Procesy życiowe

Czytaj Dalej

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Niepunktualność wydarzeń życiowych a zakłócenie procesu rozwoju

Skoro proces rozwoju człowieka uwarunkowany jest z jednej strony przebiegiem procesów dojrzewania biologicznego, z drugiej jakością oddziaływań socjalizacyjnych oraz edukacyjnych, to w tych dwóch obszarach możemy poszukiwać źródeł zakłóceń tego procesu.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przejaw i rezultat procesu przystosowania

Adaptacja osoby niesprawnej fizycznie lub z dysfunkcjami intelektualny­mi do środowiska życia wymaga większego wysiłku, jest wolniejsza, dłuż­sza w czasie, gdyż poznanie i przyswojenie określonych wzorów zachowań, systemów wartości, norm i umiejętności jest utrudnione lub ograniczone ze względów...

Procesy termodynamiczne

 

Pierwsza zasada termodynamiki: zmiana energii wewnętrznej ΔU układu jest równa sumie ciepła, które układ wymienia z otoczeniem, oraz pracy wykonanej nad tym układem: ΔU = Q + W.

Przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna; przemiana izotermiczna; przemiana izochoryczna; przemiana adiabatyczna;...

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

WSTĘP: Wymienione w temacie postaci są bohaterami trzech najwybitniejszych polskich powieści trzech kolejnych epok: Wokulski to bohater Lalki B. Prusa, uznanej za...

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Wreszcie umiłowanie dobra i niechęć do zła nabywamy w procesie wychowania od najmłodszych lat i dlatego chcemy krzewić dobro, a zwalczać zło.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

 

Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły...

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

 

Jestem z pokolenia ludzi młodych, który o wojnie wiedzą z lekcji historii, filmów, wspomnień. Zdobyte prze zemnie wiadomości o latach pogardy i nieszczęść Polaków. W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI

Proces historyczno - literacki—przeobrażenia, jakim podlega literatura w czasie historycznym.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Tradycja literacka

Tradycja literacka — całokształt doświadczeń literackich przeszłości stanowiących w danym czasie i środowisku układ odniesienia dla twórczości i zarazem decydujących o upodobaniach i oczekiwaniach publiczności literackiej. Tradycja sumuje, porządkuje i hierarchizuje owe doświadczenia, czyniąc z...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

Konwencja literacka — to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) u-tworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogatą praktyką pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej. Konwencji odpowiada...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Prąd literacki

Prąd literacki — to zespół tendencji literackich (ideowo-artystycz-nych) utrwalony w wielu znaczących dziełach powstałych w czasowej bliskości, w miarę spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w u-chwytnych granicach historycznych. W ramach jednego okresu współ-występuje zwykle parę prądów; np. w...

Proces komunikowania się ludzi

Proces komunikowania się ludzi Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.

NORYMBERGA - procesy 1945-48

w Norymberdze odbyło się12 procesów 185 oskarżonych,

IDEAŁY ŻYCIOWE KOCHANOWSKIEGO WYRAŻONE W JEGO FRASZKACH I PIEŚNIACH

„Stateczny umysł...” Przestrzega przed popadaniem w skrajność, dystans przed szczęściem i nieszczęściem. Należy cieszy się życiem i nie myśleć o śmierci, która dopadnie każdego. Należy spędzać dni wesoło i pogodnie. Człowiek powinien pozostawić coś po sobie potomnym. Jest to antyczny stosunek...

WERTERYZM - Cechy postawy życiowej - werteryzmu

−  sentymentalizm (wyraża się w kulcie natury i egzaltacji; wywyższanie, stan zachwytu spowodowany uczuciami, ożywienie, uzewnętrznianie własnych uczuć i namiętności)

−  przesada, wybujała uczuciowość

−  spoglądanie na otaczający świat poprzez pryzmat marzeń, poezji, sztuki, jego idealizacja

− ...

Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach

Horacy (ur. W 65 r. p.n.e.) to poeta rzymski epoki augustowskiej, propagujący ideały moralne i polityczne cesarza Oktawiana Augusta, wspierający jego dążenia do odnowy moralnej społeczeństwa. Twórczość Horacego, bogata i różnorodna, obejmuje Epody, dwie księgi Satyr, cztery księgi Carmina zwanych...