Product Code

Czytaj Dalej

RODZAJE FRANCHISINGU - Product distribution franchising

Product distribution franchising (franchising dystrybucji produktu) polega na tym, że franchisobiorca sprzedaje produkty franchisodawcy z wykorzystaniem jego marki i oznaczeń handlowych. Franchisobiorca jest do pewnego stopnia identyfikowany z produktem dostarczanym przez franchisodawcę-producenta (np. stacje...

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

Adaptacyjno-różnicowa modulacja kodowo- impulsowa. Jedna z technik kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu transmisji głosu przez kanał o różnych przepływnościach: 16/24/32/40 kb/s. Próbkowanie sygnału analogowego jest wykonywane z częstotliwością 8 kHz, a uzyskane próbki...

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - jeden z dwóch podstawowych kodów transmisyjnych do asynchronicznego przekazywania informacji w konwencji 7-bitowej.

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - wiele wersji popularnego języka programowania wysokiego poziomu (Microsoft BASIC, Visual BASIC, GW BASIC, Turbo BASIC, Qick BASIC) stosującego początkowo technikę interpretacyjną, a obecnie kompilację i technikę programowania strukturalnego.

CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA (Code Division Multiple Access) - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnałów, zapewniający każdemu użytkownikowi przez cały czas sesji pełne pasmo medium transmisyjnego, przy czym sygnały są przemieszane zarówno w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie częstotliwości.

CELP (Code Excited Lnear Prediction)

CELP (Code Excited Lnear Prediction) - jedna z wersji skutecznego kodowania predykcyjnego klasy LPC (LinearPrediction Coding) dla sygnałów mowy, stosowanego w telefonii bezprzewodowej GSM.

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) - kod 8-bitowy do reprezentacji zestawu znaków powszechnie stosowanych w komputerach klasy mainframe firmy IBM, także innych producentów.

ECC (Error Correction Code)

ECC (Error Correction Code) - tradycyjnie stosowany kod korekcji błędów ułatwiający urządzeniom transmisyjnym i komputerom automatyczne odtwarzanie części lub całości wiadomości otrzymanych z błędami.

PCM 64 (Pulse Code Modulation)

PCM 64 (Pulse Code Modulation) - modulacja kodowo-impulsowa stanowiąca powszechnie przyjęty sposób kodowania analogowego sygnału mowy w celu jego konwersji do postaci cyfrowej, akceptowanej przez systemy teleko- mutacyjne.

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group)

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) - protokół formatowania danych stosowany w systemach przywoławczych (paging) o międzynarodowym zasięgu, jako kod przywoławczy CCIR Nr 1.

WCDMA (Wideband Code Division Multi Access)

WCDMA (Wideband Code Division Multi Access) - szerokopasmowa technologia transmisji radiowej z rozpraszaniem widma i zwielokrotnieniem kodowym oznaczana również jako WB-CDMA.

Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing)

Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing) - zwielokrotnienie polegające na niezależnym kodowaniu (i dekodowaniu) każdego z kanałów użytkownika kodem rozpraszającym widmo częstotliwości, emitowanym w tym samym paśmie transmisyjnym.