Prezydent elekt

Prezydent elekt – osoba wybrana w demokratycznych wyborach na urząd prezydenta przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Prezydent elekt nie posiada żadnych uprawnień należnych z mocy konstytucji prezydentowi. Określenie to nie dotyczy reelekcji. W Polsce prezydent elekt przestaje być prezydentem elektem i staje się prezydentem urzędującym w chwili złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem...

Czytaj Dalej

Władcy Hiszpanii i Portugalii

Francisco Craveiro Lopes (1894-1964; prezydent 1951-1958). 1935; prezydent 1976-1986). 1924; prezydent od 1986).

PREZYDENT UKRAINY

Uprawnienia Prezydenta można podzielić na kilka zasadniczych grup: 1) Prezydent Ukrainy jako głowa państwa dysponuje uprawnieniami -w zakresie stosunków międzynarodowych, -w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem państwa oraz w sprawach obywatelstwa.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

Theodore Roosevelt (1858-1919; prezydent H 1901-09). Calvin Coolidge (1872-1933; prezydent 1923-29).

Ewolucja urzędu Prezydenta w III RP

Znaczenie pozycji prezydenta zależy także od osoby sprawującej ten urząd oraz od aktualnej sytuacji politycznej im słabszy rząd tym silniejszy prezydent i na odwrót.

Ustawa w prawie adm.

Jeśli ustawa jest zgodna Prezydent nie może odmówić jej podpisania. Gdy Sejm nie uwzględni veta, Prezydent musi podpisać ustawę w ciągu 7 dni, nie przysługuje odwołanie do TK.

Odpowiedzialność Prezydenta RP

Ma ona miejsce wówczas, gdy Prezydent naruszy przepisy konstytucji, lub ustawy (tego rodzaju naruszenie określa się jako delikt konstytucyjny.

Prezydent w III RP

„Polityką zagraniczną w Polsce zajmują się po trochu i prezydent, i premier, a i od czasu do czasu Sejm zabiera w tej kwestii głos, i to prędzej czy później musi przynieść pewne rozdźwięki (…) dobrze byłoby wzmocnić pozycję przyszłego prezydenta i być może polityka zagraniczna w sytuacji, w której prezydent bezpośrednio wybrany miałby silniejszą pozycję polityczną, powinna podlegać właśnie prezydentowi” .

Ustrój polityczny Słowacji

Jeżeli ustawa zostaje uchwalona bez uwzględnienia uwag prezydenta i prezydent jej nie podpisze to ustawa jest ogłoszona bez podpisu prezydenta.

Omów relacje pomięzy władzą utawodawczą a wykonawczą

Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent może dokonać zmiany ministra, na co Sejm nie ma wpływ, a powołanie niektórych ministrów może nastąpić po zaciągnięciu opinii Prezydenta.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Kiedy skompromitowany całkowicie prezydent dowiedział się, że nigdy nie odzyska wzroku, popełnił samobójstwo.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Kiedy skompromitowany całkowicie prezydent dowiedział się, że nigdy nie odzyska wzroku, popełnił samobójstwo.

ROOSEVELT FRANKLIN DELANO (1882-1945) - polityk

projektu ustawy kongre­sowej o pomocy dla państw, których „obronę prezydent uzna za żywotnie ważną dla bezpieczeń­stwa Stanów Zjednoczonych" (*Lcnd-Lease). paraliżem, pogorszył się znacznie i 12 kwietnia prezydent zmarł.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Kiedy skompromitowany całkowicie prezydent dowiedział się, że nigdy nie odzyska wzroku, popełnił samobójstwo.

Źródła prawa

spółek, ogłoszenia lub obwieszczenia przedsiębiorców o ile te ogłoszenia nie muszą być ogłoszone w Dzienniku Ustaw) Dziennik Ustaw ministrów Dziennik Ustaw urzędów centralnych Dziennik Ustaw wojewódzki   Budowa ustawy: Tytuł ustawy czyli określenie czego dana ustawa dotyczy Przepisy przejściowe (ewentualnie) jeśli dana ustawa wchodzi w miejsce innej należy określić które przepisy której ...

Prezydent

Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Na zlecenie Sejmu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji PracyKontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli ...

Funkcje Prezydenta w amerykańskim systemie prezydenckim

Prezydent ma obowiązek zrealizować budżet (Prezydent musi w 100% wydać pieniądze na przeznaczony w budżecie cel). Prezydent ma konstytucyjne prawo weta zawieszającego ustawę.

Kompetencje Prezydenta w systemie mieszanym (co należy do Prezydenta?)

Wyłączne uprawnienie Prezydenta - Prezydent może rozpisać i przeprowadzić referendum (jest dysponentem instytucji referendum).

Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

- kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych  Uprawnienia prezydenta: a) w stosunku do parlamentu - prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia - prawo kierowania orędzia do izb - prawo wyrażania zgody na przedstawienie izbom rządowego projektu ustawy - prawo weta wobec ustaw uchwalonych przez parlament (gdy narusza konstytucję) - prawo zatwierdzania ustaw oraz ...

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Wybór na urząd  - prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych - zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie polityczne lub sam kandydat - kadencja trwa 4 lata Prezydencka kampania wyborcza: - składa się z trzech części: • nominacji ...