Pretor i jego edykt

Odtąd pretor był związany tym, co przyrzekł w swoim edykcie. Wytworzone w toku działalności pretorów prawo zwało się ius praetorium.

Rola pretora w procesie cywilnym

W procesie formułkowym pretor nadawał upoważnienie do wydania wyroku sędziemu.

PRETOR

Pretor nie troszczy się o drobiazgi, łac.

Ochrona pozaprocesowa pretora

Na ochronę pozaprocesową składały się interdykty i przywrócenie do stanu pierwotnego. Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty...