Proces poznawczy

Czytaj Dalej

Rozwój procesów poznawczych

Procesami poznawczymi nazywa się wszystkie te czynności psychiczne, które służą człowiekowi do uzyskania orientacji w otoczeniu. Podstawowe rodzaje procesów poznawczych to odbieranie wrażeń i spostrzeganie, myślenie i procesy pamięci.

Mechanizmy wpływu lęku na procesy poznawcze

Poznawcza teoria emocji skupia się na wyjaśnieniu relacji między procesami poznawczymi a emocjonalnymi. Lazarus stoi na stanowisku, że procesy poznawcze pośredniczą pomiędzy sytuacją a reakcją emocjonalną.

Rola emocji i procesów poznawczych w społecznym funkcjonowaniu jednostki

Ich rola jest nie do przecenienia, albowiem poznanie afektywne następuje szybciej niż poznawcze, jest pozbawione tej refleksji i złożoności jaka charakteryzuje procesy kognitywne, jednakowoż wpływając na nie.

Kierunki psychologiczne, procesy poznawcze, zdolności, aspiracje, inteligencja.

Uwaga – swoista cecha wszystkich procesów poznawczych-skierowanie strumienia świadomości na konkretny przedmiot, proces, zdarzenie, sygnał i niedopuszczenie sygnałów zakłócających.

Psychologia procesów poznawczych - Gotowość percepcyjna

Konsekwencje poznawcze. Do ludzi dysponujących niewielką liczbą kategorii pamięciowych należą dogmatycy - interpretacje czarno-białe (vide wykład o strukturach poznawczych – małe zróżnicowanie).

Procesy poznawcze- ściąga z psychologii

2 człony zainteresowań: -emocjonalny - poznawczy O zainteresowaniu mówimy wówczas, gdy czł. czerpie radosc z jakiejs czynności i rozwija się przy tym poznawczo.

Psychologia procesów poznawczych - Funkcja pamięci sensorycznej

Pamięć sensoryczna pełni funkcje bufora poznawczego – tj.

Gdzie i jak zaznacza się w zachowaniu dziecka jedność procesów poznawczych i ruchowych?

Na przykład myślenie niemowlęcia nie istnieje jako izolowany proces, lecz jest ściśle związane z jego aktywnością ruchową. Trudności w rysowaniu, pisaniu i czytaniu uwarunkowane są także nieharmonijnym rozwojem psychiki i motoryki oraz integracji tych procesów (Spionek 1965, Bogdanowicz 1997).

Psychologia procesów poznawczych - Percepcja bezpośrednia - Gibson

Kiedy mamy do czynienia z nieruchomym przedmiotem, a jednocześnie oko również się nie rusza, to obraz przedmiotu znika po kilku sekundach wskutek procesu adaptacji.

Psychologia procesów poznawczych - Interpretacja znaczenia

1. Interpretacja znaczenia

Dane sensoryczne muszą być przechowane dopóki, dopóty nie zostaną porównane z zawartością pamięci.

Pamięć sensoryczna (ultrakrótka) przechowuje dokładny obraz przez 500 msek.

Pojemność tej pamięci wynosi około 18 elementów.

Przechowywane są w niej wyłącznie informacje...

Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Sperlinga

Sperling w swoim eksperymencie eksponował przez okres około 50 msek matrycę zawierającą 9 elementów, a potem dźwięk informujący, którą część matrycy należy odtworzyć.Po zakończeniu ekspozycji (odroczenie mogło wynosić do 500 msek) eksponował bodziec sygnalizujący, jaką część planszy należy...

Psychologia procesów poznawczych - Maskowanie wzrokowe

Pamięć sensoryczna wrażliwa jest na maskowanie wzrokowe.

Bodziec, który eksponowany jest po bodźcu pierwotnym w przedziale 75-300 msek, nakłada się na bodziec pierwotny.

Ludzie nie widzą żadnej przerwy między tymi bodźcami. Można zatem w spostrzeżeniu „złożyć” dwa różne elementy.

Maskowanie jest...

Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Posnera

W eksperymencie tym eksponowano litery równocześnie albo jedną po drugiej.

Zadaniem badanych było porównywanie liter ze względu na różne kryteria:

a) identyczność fizyczna np. za identyczne uznawano pary AA, aa, bb

b) identyczność nominalna np. za identyczne uznawano pary Aa, Bb

c) identyczność...

Psychologia procesów poznawczych - Trafność ekologiczna

Co właściwie spostrzegamy? W eksperymentach laboratoryjnych eksponowano bardzo proste bodźce, które nie przypominały rzeczywistych przedmiotów i w związku z tym pojawia się pytanie, czy mamy prawo generalizować wyniki takich badań na sytuacje spostrzegania rzeczywistych przedmiotów w ich naturalnym...

Czym jest kontrola poznawcza i czym różnią się procesy kontrolowane od procesów kontrolnych?

*Kontrola poznawcza: zdolność systemu poznawczego do nadzorowania, regulowania własnych procesów poznawczych, a także do planowego sterowania ich przebiegiem *Rola kontroli poznawczej jest szczególnie ważna, gdy musimy: planować i podejmować decyzje, korygować błędy, reagować na pojawiające się problemy, wykonywać czynności nowe, nie dość dobrze znane, radzic sobie w sytuacjach nowych, niebezpiecznych, odmawiać ...

Procesy percepcyjno – poznawcze odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie informacji

Procesy percepcyjno – poznawcze odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie informacji 1. Piageta „jest procesem dynamicznym, podobnie jak proces myślenia, z którym jest bezpośrednio związany.

Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-wyobrażenia

Temat: Charakterystyka procesów orientacyjno poznawczych-WYOBRAŻENIA Wyobrażenia to obrazy przedmiotów i sytuacji wywołane w świadomości pod nieobecność bodźców zewnętrznych. Wyobrażenie ulega zwykle w procesie myślenia coraz większej schematyzacji i uogólnieniu.

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY: Zmiana sądów poznawczych

skorygować sądy poznawcze wyniesione przez dziecko z przeżyć urazowych. Oto przykładowe kierunki przebudowy struktur poznawczych dzieci, z zachowaniem podziału na cztery obszary występowania zaburzeń zachowania.

Procesy termodynamiczne

 

Pierwsza zasada termodynamiki: zmiana energii wewnętrznej ΔU układu jest równa sumie ciepła, które układ wymienia z otoczeniem, oraz pracy wykonanej nad tym układem: ΔU = Q + W.

Przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna; przemiana izotermiczna; przemiana izochoryczna; przemiana adiabatyczna;...

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...