Problem społeczny

Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy...

Czytaj Dalej

Polityka spoleczna

Pojawia się problem tzw. Wysokość świadczeń musi ulec zmniejszeniu lub obciążenia młodych muszą wzrosnąć – problem starzenia się społeczeństwa.

Polityka społeczna

Problem równości staje się szczególnie ważny, gdy jest wystarczająca ilość dóbr, by wszystkim zapewnić minimum, ale wciąż nie ma obfitości i każdy nie może mieć wszystkiego pod dostatkiem.

Polityka społeczna

Problemem jest rynek narkotyków i przestępstwa popełniane pod ich wpływem. Ludność rolnicza i jej problemy socjalne Na drodze przechodzenia polskiego rolnictwa do gospodarki rynkowej i do struktur zachodnioeuropejskich pojawiają się trudne do rozwiązania problemy.

Dynamika ruchów społecznych

W ideologii swoje miejsce znajduje także diagnoza, często skrajna i katastroficzna, tych problemów i zagrożeń, które ruch pragnie rozwiązać, a także wskazanie przyczyn, źródeł, a zwłaszcza osób czy grup winnych temu stanowi rzeczy.

Pomoc społeczna

Zbudowany jest z trzech części: I – poświęcona małżeństwu, II – dotycząca pokrewieństwa, III – reguluje problemy opieki i kurateli.

Alkohol w życiu człowieka - pomoce w pokonywaniu problemu

jeżeli problem picia zaznacza się w klasie wyraźnie – należy przeprowadzić zajęcia profilaktyczne, których tematem będzie ten problem; 3.

Więź społeczna w grupie

Na wstępie mojej pracy postaram się wytłumaczyć pojęcie więzi społecznej. Otóż więź społeczna to ogół stosunków, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością. Więź łącząca jednostki w grupy opiera się przede wszystkim na świadomości przynależności do grupy, wspólnocie wartości i interesów, przekładaniu interesów grupy nad swoje własne, identyfikacji działań i przekonań z działaniami i przekonaniami grupy, co jest efektem ...

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Eksploracja polega na dążeniu różnymi sposobami do zrozumienia, jak należy postawić problem, jakie dane są potrzebne do jego rozwiązania i jakie należy w tym celu wypracować narzędzia. Problem ten nazywany jest sprzężeniem lub rozziewem mikro- makro.

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera

Eksploracja polega na dążeniu różnymi sposobami do zrozumienia, jak należy postawić problem, jakie dane są potrzebne do jego rozwiązania i jakie należy w tym celu wypracować narzędzia. Problem ten nazywany jest sprzężeniem lub rozziewem mikro- makro.

Problem społeczny

Problem analfabetyzmu nabiera charakteru problemu społecznego z punktu widzenia wartości niemal wszystkich ludzi, jednak nie oznacza to, że piśmienni odczuwają ten problem i widzą jego znaczenie w ten sam sposób co niepiśmienni.

Narkomania jako problem społeczny w Polsce

Można stąd wywnioskować, że obecna polska polityka antynarkotykowa nastawiona głównie na represje działa odwrotnie do swoich założeń, ponieważ zamiast zmniejszać problem, tylko go stymuluje.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA Z NASTAWIENIEM NA PROBLEMY SPOŁECZNE - Diagnoza kliniczna grupy

w rodzinie z problemem alkoholo­wym stwierdzono istnienie specyficznych ról oprócz związanych z dynamiką tej grupy i cechami osoby stwarzającej problem społeczny (alkoholika).

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Umiejętność poradzenia sobie z sytuacjami trudnymi zależy w dużej mierze od przygotowania jednostki do rozwiązywania pojawiających się w jej życiu problemów , od jej umiejętności pracy nad sobą .

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Badania stosowane to badania projektowane specjalnie w celu rozwiązania konkretnego problemu społecznego; tworzenie teorii zachowania jest zwykle wtórne do rozwiązywania specyficznego problemu.

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...

Teorie nierówności społecznej

Nie mówiąc o tym, że ma pewne nawyki czy postawy sprzyjające pomnażaniu wiedzy: więcej czyta, kupuje gazety, ogląda programy edukacyjne w telewizji, bardziej się interesuje różnorodnymi problemami, jest pobudzony intelektualnie.

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

Problematykę pomocy można analizować z punktu widzenia „dawcy" i jest ona trady­cyjnie oceniana jako pozytywna, bez względu na sytuację i konsekwencje okazywanych świadczeń. W konsekwencji pomoc ma wzmóc kompetencje rozwiązywania własnych problemów.

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

Problem rasowy dominuje nad wszystkimi problemami historii. ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ… -każdy problem rozpatrywany jest z różnych punktów widzenia: jak powinno być w świetle rozumu, Objawienia i nauczania Kościoła; jak jest rzeczywistości ukazanej przez różne świeckie nauki i co należy czynić, by tę rzeczywistość zreformować w duchu społecznego nauczania Kościoła.

Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej

Przejawy niedostosowania społecznego należy widzieć jako: -problem społeczny- skutki odczuwa społeczeństwo -problem psychologiczny- zaburzenia osobowości -problem pedagogiczny- utrudnia adaptację, edukację, wychowanie 12.

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin

Kryminogenny charakter środków masowego przekazu (w szczególności film i TV) jest przedmiotem kontrowersji kryminologów, psychologów zajmujących się problematyką agresji.