Promieniowanie niejonizujące

Promieniowanie niejonizujące

Promieniowanie niejonizujące to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej), które nie wywołuje jonizacji (tzn. energia promieniowania jest zbyt mała do emisji elektronu z atomu lub cząsteczki) ośrodka, przez który przechodzi. Podział ten związany jest także z rodzajami oddziaływań na zdrowie ludzi i zwierząt w obszarze występowania tego rodzaju...

Czytaj Dalej

Baski i cienie promieniotwórczości

Promieniowanie  ma najmniejszy zasięg (kilka centymetrów w powietrzu) – w polu elektrycznym zostaje odchylone w stronę bieguna ujemnego; Promieniowanie  w stronę bieguna dodatniego (obydwa rodzaje promieniowania są także odchylane przez pole magnetyczne); Promieniowanie  ma największy zasięg, pole magnetyczne i elektryczne są dla niego obojętne.

Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

Natężenie generowanego promieniowania zależy od tzw. Izotopy promienio- twórcze charakteryzują się również właściwością wysyłania promieniowania alfa, beta lub gamma (oddzielnie lub też w różnych kombinacjach, np.

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE Jonizujące

W miejscu pracy, gdzie źródła promieniowania są stosowane, musi istnieć system bezpośredniej ochrony przed promieniowaniem, system oceny narażenia radiacyjnego pracowników oraz, ewentualnie, system oceny zagrożenia otaczającego środowiska i ludzi.

OPARZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

Cechą charakterystyczną oparzeń promieniowaniem jonizującym jest to, że odczyny popromienne (jak i późne uszkodzenie popromienne) nie występują natychmiast, lecz dopiero po upływie kilku dni.  Stopień III — jest następstwem działania dużej dawki promieniowania jonizującego.

Wpływ promieniowania jonizującego na niektóre składniki żywności

Do substancji bardzo wrażliwych na promieniowanie jonizujące należą tłuszcze, zwłaszcza zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Z aminokwasów najbardziej wrażliwe na promieniowanie jonizujące są aminokwasy siarkowe (cysteina, cystyna, metionina), treonina i alanina.

Zastosowanie promieniowania jonizującego

promieni X oraz stwierdzane w dalszych licznych badaniach niszczące działanie tego promieniowania w stosunku do organizmów żywych.

Promieniowanie jonizujące

Oprócz powszechnie znanej rentgenodiagnostyki i radioterapii nowotworów stosuje się od kilkudziesięciu lat leczenie i diagnozowanie izotopami promieniującymi (scyntygrafia). Do fizykoterapii należy leczenie tworzywami promieniującymi (radoczynnymi) występującymi w uzdrowiskach.

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

Ogólnie można przyjąć, że przeciętna dawka promieniowania, jaką otrzymuje każda osoba jest rzędu 1 mGy (100 mradj rocznie.

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Promieniowanie, które poza innymi efektami powoduje jonizację atomów icząstek ciała, przez jakie przechodzi. W zależności od rodzaju natężenia i czasupromieniowania wpływ jest mały lub bardzo duży, promieniowaniejonizujące sprzyja m.

Praktyczne możliwości zastosowania promieniowania jonizującego

Ze względu na wyraźnie niekorzystne oddziaływanie na cechy organoleptyczne i wartość odżywczą dużych dawek promieniowania znalazły praktyczne zastosowanie w technologii żywności tylko dawki średnie i małe.

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

Ze względu na charakter promieniowania wyróżniamy promieniowanie elektromagnetyczne (gamma, rentgenowskie, czyli X) i promieniowanie korpuskularne – cząstkowe (alfa, beta).

Efekt cieplarniany

Bowiem zakładając nieistnienie gazów szklarniowych, Ziemia byłaby ogrzewana tylko za pomocą samej energii słonecznej, gdyż całe promieniowanie długofalowe emitowane przez Ziemię uchodziłoby w kosmos.

Zagrożenie promieniowaniem

Promieniowanie jonizujące jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie rentgenowskie lub gamma) oraz każde promieniowanie składające się z cząstek jonizujących bezpośrednio lub pośrednio.

Promieniowanie a zdrowie człowieka

promieniowanie światła); promieniowanie jądrowe, promieniowanie elektromagne-tyczne (-) lub korpuskularne (promieniowanie -, -, neutronowe, protonowe) emitowane przez jądra atomowe podczas ich rozpadu promieniotwórczego; promieniowanie jonizujące, promieniowanie wywołujące jonizację atomów i cząsteczek ośrodka, przez który przenika (krótkofalowe promieniowanie nadfioletowe, promienio-wanie rentgenowskie,

Zanieczyszczenia radioaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka

Efekty biologiczne napromieniowania w radach: Wielkość dawek ostrych Charakterystyczne skutki napromieniowania 1 - 10 R Możliwe zmiany mutagenne, teratogenne i onkogenne 10 - 100 R Jak wyżej, plus przejściowe odczyny wczesnej choroby popromiennej 100 - 1000 R Ostre zespoły chorobowe, często śmiertelne u zwierząt wyższych 1000 - 10000 R Śmierć większości gatunków zwierzęcych; ciężkie uszkodzenia roślin wyższych 10000 - 100000 R Śmierć ...

Proces starzenia się skóry

Czynnikiem przyspieszającym starzenie się skóry jest nie tylko opalenizna, ale również codzienna epskozycja, nawet na niewielkie dawki promieniowania UV, np. podczas drogi do pracy, podczas jazdy samochodem (promieniowanie UVA przenika przez szyby).

Ochrona pracy kobiet

Prace wzbronione kobietom to: - prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem oraz wymuszona pozycją ciała; - prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym9kobiety w ciąży); - prace w hałasie i drganiach; - prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i ultrafioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych(kobiety w ciąży); - prace pod ziemią poniżej gruntu i na wysokości; - prace w kontakcie ze szkodliwymi ...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Nieprawidłowości obwodowe

w wyniku chorób genetycznych i zaburzeń w chromoso­mach, działania w okresie prenatalnym promieniowania jonizującego, czyn­ników infekcyjnych i chemicznych oraz niedotlenienia, drugą natomiast -zaburzenia o etiologii urazowej oraz spowodowane procesem chorobowym.

GŁÓWNE PROBLEMY W PSYCHOLOGI ROZWOJOWEJ - Czynniki teratogenne (teratogeny)

Wyróżnia się wśród nich czynniki: biologiczne: - infekcje wirusowe i bakteryjne - zaburzenia metaboliczne fizyczne - promieniowanie jonizujące chemiczne: - niektóre leki, - niektóre witaminy w dużych dawkach, np.

Promieniotwórczość

Promieniowanie γ   Jest to promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez jądra wzbudzonych atomów promieniotwórczych. W przeciwieństwie do promieniowania cząstkowego, zasięg promieniowania elektromagnetycznego jest duży.