Promień atomowy

Czytaj Dalej

ATOMOWA BOMBA

uruchomił pierwszy re­aktor atomowy, Niels Bohr, Edward Teller, Edward U. Pierwsza bomba atomowa (nazwana „Little boy") ważyła 5 t, miała 4,20 m długości i 1, 5 m średnicy. rozbicia jądra atomowe­go).

Wiązania atomowe

od obydwu łączących się atomów, POD UWAGĘ BIERZEMY TYLKO ELEKTRONY WALENCYJNE; rdzeń atomowy- wszystko bez ostatniej powłoki; Atomy tworząc wiązania dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego im gazu szlachetnego; wiązanie at.

Jądro atomowe

Skład i rozmiary jądra atomowego Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów.

Promienie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR (ang. Infrared radiation ). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( λ=0,74μm ) i krσtkofalowym promieniowaniem radiowym ( --λ= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy...

PROMIENIE ROENTGENA

Odkrycie.

Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelm Conrad Roentgen.W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.Badając właściwości promieni katodowych , Roentgen spostrzegł, że leżący w pobliżu rury katodowej ekran pokryty platynocyjankiem baru świecił wtedy, kiedy rura katodowa...

ULTRAFIOLETOWE PROMIENIE

Ultrafiolet, nadfiolet, uv, promieniowanie elektromagnetyczne (świetlne) o częstotliwościach pomiędzy zakresem światła widzialnego (światło, fale elektromagnetyczne) a promieniowaniem rentgenowskim: odpowiada długości fali od 390 do około 10 nm (granica pomiędzy promieniowaniem ultrafioletowym a...

Czy Amerykanie mieli prawo zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki!?

Do Tokio wezwano Nishinę - kierownika prac nad programem atomowym. Nie przewidziano również tego, że bomba atomowa spowoduje zniszczenia i ofiary nie tylko zaraz po wybuchu.

Wybuch ery atomowej w polityce międzynarodowej

Zegar na pewnym ratuszu w mieście Hiroszima zatrzymał się i godzina, w której stanął stanowi symbolicznie początek ERY ATOMOWEJ w polityce międzynarodowej. Monopol atomowy do 1949 roku dla USA.

Masa atomowa

Mendelejew podsumował swe prace badawcze ogólnym stwierdzeniem: „Jeżeli ułożyć pier­wiastki według mas atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo". Jasnym stało się, że masa atomowa nie jest ideal­nym wyróżnikiem do klasyfikowania pierwiast­ków.

Liczba atomowa

Jeden z nich, stworzony w 1955 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim pierwiastek o liczbie atomowej 101, nosi obecnie nazwę mendelejew, na cześć wielkiego rosyjskiego chemika.

Co to są promienie rentgena?

Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone...

Co to są promienie X?

Doświadczenia z lampami wyładowczymi doprowadziły do odkrycia promieni X. W ciągu kilku miesięcy zaczęto wykorzystywać nowo odkryte zjawisko w diagnostyce medycznej, choć upłynęło jeszcze kilka lat, nim poznano jego naturę. W 1858 roku niemiecki fizyk i matematyk Julius Pliickner 1801-1868...

Czym są promienie Röntgena?

Przez kilka lat po odkryciu promieni X (nazwanych później promieniami Röntgena) oraz promie­niotwórczości (dokonał tego Henri Becquerel w 1896 roku) uważano powszechnie, że oba zja­wiska są po prostu strumieniami cząstek. Ten punkt widzenia zyska! na popularności, gdy Thomson w 1897 roku stwierdził...

Czym jest energia atomowa?

Ponadto prawi­dłowe funkcjonowanie elektrowni atomowych nie jest szkodliwe dla środowiska. Budowa elek­trowni atomowych jest bardzo kosztowna. Po katastrofie w Czernobylu, wiele państw zrezygnowało z budowy elektrowni atomowych.

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Europejska Wspólnota Energii Atomowej ma charakter sektorowy i obejmuje kwestie związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

Efekty działania promieni ultrafioletowych na skórę

Spis treści: 1. Budowa skóry a) naskórek b) skóra właściwa c) tkanka podskórna 2. Cechy skóry 3. Funkcje skóry 4. Czym jest promieniowanie ultrafioletowe? 5. Historia promieniowania UV 6. Podział promieni ultrafioletowych a) UVC b) UVB c) UVA 7. Szkodliwość promieniowania UV - od czego zależy? 8. Czy nasz organizm odnosi jakieś korzyści z opalania? 9. Zagrożenia związane ze zbyt długim opalaniem a) rumień i oparzenie słoneczne b) ...

MASA ATOMOWA

MASA ATOMOWA — względna masa atom uwyrażająca się stosunkiem masy atom u danegopierwiastka do 1/16 części masy atomu tlenulub 1/12 masy atomu węgla; inaczej — jestto liczba niemianowana, wskazująca, ile razymasa atomu danego pierwiastka jest większaod 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12 masy atomuwęgla.

PROMIENIE NADFIOLETOWE

W przeciwieństwie do omówionych metod, napromieniania promieniami nadfioletowymi (UV) nie można uznać za metodę wyjaławiania. Promienie nadfioletowe charakteryzują się małą przenikliwością i nie są w stanie zabić drobnoustrojów ukrytych w szczelinach i zagłębinach napromienianych przedmiotów...

Inne ubytki promieni stopy

Dotyczą one z reguły braku kk. śródstopia i palców od strony strzałkowej lub piszczelowej i rzadko występują jako wada izolowana. Przeważnie łączą się z takimi wadami, jak wrodzony brak strzałki czy piszczeli, oraz przewężeniami w obrębie goleni i stopy.

Łagodniejszą formą wady jest wrodzone...