Promień atomowy

Promień atomowy – umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych. Promienie atomowe są w odróżnieniu od rzeczywistych promieni walencyjnych ustalane na drodze teoretycznych obliczeń kwantowo-mechanicznych, a nie rzeczywistych danych eksperymentalnych...

Czytaj Dalej

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Europejska Wspólnota Energii Atomowej ma charakter sektorowy i obejmuje kwestie związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej.

Światłolecznictwo

ŚWIATŁOLECZNICTWO Światłolecznictwo jest ważne dla życia człowieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne, stymulujące przemianę materii komórki, wzmacnia układ immunologiczny i poprawia krążenie krwi. Każdy zna wpływ światła: w jasne słoneczne dni czujemy się z reguły lepiej niż w dni posępne, zasnute chmurami. W przeciwieństwie do naturalnego światła słonecznego, którego występowanie i intensywność silnie uzależnione jest od pory dnia roku, zwłaszcza na ...

Czy Amerykanie mieli prawo zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki!?

Do Tokio wezwano Nishinę - kierownika prac nad programem atomowym. Nie przewidziano również tego, że bomba atomowa spowoduje zniszczenia i ofiary nie tylko zaraz po wybuchu.

Co to są promienie rentgena?

Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone...

Co to są promienie X?

Doświadczenia z lampami wyładowczymi doprowadziły do odkrycia promieni X. W ciągu kilku miesięcy zaczęto wykorzystywać nowo odkryte zjawisko w diagnostyce medycznej, choć upłynęło jeszcze kilka lat, nim poznano jego naturę. W 1858 roku niemiecki fizyk i matematyk Julius Pliickner 1801-1868...

ATOMOWA BOMBA

uruchomił pierwszy re­aktor atomowy, Niels Bohr, Edward Teller, Edward U. Pierwsza bomba atomowa (nazwana „Little boy") ważyła 5 t, miała 4,20 m długości i 1, 5 m średnicy. rozbicia jądra atomowe­go).

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

Przyroda jest bardzo częstym motywem utworów lirycznych, towarzy­szy przeżyciom podmiotu lirycznego, czasem odzwierciedla stan jego psychiki, a nawet bywa tłem mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeń. Jest także źródłem przeżyć estetycznych i zachwytów, a jeśli ten zachwyt dotyczy przyrody ojczystej...

Wpływ człowieka na klimat

 

Wiele czynników wpływa na zmiany klimatu. Z roku na rok klimat Ziemi zmienia się, a zależy to od ilości energii, jaką otrzymuje planeta od Słońca, od pochłaniania jej przez atmosferę i powierzchnię Ziemi oraz od tego, jaka jej część zostaje odbita i wypromieniowana ponownie w przestrzeń kosmiczną...

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są związki organiczne, zawierające w swojej cząsteczce wiązanie podwójne...

Wiązania atomowe

od obydwu łączących się atomów, POD UWAGĘ BIERZEMY TYLKO ELEKTRONY WALENCYJNE; rdzeń atomowy- wszystko bez ostatniej powłoki; Atomy tworząc wiązania dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego im gazu szlachetnego; wiązanie at.

Fotometeory

Fotometeor jest to zjawisko świetlne powstające wskutek odbicia, załamania, ugięcia lub interferencji światła słonecznego lub księżycowego.

Poniżej podane są definicje najczęściej obserwowanych fotometeorow.

- (1) Zjawisko halo

Grupa zjawisk optycznych w postaci pierścieni (kręgów), łuków...

Jądro atomowe

Skład i rozmiary jądra atomowego Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów.

Promienie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR (ang. Infrared radiation ). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( λ=0,74μm ) i krσtkofalowym promieniowaniem radiowym ( --λ= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy...

PROMIENIE ROENTGENA

Odkrycie.

Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelm Conrad Roentgen.W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.Badając właściwości promieni katodowych , Roentgen spostrzegł, że leżący w pobliżu rury katodowej ekran pokryty platynocyjankiem baru świecił wtedy, kiedy rura katodowa...

Teoria Względności Alberta Einsteina

Jest to gęstość jądra atomowego.

Charakterystyka ptaków - UPIERZENIE

Żadna cecha ptaków nie przykuwa tak uwagi, jak zdobiące je pióra. Są to ochronne twory rogowe, podobnie jak włosy ssaków. Pióro zaczyna się czymś w rodzaju szpikulca, który stopniowo się rozszczepia i wychodzą z niego dwie serie wypustek zwanych promieniami. Tak tworzy się centralna oś, stosina, z...

Wybuch ery atomowej w polityce międzynarodowej

Zegar na pewnym ratuszu w mieście Hiroszima zatrzymał się i godzina, w której stanął stanowi symbolicznie początek ERY ATOMOWEJ w polityce międzynarodowej. Monopol atomowy do 1949 roku dla USA.

Rywalizacja nuklearna i wyścig zbrojeń

Baruch przedstawił plan utworzenia kontroli badań atomowych,miałby on całkowitą wyłączność na badania i produkcje wszystkiego co dotyczy broni nuklearnej ,pełne prawo kontroli obiektów i urządzeń nuklearnych oraz inspekcji atomowych obiektów we wszystkich krajach -Stany zobowiązały się,że po wprowadzeniu skutecznej kontroli m.

Masa atomowa

Mendelejew podsumował swe prace badawcze ogólnym stwierdzeniem: „Jeżeli ułożyć pier­wiastki według mas atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo". Jasnym stało się, że masa atomowa nie jest ideal­nym wyróżnikiem do klasyfikowania pierwiast­ków.

Liczba atomowa

Jeden z nich, stworzony w 1955 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim pierwiastek o liczbie atomowej 101, nosi obecnie nazwę mendelejew, na cześć wielkiego rosyjskiego chemika.