Present Simple

Czytaj Dalej

Present Simple

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu...

Present Perfect Simple

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;...

AIDS - the terrible disease of present days

AIDS is a sickness that attacks the body's natural defence system against disease. AIDS itself does not kill, but because the body's defence system is damaged, the patient has a reduced ability to fight off many other diseases including flu or the common cold.

It has been reported that about 10 million people...

Birthday Present

When I look at this old black and white picture, I see a face of a smiling boy. A silly face of a little child who enjoys something what is hard to recognize from the picture. My parents picture my silly face, my first birthday present.

I don't remember too much from it. I was just about five years old and too...

Present Continuous Tense

Czas teraźniejszy ciągły

Używamy go gdy mówimy o jakiejś czynności, która obywa się w danym momencie.

Charakterystyczne elementy zdania z czasem Present Continuous:

- forma czasownika Be w zależności od osoby z jaką występuje:

I am => I'm

You are => You're

He is => He's

She is => She's

It...

Present Continous

Czasu tego używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić, iż dana czynność właśnie odbywa się (gdy o niej mówimy); że jest akurat wykonywana, że trwa w tymże momencie. Jest to czas „sprawozdawczy”, „relacjonujący”, „opisujący” zdarzenia akurat się dziejące.

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik posiłkowy +...

Present Perfect

W czasie tym informujemy, że coś zrobiliśmy w przeszłości, ale nie jest ważne kiedy to zrobiliśmy, ale skutki wykonania tej czynności na teraźniejszość.

Zdania twierdzące:

Tworzy się je za pomocą czasownika posiłkowego „have” (w trzeciej osobie l.poj. „has”), oraz trzeciej formy czasownika...

Past Simple

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put...

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple.

Past Simple określa czynnośc zakończoną w przeszłości. np. Tomek zjadł wczoraj kanapkę W języku angielskim to zdanie wygląda tak: Thomas ate sandwich yesterday Michał oglądał wczoraj telewizję A tak to zdanie wygląda w języku angielskim Michael watched tv yesterday W czasie PAST SIMPLE występują czasowniki regularne np. watch watched do podstawowego czasownika dodajemy końcówkę -ed końcówka ta informuje nas że dana czynność została ...

The Problems of the Present World

The Problems of the Present World 1) Environmental problems especially the destruction of forests and water pollution. The destruction of forests throughout the world is a serious global issue. Recent studies about forests show that temperate forests are even more endangered than tropical forests. Forests are home to the majority of the earth's wildlife. Forests perform many necessary tasks like regulating the earth's climate and cleaning water sources. As the use of forests by humans has ...

The Problems of the Present Poland

In my opinion, the biggest problem in our country is that most of our compatriots do not realize how beautiful and rich Poland is. I've spent a lot of time in a few European countries and now I see that Poland with its' interesting traditions, culture, customs, tasty cuisine is the most fascinating country in the whole Europe. Our Christmas, dumplings and everything we do and say is more passionate, true and spur-of-the-moment. People don't believe they can be happy and wealthy here, in our ...

Grammer revision: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE (I,you,she,he,it,we,they) verb+ed* Positive Negative I arrived yesterday. I did not (didn't) arrive yesterday. He/She/It arrived yesterday. He/She/It did not (didn't) arrive yesterday. We/You/They arrived yesterday. We/You/They did not (didn't) arrive yesterday. Questions Short answers Did I arrive yesterday? Yes, I did. // Not, I didn't. Did he/she/it arrive yesterday? Yes, he/she/it did. // Not, he/she/it didn't. Did you/we/they arrive ...

Rain Man So Complex, Yet So Simple

One of my favorite movies is “Rain Man.” A person could watch this movie over and over again. It provides insight to the personalities of an autistic man and his brother. Dustin Hoffman superbly plays the role of the autistic man, and Tom Cruise marvelously renders the role of his brother. This movie is exciting, tragically sad, yet heartwarming, and exceedingly humorous. It opens one’s heart to the fact that people today need to care, to show appreciation, and to always be considerate ...

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, także w systemach Unix oraz w sieciach korzystających z protokołu TCP/IP. Jeden z trzech najczęściej spotykanych protokołów poczty elektronicznej (wraz z MHS i X.400). Realizuje połączenie między dwoma...

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem komputerowym w architekturze sieciowej wprowadzonej przez IBM w celu ujednolicenia połączeń komputerów z terminalami różnych firm. Protokół rozszerzony, z uwzględnieniem komunikacji przez sieć Internet, jest...