponowane rozwiązanie wyeliminuje podwójne opodatkowanie spadków otrzymanych za granicą.

PODWÓJNE OPODATKOWANIE W LEASINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ograniczona jest wysokość amortyzacji kosztów leasingu, a poza tym obowiązuje wówczas podwójne opodatkowanie VAT - najpierw leasingobiorca zapłaci za podatek od wartości samochodu, a potem jeszcze od rat leasingu.