Prezydium Senatu

Prezydium Senatu

Czytaj Dalej

Skład i kompetencje Prezydium Sejmu i Senatu

c) w stosunku do posłów lub senatorów- prawo do ustalania zasad organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i Senatu oraz jego organów, powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz, kierowania do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich oraz Komisję Regulaminową Etyki i Spraw Senatorskich w stosunku do których przedstawiono zarzut że nie wykonują obowiązków poselskich.

Senat

  Senat jest drugą obok Sejmu izba parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn.

Francja - Senat

obecnie składa się z 331 senatorów, kadencja 6 LAT (CO 3 LATA ODNAWIANA JEST 1/2 SKŁADU) senatorów wybierają w departamentach kolegia wyborcze, elektorzy wybór: wpłacenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczy próg wyborczy 10% głosów oddanych w okręgu lub wszyscy kandydaci z listy zgłoszonej w danym okręgu w wyborach proporcjonalnych uzyskają co najmniej 5% głosów departamenty dzieli się na 3 grupy ...

Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, Rada Ministrów przedstawia, odpowiednio Sejmowi lub Senatowi, informację o sprawie związanej z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, plany pracy Rady Unii Europejskiej, roczne plany legislacyjne Komisji Europejskiej oraz ...

Senat - skład, organy, kompetencje

W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczną rolę w procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Senat obraduje na posiedzeniach, a pracami kieruje marszałek Senatu.

Organizacje posłów w Sejmie i senatorów w Senacie

Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są kluby, koła lub zespoły poselskie / senatorskie; dopuszczalne jest też tworzenie klubów, kół lub zespołów wspólnych.

Struktura wewnętrzna Senatu

Do istotniejszych różnic należy również: określenie liczby wicemarszałków Senatu (jest ich 3) w regulaminie Senatu, odmienna struktura komisji stałych (regulamin przewiduje istnienie 14 komisji, w tym 2 o charakterze funkcjonalnym: Ustawodawcza oraz Regulaminowa i spraw Senatorskich), brak możliwości powołania w Senacie komisji śledczej.

Funkcja ustrojodawcza Sejmu i Senatu

Wyróżnić tu należy: Inicjatywę ustawodawcza Rozpatrzenie projektu ustawy prze sejm i ewentualnie jej uchwalenie Rozpatrzenie ustawy przez Senat i ewentualnie uchwalenie poprawek, uchwalenie odrzucenia ustawy w całosci lub tez uchwalenie bez poprawek Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu Podpisanie ustawy przez Prezydenta Ogłoszenie ustawy w Dz.

Charakter prawny Sejmu i Senatu

Konstytucja określa Sejm i Senat jako organy władzy ustawodawczej. Senat składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Kompetencje Sejmu i Senatu

Stanowi on, że władzę ustawodawczą w RP sprawują Sejm i Senat, dodając ponadto, iż jedynie Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

Organy Sejmu i Senatu oraz ich kompetencje

Do pierwszych zalicza się Marszałka Sejmu (Senatu) oraz Prezydium Sejmu (Senatu), a także Konwent Seniorów. Senat utrzymał też instytucję Prezydium Senatu oraz Konwentu Seniorów (na poziomie regulaminowym).

Tryb pracy Sejmu i Senatu

1, że posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu (konieczne jest wówczas wysłuchanie opinii Konwentu Seniorów) lub przez całą Izbę (wówczas na zakończenie poprzedniego posiedzenia Sejm postanawia o terminie posiedzenia następnego).

Proces legislacyjny w Senacie

Dodatkowo prace Senatu są poddane ścisłym ramom czasowym: w odniesieniu do ustaw zwykłych termin dla zajęcia stanowiska przez Senat wynosi 30 dni od przekazania mu ustawy uchwalonej przez Sejm; nieco inne terminy odnoszą się do ustawy budżetowej (art.

Podstawowe różnice występujące w wyborach do Sejmu i do Senatu

przez liczbę senatorów -w wyborach do Senatu rejestruje się każdego z kandydatów oddzielnie -w wyborach do Senatu zgłoszenie każdego kandydata wymaga poparcia około 3000 wyborców -o kolejności decyduje porządek alfabetyczny - w wyborach do Senatu wyborca głosuje na 1 listę zaznaczając X, ale może głosować na mniejszą liczbę kandydatów aniżeli wynosi liczba ...

Kadencja Sejmu i Senatu

Długość kadencji Sejmu i Senatu wybierana jest na 4-y lata co uzasadnione jest z polską tradycją. Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat.

Posiedzenia Sejmu i Senatu

Jedynie 1-e w kadencji posiedzenie Sejmu i Senatu zwołuje prezydent w ciągu 30 dni od dnia wyborów i jest ono poświęcone na odebranie ślubowania od nowo wybranych posłów senatorów oraz na dokonanie wyboru marszałka, wicemarszałków, sekretarzy Sejmu i Senatu.

Tryb wyłaniania i kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu

Marszałek Sejmu wybierany jest przez Sejm z grona posłów, a Senatu przez senat z grona senatorów.

Skład i kompetencje Konwentu Seniorów w Sejmie i Senacie

W skład konwentu Seniorów w Senacie wchodzą członkowie prezydium Senatu oraz senatorowie, przedstawiciele klubów senackich, parlamentarnych.

Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

Na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany z ich składu senator sprawozdawca. Trzecie czytanie obejmuje przedstawienie senatowi dodatkowego sprawozdania komisji, głosowanie.

Prace w Senacie nad ustawą uchwaloną przez Sejm

Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uważa się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwała Senatu podejmowana jest większością głosów przy quorum wynoszącym co najmniej połowę ustawowej liczby senatorów.