Prezydium

Czytaj Dalej

Skład i kompetencje Prezydium Sejmu i Senatu

Prezydia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.