Present Simple

Czytaj Dalej

Present Simple

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu...

Czasy

 

THE PRESENT SIMPLE TENSE:

Używa się, gdy w zdaniach są wyrazy: always; after; sometimes; seldom; never; regulary; usually; hardly ever; at all; every (week).

Przykładowe zdania:

Co zwykle robisz po szkole? - What usually do you do after school?

Jak często ona chodzi do fryzjera? - How often does she go...

AIDS - the terrible disease of present days

AIDS is a sickness that attacks the body's natural defence system against disease. AIDS itself does not kill, but because the body's defence system is damaged, the patient has a reduced ability to fight off many other diseases including flu or the common cold.

It has been reported that about 10 million people...

Birthday Present

When I look at this old black and white picture, I see a face of a smiling boy. A silly face of a little child who enjoys something what is hard to recognize from the picture. My parents picture my silly face, my first birthday present.

I don't remember too much from it. I was just about five years old and too...

Czasy gramatyczne przeszłe i teraźniejsze

Tenses (czasy gramatyczne)

Tenses for speaking about present time:

1. Present Simple

-czas ten określa czynności i zdarzenia rutynowe, odbywające się regularnie, stałe, a także stany:

She lives in London. (Mieszka w Londynie)

They often go to the theatre. (Często chodzą do teatru)

She looks...

Mowa zależna

Past Simple-Past perfect

Simple Present-Simple Past

Present Continu-Past Contin.

Present Perfect-Past Perfect

Present Perf Con-Past Perf Con

Past Perf - Past Perfect

Simple Future-Future in the Past

Future Perfect-Future Perfect in the P

Past Continu-Past Perfect Continuous

This-that ,today-that...

Opracowanie czasów

PRESENT SIMPLE-TERAŹNIEJSZY PROSTY

Służy do wypowiedzenia czynności, które robimy stale, regularnie.

W zdaniu twierdzącym w trzeciej osobie l. pojedynczej (he, she, it) dodajemy s bądź es np.:

I wake up very late. Osoba+ czasownik+ reszta zdania

She wakes up very late. Osoba w III os.+ czas.+ s lub...

Present Continuous Tense

Czas teraźniejszy ciągły

Używamy go gdy mówimy o jakiejś czynności, która obywa się w danym momencie.

Charakterystyczne elementy zdania z czasem Present Continuous:

- forma czasownika Be w zależności od osoby z jaką występuje:

I am => I'm

You are => You're

He is => He's

She is => She's

It...

Past Simple

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put...

Passive voice

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz z trzeciej formy głównego czasownika. Strona bierna jest używana: a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, nieważna albo znana z kontekstu np. The rubbish is collected by my mother b) kiedy chcemy podkreślić wykonawcę czynności np. This sweater was knitted by my mother. c) by zawiadomienie czy oświadczenie uczynić bardziej formalnym albo grzecznym np. The ceremony will be ...

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple.

Past Simple określa czynnośc zakończoną w przeszłości. np. Tomek zjadł wczoraj kanapkę W języku angielskim to zdanie wygląda tak: Thomas ate sandwich yesterday Michał oglądał wczoraj telewizję A tak to zdanie wygląda w języku angielskim Michael watched tv yesterday W czasie PAST SIMPLE występują czasowniki regularne np. watch watched do podstawowego czasownika dodajemy końcówkę -ed końcówka ta informuje nas że dana czynność została ...

Czasy teraźniejsze,przeszłe i przyszłe

PRESENT SIMPLE Budowa Zdania twierdzące I/You/We/They + V1 (I like music.) He/She/It + V1 + s (He likes music.) Przeczenia I/You/We/They + don't + V1 (I don't like music.) He/She/It + doesn't + V1 (She doesn't like music.) Pytania Do/don't + I/you/we/they/ + V1 (Do you like music?) Does/doesn?t + he/she/it + V1 (Does she like music?) Krótkie odpowiedzi Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don't. Yes, he/she/it does. No, he/she/it ...

The Problems of the Present World

The Problems of the Present World 1) Environmental problems especially the destruction of forests and water pollution. The destruction of forests throughout the world is a serious global issue. Recent studies about forests show that temperate forests are even more endangered than tropical forests. Forests are home to the majority of the earth's wildlife. Forests perform many necessary tasks like regulating the earth's climate and cleaning water sources. As the use of forests by humans has ...

Grammer revision: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE (I,you,she,he,it,we,they) verb+ed* Positive Negative I arrived yesterday. I did not (didn't) arrive yesterday. He/She/It arrived yesterday. He/She/It did not (didn't) arrive yesterday. We/You/They arrived yesterday. We/You/They did not (didn't) arrive yesterday. Questions Short answers Did I arrive yesterday? Yes, I did. // Not, I didn't. Did he/she/it arrive yesterday? Yes, he/she/it did. // Not, he/she/it didn't. Did you/we/they arrive ...

Computer

When Charles Babbage, a professor of Mathematics at Cambridge University, invented the first calculating machine in 1812, he couldn’t imagine the situation we find ourselves in today. Nearly everything we do in the world is helped, or even controlled by computers, the complicated descendants of his simple machine. Computers are used more and more often in the world today, for the simple reason that they are far more efficient than human beings. They have much better memories and they can ...

Rain Man So Complex, Yet So Simple

One of my favorite movies is “Rain Man.” A person could watch this movie over and over again. It provides insight to the personalities of an autistic man and his brother. Dustin Hoffman superbly plays the role of the autistic man, and Tom Cruise marvelously renders the role of his brother. This movie is exciting, tragically sad, yet heartwarming, and exceedingly humorous. It opens one’s heart to the fact that people today need to care, to show appreciation, and to always be considerate ...

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, także w systemach Unix oraz w sieciach korzystających z protokołu TCP/IP. Jeden z trzech najczęściej spotykanych protokołów poczty elektronicznej (wraz z MHS i X.400). Realizuje połączenie między dwoma...

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem komputerowym w architekturze sieciowej wprowadzonej przez IBM w celu ujednolicenia połączeń komputerów z terminalami różnych firm. Protokół rozszerzony, z uwzględnieniem komunikacji przez sieć Internet, jest...

Present Perfect Simple

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;...

Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

Przy decyzjach długookresowych mamy do czynienia z ponoszeniem wydatków i uzyskiwaniem wpływów w różnych punktach czasowych. Niezbędne jest dla określenia efektywności nakładów kapitałowych przeliczenie tych wydatków i wpływów tak, aby były wielkościami współmiernymi. Osiąga się to poprzez...