Product Code

Czytaj Dalej

RODZAJE FRANCHISINGU - Product distribution franchising

Product distribution franchising (franchising dystrybucji produktu) polega na tym, że franchisobiorca sprzedaje produkty franchisodawcy z wykorzystaniem jego marki i oznaczeń handlowych. Franchisobiorca jest do pewnego stopnia identyfikowany z produktem dostarczanym przez franchisodawcę-producenta (np. stacje...

Elektroniczny kod produktu

Charakterystyka EPC (Electronic Product Code, Elektroniczny Kod Produktu) - jest swego rodzaju numerem seryjnym, unikatowym na skalę globalną, który można określić mianem następcy standardowego kodu kreskowego.

Nadzór korporacyjny – wprowadzenie oraz rys historyczny

Z uwagi na rangę The Combined Code dokonamy szczegółowej analizy najważniejszych jego zaleceń. Pierwsza z nich zawiera zasady dobrego nadzoru (Principles of Good Governance), druga zaś kodeks najlepszej praktyki (Code of Best Practice).

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - jeden z dwóch podstawowych kodów transmisyjnych do asynchronicznego przekazywania informacji w konwencji 7-bitowej.

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - wiele wersji popularnego języka programowania wysokiego poziomu (Microsoft BASIC, Visual BASIC, GW BASIC, Turbo BASIC, Qick BASIC) stosującego początkowo technikę interpretacyjną, a obecnie kompilację i technikę programowania strukturalnego.

CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA (Code Division Multiple Access) - dostęp wielokrotny z kodowym rozdziałem sygnałów, zapewniający każdemu użytkownikowi przez cały czas sesji pełne pasmo medium transmisyjnego, przy czym sygnały są przemieszane zarówno w dziedzinie czasu, jak i w dziedzinie częstotliwości.

CELP (Code Excited Lnear Prediction)

CELP (Code Excited Lnear Prediction) - jedna z wersji skutecznego kodowania predykcyjnego klasy LPC (LinearPrediction Coding) dla sygnałów mowy, stosowanego w telefonii bezprzewodowej GSM.

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) - kod 8-bitowy do reprezentacji zestawu znaków powszechnie stosowanych w komputerach klasy mainframe firmy IBM, także innych producentów.

ECC (Error Correction Code)

ECC (Error Correction Code) - tradycyjnie stosowany kod korekcji błędów ułatwiający urządzeniom transmisyjnym i komputerom automatyczne odtwarzanie części lub całości wiadomości otrzymanych z błędami.

PCM 64 (Pulse Code Modulation)

PCM 64 (Pulse Code Modulation) - modulacja kodowo-impulsowa stanowiąca powszechnie przyjęty sposób kodowania analogowego sygnału mowy w celu jego konwersji do postaci cyfrowej, akceptowanej przez systemy teleko- mutacyjne.

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group)

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) - protokół formatowania danych stosowany w systemach przywoławczych (paging) o międzynarodowym zasięgu, jako kod przywoławczy CCIR Nr 1.

WCDMA (Wideband Code Division Multi Access)

WCDMA (Wideband Code Division Multi Access) - szerokopasmowa technologia transmisji radiowej z rozpraszaniem widma i zwielokrotnieniem kodowym oznaczana również jako WB-CDMA.

Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing)

Zwielokrotnienie kodowe CDM (Code Division Multiplexing) - zwielokrotnienie polegające na niezależnym kodowaniu (i dekodowaniu) każdego z kanałów użytkownika kodem rozpraszającym widmo częstotliwości, emitowanym w tym samym paśmie transmisyjnym.

Oznaczanie towarów kodem kreskowym

Symbolikę kodów kreskowych, czyli opis ich budowy oraz zasady stosowania, szczegółowo określają: -    dla amerykańskiego systemu UPC (Universal Product Code) - organizacja UCC (Universal Code Council), -    dla europejskiego systemu EAN (European Article Numbering) — międzynarodowa organizacja EAN International z siedzibą w Brukseli.

BLETCHLEY PARK - kwatera

była siedzibą grupy kryptologów (British Government Codę & Cypher School - Brytyjska Rządowa Szkoła Kodów i Szyfrów, od 1942 r.

ULTRA - kryptonim

Jego kierownik kmdr Edward Travis zaangażował, oprócz kryptolo­gów z Rządowej Szkoły Kodów i Szyfrów (Government Codę and Ci-pher School), najwybitniejszych ma­tematyków z uniwersytetu Cambridge (min.

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

Morelly, autor dzieła pt  Code de la Nature,  zwalczał prywatną własność i głosił komunistyczną organizację społeczeństwa.

Struktura marketingu

Współczesny marketing składa się z trzech elementów, które tworzą jego strukturę.

Są to:

a) system wartości,

b) system badań marketingowych,

c) instrumenty marketingowe.

System wartości nie jest sprawą błahą, jest elementem bardzo ważnym. Jedenz byłych szefów IBM, T. Waston uważał, „że...

Kształtowanie asortymentu produktów

Znajomość podstawowych reguł postępowania przy kształtowaniu produktuoraz analiza cyklu życia nie wystarczają dla zapewnienia sukcesu rynkowego pro-duktom firmy, a przede wszystkim utrzymania pozycji konkurencyjnej. W całej strukturze działań związanych z produktem klamrą spinającą firmy jest...

Niedozwolone typy promocji - reklama imitująca neutralna informacje

Aby zapobiec takim proceduromwprowadzono wymóg anonsowania bloków reklamowych sygnałem dźwiękowym czy napisem „reklama". Formą reklamy ukrytej, nie zawsze sprzecznej z prawem, jest product placement. Przykładowo bohater filmu używa tele-faxu marki,,Erixon", a firma płaci wytwórni odpowiedni ekwiwalent...