Prezydent elekt

Czytaj Dalej

Prezydent

Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Funkcje Prezydenta w amerykańskim systemie prezydenckim

Prezydent ma obowiązek zrealizować budżet (Prezydent musi w 100% wydać pieniądze na przeznaczony w budżecie cel). Prezydent ma konstytucyjne prawo weta zawieszającego ustawę.

Kompetencje Prezydenta w systemie mieszanym (co należy do Prezydenta?)

Wyłączne uprawnienie Prezydenta - Prezydent może rozpisać i przeprowadzić referendum (jest dysponentem instytucji referendum).

Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

- kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych  Uprawnienia prezydenta: a) w stosunku do parlamentu - prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia - prawo kierowania orędzia do izb - prawo wyrażania zgody na przedstawienie izbom rządowego projektu ustawy - prawo weta wobec ustaw uchwalonych przez parlament (gdy narusza konstytucję) - prawo zatwierdzania ustaw oraz ...

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Wybór na urząd  - prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych - zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie polityczne lub sam kandydat - kadencja trwa 4 lata Prezydencka kampania wyborcza: - składa się z trzech części: • nominacji ...

PREZYDENT UKRAINY

Uprawnienia Prezydenta można podzielić na kilka zasadniczych grup: 1) Prezydent Ukrainy jako głowa państwa dysponuje uprawnieniami -w zakresie stosunków międzynarodowych, -w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem państwa oraz w sprawach obywatelstwa.

Białoruś - Prezydent

Prezydent może zostać usunięty z urzędu za popełnienie zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa. Prezydent może także zostać zwolniony przedterminowo w razie jego niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

Prezydent federalny

- kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat  - kadencja: 5 lat Uprawnienia: - wskazanie kandydatów na kanclerza - reprezentowanie związku na zewnątrz - zawieranie umów z innymi państwami - wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych - mianowanie i odwoływanie sędziów związkowych, urzędników związkowych, oficerów i ...

Prezydent Francji

- konstytucja francuska poświęca osobie prezydenta 16 artykułów, czyniąc z niego realnego szefa władzy wykonawczej  - prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny - 5 letnia kadencja; nie może być odwołany przed upływem kadencji; brak ograniczenia reelekcji - zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko w przypadku zdrady stanu - odwołuje i powołuje rząd, nie będąc prawnie związany jakimikolwiek konsultacjami politycznymi - jest ...

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych  - wybierany jest w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych - kadencja: 4 lata (wybory powszechne, bezpośrednie) - warunki kandydowania: obywatel Rosji, który ukończył 35 rok życia ...

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Dla sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio przepisy art. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm dokona niezwłocznie wyboru Prezydenta.

Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

W przypadku wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta obowiązują wybory bezpośrednie. Kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zgłosić tylko partia lub komitet wyborczy.

Stosunki między radą a wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta

Wójt, burmistrz, prezydent miasta - Organ wykonawczy gminy - Zastąpił kolegialny organ zarządu gminy - Organ wybieralny bezpośrednio przez obywateli - O wygaśnięciu mandatu wójta, burmistrza lub prezydenta decyduje uchwała rady gminy (odmowa złożenia ślubowania, zrzeczenie się mandatu, utrata prawa wybieralności, brak tego prawa w dniu wyborów, łączenie funkcji, prowadzenie zakazanej działalności gospodarczej, wyrok za przestępstwo ...

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy.

Prezydent - wybór, kompetencje

Prezydent ma prawo do stosowania prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu i Senatu, zarządzanie referendum, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, powoływanie premiera, powoływanie sędziów, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezydent RP

Prezydent przybył wraz z małżonką i złożył przysięgę : " OBEJMUJĄC Z WOLI NARODU URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UROCZYŚCIE PRZYSIĘGAM, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI POSTANOWIENIOM KONSTYTUCJI, BĘDĘ STRZEGŁ NIEZŁOMNIE GODNOŚCI NARODU, NIEPODLEGŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA A TAKŻE, ŻE DOBRO OJCZYZNY I POMYŚLNOŚĆ OBYWATELI BĘDĄ DLA MNIE ZAWSZE NAJWYŻSZYM NAKAZEM.

Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

Nowa Konstytucja wprowadza trzy ważne ograniczenia dotyczące okresów trwania stanów nadzwyczajnych: 1) Prezydent ma konstytucyjny zakaz skrócenia kadencji Sejmu w tym czasie i w czasie 90 dni po jego zakończeniu, 2) nie może być w tym czasie przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, 3) nie mogą być w tym czasie przeprowadzone wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta.

Prezydent RP (jako centralny organ adm. państwowej)

W zakresie legislacji Prezydent korzysta z inicjatywy ustawodawczej, podpisuje lub odmawia podpisania ustaw, zarządza ogłoszenie ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP, wydaje rozporządzenia, zarządzenia, nadaje statut Kancelarii Prezydenta RP.

JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

Prezydent stosuje również: prawo łaski nadawanie obywatelstwa polskiego zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu skracanie kadencji Sejmu i Senatu w przypadkach określonych w konstytucji zarządzanie referendum inicjatywę ustawodawczą podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw desygnowanie i powoływanie premiera przyjmowanie dymisji rządu, powoływanie sędziów Na podstawie ustaw i w celu ich ...

Rozporządzenia i zarządzenia prezydenta RP w systemie źródeł prawa

Zarządzenia – mają one charakter wewnętrzny i mogą wskazać jedynie jednostki organizacyjne podległe prezydentowi, a więc przede wszystkim jego Kancelarię.