Proces decyzyjny

Proces decyzyjny

Czytaj Dalej

Proces decyzyjny.

W licznych obszarach działalności różne kategorie systemów pełnią różne role: • systemy transakcyjne - zadaniem tych systemów jest dostarczanie aktualnych informacji, potrzebnych do podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym; systemy transakcyjne mogą również zasilać danymi systemy wyższego poziomu • hurtownie danych - dostarczają zagregowanych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji taktycznych i strategicznych • systemy informowania kierownictwa - ...

Co to w ogole jest proces decyzyjny i jaka jest jego rola w rzadzeniu panstwem?PUW

Decyzja jest efektem procesu wymiany informacji między różnymi podmiotami, które wnoszą do procesu decyzyjnego nowe argumenty oraz preferencje. Podejście czwarte które utożsamia politykę z procesem decyzyjnym, ujmuje proces polityczny jako sekwencje wydarzeń prowadząca od konkretnej inicjatywy do konkretnego rozwiązania.

Procesy decyzyjne w organizacji

Z tego punktu widzenia można wyróżnić takie modele procesu decyzyjnego: - racjonalny – jest zgoda co do działań w celu rozwiązania problemu - prób i błędów – wspólne postrzeganie problemu, różna ocena opcji jego rozwiązania - koalicji – sprzeczności prowadzą do poszukiwania rozwiązań godzących w różne interesy - konfliktowy – decydent podejmuje decyzję w sytuacji istniejących ...

Proces decyzyjny

Z chwilą przekazania decyzji do komórek wykonawczych, i omówienia z wykonawcamitrybu jej realizacji, rozpoczyna się faza realizacji, stanowiąca integralną część procesudecyzyjnego.

Fazy procesu decyzyjnego - Faza inicjowania

ekonomiczne grupy interesu uzyskują wpływ na kształtowanie agendy programowej państwa, a proces decyzyjny to proces systematycznej, długofalowej wymiany politycznej między nimi a administracją publiczną (Herbut, 1996, s.

Rola instytucji w procesie decyzyjnym wspónej polityki zagranicznej

ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ Komisja Europejska Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. W procesie decyzyjnym w Unii Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest ubocznym organem doradczym Rady i Komisji.

Teoria decyzji politycznych - Fazy rozwiązywania problemu w ramach procesu decyzyjnego

Ośrodek decyzyjny identyfikuje problem i zapoznaje się z jego naturą Ośrodek decyzyjny ustala zasady dyskusji nad problemem oraz formułuje propozycje jego rozwiązania Ośrodek decyzyjny wybiera najlepszą propozycję, organizuje dla niej poparcie polityczne, przeprowadza ją przez proces legislacyjny Ośrodek decyzyjny wprowadza uchwalone prawo w życie [poprzez uruchomienie właściwej procedury administracyjnej i środków ...

Modele procesów decyzyjnych

Charakterystyka Proces decyzji|podejmowania decyzji to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w życie.

Wpływ informacji na proces decyzyjny

"Satysfakcja" oznacza zaakceptowanie przez decydenta zadowalającego go minimum, osiągnięcia rozwiązania "satysfakcjonującego" kończy proces zbierania informacji i generowania rozwiązań. </div> Wplyw_informacji_na_proces_decyzyjny.

Teoria decyzji politycznych - Proces decyzyjny

To zespół powiązań przyczynowo-skutkowych występujący wewnątrz ośrodka decyzyjnego w związku ze stanem wyjścia (sytuacji decyzyjnej), struktura ośrodka i celami decydentów

Teoria decyzji politycznych - Poziomy procesu decyzyjnego

racjonalny (związany z wiedzą o problemie, do którego odnosi się dany proces decyzyjny.

Fazy procesu decyzyjnego - Faza implementacji

Ci pierwsi uznają, iż skuteczność procesu implementacji musi opierać się na istnieniu zunifikowanego systemu administracji publicznej, która będzie w stanie kontrolować proces wprowadzania decyzji w życie.

Omów znaczenie poszczególnych faz procesu podejmowania decyzji zakupu i scharakteryzuj typowe procesy decyzyjne

Podejmowanie decyzji jest pewnym procesem. Początkiem procesu o zakupie jest rozpoznanie problemu czyli informacja o możliwości jej zaspokojenia.

Fazy procesu decyzyjnego - Faza formułowania treści decyzji

Niektórzy autorzy uznają konieczność uwzględnienia kolejnych etapów w procesie formułowania decyzji, które jednak wykraczają poza aktywność samej administracji publicznej.

Fazy procesu decyzyjnego - Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji

Jest to ostatnia faza, zamykająca cykl zwany procesem podejmowania decyzji, choć efektem oceny mogą być propozycje dotyczące wprowadzenia zmian czy też modyfikacji do już istniejącej decyzji lub "decyzja o odrzuceniu decyzji".

Etapy procesu decyzyjnego

 

pojawienie się problemu

zebranie informacji

ustalenie przyczyn powstania problemu (pomocnym narzędziem może być diagram ości ryby = wykres Ishikawy; na gł. Osi zaznacza się problem, a na ościach – przyczyny problemu)

kreowanie / poszukiwanie rozwiązań (korzystanie z logiki...

Teoria decyzji politycznych - Elementy procesu decyzyjnego

identyfikacja problemu

sformułowanie propozycji rozwiązywania problemu

legitymizacja projektu decyzji

wprowadzenie decyzji w życie

ocena rezultatów decyzji

Teoria decyzji politycznych - Uproszczony model procesu decyzyjnego

wybór celu, który chce się zrealizować

określenie pozytywnych skutków danego celu i sposobów ich wykorzystania

określenie skutków negatyw. oraz sposobów ich uniknięcia lub pomniejszenia

ustalenie środków (optymalnych dla danego celu)

podjęcie decyzji politycznej (dobranie...

Fazy procesu decyzyjnego

Faza inicjowania projektu decyzji, wprowadzenie jej w ramy agendy programowej

Faza formułowania treści decyzji, czyli przedstawienie już konkretnej propozycji

Faza implementacji, wprowadzenie decyzji w życie

Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji