Prusy Wschodnie

Prusy Wschodnie

Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122...

Czytaj Dalej

Bismarck, Prusy i zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec - WAŻNIEJSZE DATY 1806 Koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego 1815 Powstanie Związku Niemieckiego 1848-49 Wiosna Ludów; nieudana próba zjednoczenia Niemiec 1862 Bismarck zostaje premierem Prus 1864 Zwycięstwo Prus i Austrii nad Danią 1866 Wojna austriacko-pruska 1867 Utworzenie Związku Północnoniemieckiego; powstanie Austro-Węgier 1870-71 Wojna francusko-pruska 1871 Zjednoczenie ...

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Najchłodniejszymi obszarami są : północna i północno-wschodnia część Azji (Góry Wierchojańskie, Czerskiego, półwysep Tajmyw) Wilgotnymi obszarami są : południowo-wschodnia część kontynentu (Neapol, północne Indie, Pakistan, Birma, Chiny, Wietnam, Syjam.

Działania wojenne w latach 1943 - 1945. Klęska państw osi

Przygotowane przez armię radziecką ostatnie, decydujące uderzenie na Berlin mogło być zagrożone od północy przez znaczne siły niemieckie, trzymające się w Prusach Wschodnich i na Pomorzu.

Prusy w I połowie XVIII wieku

Wymienione państwa opracowały plan podziału Prus: Rosja miała otrzymać Prusy wschodnie, Szwecja - Pomorze, Saksonia - Magdeburg, Halle, Halberstadt, Austria - Śląsk, a Francja posiadłości nadreńskie.

Zmiany geopolityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej

1955 – Układ Warszawski – stworzony bardziej nie do obrony przed agresorami zewnętrznymi, lecz aby egzekwować władzę Moskwy w całym bloku wschodnim Cały układ w bloku wschodnim odpowiadał typowi „promienistemu” – mimo że poszczególne kraje satelickie chciały się ze sobą dogadać, żadna inicjatywy bez ZSRR nie miała możliwości powstania.

Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

Czas ten poświęcił król pruski na reformę administracji, rozbudowę i modernizację wojska. Urzędnicy pruscy, tak jak i wojsko, tworzyli odrębny stan, w przeciwieństwie do armii działający na zasadzie kolegialności.

Terror w Timorze Wschodnim

Timor Wschodni leży we wschodniej części wyspy Timor, w archipelagu indonezyjskim. Timor Wschodni ma przed sobą trudne zadanie organizacji aparatu państwa.

KLIMAT I JEGO ZRÓŻNICOWANIE

Syberia Południowa, Kanada Południowa); c)    przejściowy - duża zmienność stanów pogody (Europa Środkowa i niewielkie obszary północno-wschodnich stanów USA): d)    monsunowy chłodny duże opady letnie, znaczne amplitudy temperatury (Chiny Północno-Wschodnie); Klimaty umiarkowane chłodne: a)    morski - łagodne zimy.

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy Armii „Północ" (Heeresgruppe „Nord") brała udział w walkach w rejonie miast Dno i Szumsk, a następnie nad jeziorem Ilmen na odcinku wołchowskim, gdzie poniosła znaczne straty.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

W pierwszym okresie wojny Niemcy szli jak burza na Paryż, a jednocześnie Rosjanie zajęli Prusy Wschodnie.

Problem granic w latach formowania się II RP

Załączony do ordynacji wykaz okręgów wyborczych obejmował: Galicję, część Spisza, Orawy i Śląska Cieszyńskiego, Górny Śląsk, Poznańskie, Pomorze, Prusy wschodnie, Królestwo kongresowe bez Suwalszczyzny.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

W wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach.

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w prze­strzeni politycznej, styl działania lub związek z określoną grupą społeczną) i nie uwzględniają ideologicznej ewolucji partii ...

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Czynnikiem osłabiającym tempo instytucjonalizacji wschodnioeuropejskich systemów par­tyjnych jest też duża zmienność oferty wyborczej, pociągająca za sobą wielość wariantów koalicyjnych.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

W zaborze pruskim i austriackim w zasadzie jedna wioska tworzyła gminę, a w byłym Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich gminy były tworzone na bazie kilku, a nawet kilkunastu wsi. Na terenach byłego  zaboru pruskiego utrzymał się on tak jak było to w zaborze  Pruskim 2.

Antarktyda - POWSTANIE I EWOLUCJA

Antarktyda Zachodnia składa się z kilku pasm górskich, które kolejno przyrastały do tarczy Antarktydy Wschodniej podczas ery paleozoicznej oraz na przełomie er mezozoicznej i kenozoicznej.

Charakterystyka Polskich portów morskich

Mrzeżyno - zlokalizowany po wschodniej stronie ujścia Regi, jest portem morskiego rybołówstwa łodziowego. Nowe Warpno - położony jest na wschodnim brzegu jeziora Nowowarpieńskiego.

Kolorowe nazwy w atlasie

Żółte Morze, Huang Hai, Chosqn (Taehom) Sqhae, część Oceanu Spokojnego u wybrze-ży Azji, na północ od Morza Wschodniochińskiego, oddzielone od otwartego oceanu Półwyspem Koreańskim.