Problem społeczny

Czytaj Dalej

Problem społeczny

Problem analfabetyzmu nabiera charakteru problemu społecznego z punktu widzenia wartości niemal wszystkich ludzi, jednak nie oznacza to, że piśmienni odczuwają ten problem i widzą jego znaczenie w ten sam sposób co niepiśmienni.

Samobójstwo jako współczesny problem społeczny

Osoba, która ma jakiś problem i nie może sobie z nim poradzić, może otrzymać tutaj fachową pomoc u psychiatry. , Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, tom 2, Warszawa 2003.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA Z NASTAWIENIEM NA PROBLEMY SPOŁECZNE - Ekspertyza psychologiczna

Ekspertyzę poprzedza badanie złożo­nego problemu (problemów), co wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności. Ekspertyzy mogą być też elementem monitorowania problemów społecznych - poziomu zdrowia i jego zagrożeń.

Narkomania jako problem społeczny w Polsce

Można stąd wywnioskować, że obecna polska polityka antynarkotykowa nastawiona głównie na represje działa odwrotnie do swoich założeń, ponieważ zamiast zmniejszać problem, tylko go stymuluje.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych

jego udziału w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych oraz udziału w rozwiązywaniu problemów życia zbiorowego.

Co jest największym problemem społecznym w twoim środowisku. Opisz ten problem, podaj jego przyczyny i rozważ możliwe środki zaradcze.

Niezależnie czy problem dotyczy nas samych, naszych bliskich, znajomych czy też obcych jest problemem społecznym. Opierając się na temacie mojej pracy postanowiłam poruszyć problem alkoholizmu.

PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA KLINICZNA Z NASTAWIENIEM NA PROBLEMY SPOŁECZNE - Diagnoza kliniczna grupy

w rodzinie z problemem alkoholo­wym stwierdzono istnienie specyficznych ról oprócz związanych z dynamiką tej grupy i cechami osoby stwarzającej problem społeczny (alkoholika).

Bezrobocie jako problem społeczny.

Bezrobocie rozumiane jako zjawisko towarzyszące gospodarce wolnorynkowej, oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia- na przestrzeni ostatnich 7 lat stało się w Polsce jednym z głównych problemów społecznych. Pojawiają się również problemy związane z wykształceniem dzieci.

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Umiejętność poradzenia sobie z sytuacjami trudnymi zależy w dużej mierze od przygotowania jednostki do rozwiązywania pojawiających się w jej życiu problemów , od jej umiejętności pracy nad sobą .

Problemy i kwestie społeczne

Formy działon podejmowane przez organizacje porządkowe na rzecz bezdomnych:- zabezpieczenie noclegow, wyżywienia, srodkow higieny, odzierzy- udzielanie pomocy medycznej i sanitarnej- umożliwienie i pomoc w leczeniu uzależnieni - udzielanie pomocy prawnej - poszukiwanie stałych miejsc zamieszkania - lokowanie w domach pomocy społecznej- załatwianie spraw retowych i emerytalnych - pomocy w wyrabianiu i odtwarzaniu dokumentow osobistych- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemow ...

Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Migracje, starzenie populacji jako problemy społeczne i ekonomiczne

przyjęty i realizowany przez organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Interdyscyplinarna nauka o problemach i kwestiach społecznych, o sposobach racjonalnego ich rozwiązywania.

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Problem stałości form społecznego niedostosowania

Z punktu widzenia terapiiresocjalizacji niezwykle ważny jest problem stałości, rozwoju i ewolucji głównych form zachowania niedostosowanego.

Zjawisko eutanazji jako problem społeczny

Problem eutanazji ma nie tylko znaczenie historyczne, ale jest niezwykle aktualny, szczególnie w perspektywie naszych usilnych dążeń do scalania się ze światem zachodnim, poprzez zbliżanie się do Wspólnoty Europejskiej.

Problemy społeczne związane z cukrzycą

Cukrzyca stanowi istotny problem społeczny wynikający z faktu, że jest to choroba przewlekła.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny

} poważny problem społeczny w wielu krajach.

Eutanazja jako problem społeczny

Wstęp Problem eutanazji jest znany od bardzo dawna. Geneza zjawiska Już w czasach starożytności problem związany z eutanazją był znany.

Społeczne problemy pracy - Czynniki określające wymiar czasu pracy

1. czynniki ekonomiczne - poziom sił wytwórczych – im wyższy tym mniejszy wymiar czasu pracy, społeczna wydajność pracy;

2. czynniki społeczne (dotyczy samego pracownika) – granice możliwości ludzkich:

a) fizyczne;

b) psychiczne:

- konieczność wypoczynku;

- uciążliwość pracy w jej warunkach;

-...

Społeczne problemy rodziny

1. Klasyczna definicja rodziny - rodzina to inaczej specyficzna grupa społeczna.Kryterium, które odróżnia rodzinę od innych grup to rodzaj więzi łączących jej członków (więzi pokrewieństwa i więzi formalne).

2. Rodzina według nauk prawniczych to instytucja społeczna.

Kryterium odróżniające od...

Społeczne problemy rodziny - Małżeństwo

1. Klasyfikacja za względu na płeć:

- heteroseksualny związek dwojga osób płci przeciwnych;

- homoseksualne związek dwojga osób tej samej płci (Holandia, Skandynawia, Francja, RFN).

2. Klasyfikacja ze względu na liczbę osób:

- monogamiczne (związek dwóch osób);

- poligamiczne (jeden mężczyzna wiele...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - DEFINICJE SEKTY

Pojęcie "sekta" ma wielorakie znaczenie. Dotyczy jednak zawsze określonej wspólnoty, związku, grupy ludzi, która wyodrębniła się z jakiejś wielkiej religii, ruchu społecznego czy światopoglądowego. Pojęcie sekty trzeba więc rozpatrywać na różnych płaszczyznach.

Pojęcie "sekta" pochodzi z języka...