Prawosławie w Niemczech

Prawosławie w Niemczech

Czytaj Dalej

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Większość prac jego miała podwójną redakcję: łacińską, bardziej uczoną - i niemiecką, bardziej popularną.

Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

Zasada państwa socjalnego 

- na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

Zasada federalizmu

- doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty...

Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

- składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym; 

- sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat

- kompetencje:

• prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem)

• badanie konstytucyjności...

Samorząd terytorialny w Niemczech

Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i administracyjnej, władztwie organizacyjnym, prawie stanowienia przepisów prawa miejscowego ( w szczególności statutów gminnych, budżetu, podatków lokalnych, nakazów i innych przepisów), autonomii finansowej.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Organy Gminy

Organy Gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze, przy czym uchwałodawczym powoływanym w każdej gminie jest Rada (bądź w zależności od kraju- landu, w którym pełni funkcje – Przedstawicielstwo Gminne), natomiast wykonawczym burmistrz ( dyrektor gminy lub magistrat).

Samorząd terytorialny w Niemczech - Rada

• Kadencja organów wybieralnych jest w poszczególnych krajach różna i w większości wynosi 4 lata.

• Liczebność składów osobowych rad gmin jest także różna i głównie zależy od liczebności mieszkańców danej gminy.

• Liczba radnych może wahać się od 5 w gminach liczących do 300 mieszkańców...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Burmistrz

• Istnieje rozróżnienie na burmistrzów i nadburmistrzów, w zależności od kategorii gminy, którą kieruje.

• Na czele administracji gminnej występują Dyrektorzy gmin, Dyrektorzy miast.

• Burmistrz sprawuje jednocześnie funkcję kierującego administracją, oraz przewodniczy radzie gminnej w większości...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

Wyróżniamy trzy zasadnicze podziały gmin ze względu na różne kryteria:

I. Kryterium rozdziału zadań wg H. J. Wolff’a

1. Typ monistyczny wszystkie kompetencje główne przysługują jednemu gminnemu organowi przedstawicielskiemu.

2. Typ dualistyczny kompetencje dzielone są między 2 organy:...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Zadania gminy

Zadania gmin to przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, związane z potrzebami miejscowych społeczności, a zwłaszcza zadania związane z rozbudowaną strukturą administracyjną państwa federacyjnego.

Zadania gmin można sklasyfikować następująco:

1. Zadania samorządowe – wykonuje je gmina...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest Rada powiatowa, która stanowi polityczne przedstawicielstwo powiatu o jego mieszkańców. Radni rady powiatowej działają z zasadą wolnego mandatu, co oznacza, że nie pełnią obowiązków wynikających z przynależności do swojej partii politycznej...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Typowym dla prawie wszystkich krajów związkowych drugim organem jest komisja powiatowa.

Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. Spełnia ona trzy grupy funkcji:

1. funkcje kolegialnego organu administracyjnego powiatu

2. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Administracja powiatowa

Szefem administracji powiatowej jest w prawie wszystkich landach starosta, zaś Nordrhein – Westfalen i Niedersachsen – dyrektor powiatu. Odpowiada on za działalność administracji, przygotowuje i wykonuje uchwały organów kolegialnych, wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Wielkość urzędu...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Miasta wyłączone z powiatów

• Miasta duże, w których ludność przewyższa 100000 mieszkańców są wyłączone z powiatów, stanowiąc przy tym samodzielny powiat.

• Istnieją także miasta, które pomimo swej dużej liczebności są włączone do powiatów. Ma to miejsce głównie w północnych i południowo zachodnich krajach związkowych...

Faszyzm i komunizm - Faszyzm w Niemczech

W marcu 1933 Reichstag udzielił Hitlerowi pełnomocnictw, które oddały mu w ręce prawie nieograniczoną władzę, odtąd faszyzm niemiecki sam wywierał znaczny wpływ na inne kierunki.

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech

Zaklada on, ze wszelkie niepowodzenia Niemiec sa spowodowane "dyktatem wersalskim" , dzielem "swiatowego zydostwa", które mialo niby dazyc do zniszczenia Niemiec.

Hitleryzm w Niemczech

USTANOWIENIE PROTEKTORATU NIEMIECKIEGO NAD CZECHAMI I MORAWAMI; SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT O NIEAGRESJI; INWAZJA NIEMIEC NA POLSKE-POCZATEK I WOJNY SWIATOWEJ

Przyczyny, wybuch i przebieg reformacji w Niemczech

Reformacja wybucha w Niemczech w 1517 r. Przejawem działań nurtu radykalnego była wojna chłopska w Niemczech 1524-25.

Reformacja w Europie - Reformacja w Niemczech

trwała w Niemczech wojna pomiędzy chłopami Munzera i panami. Doprowadziło to do wybuchu nowej wojny w latach 1618-1648 (Wojna trzydziestoletnia), która zrujnowała Niemcy.

Wiosna Ludów w Europie - Rewolucja w Niemczech

W Niemczech przyczyną wystąpień rewolucyjnych był kryzys rzemiosła, brak rozstrzygnięć w kwestii uwłaszczenia chłopów, a także sprawa zjednoczenia narodu niemieckiego.