Praworządność

Czytaj Dalej

Praworządność formalna i materialna.

Wstęp W płaszczyźnie normatywnej wystąpiły dwie tradycje: anglosaska i kontynentalna. W tradycji anglosaskiej akcentowany jest aspekt negatywny praworządności, pojmowanej jako obrona obywatela przed despotyzmem i arbitralnością władz państwowych. W tradycji kontynentalnej, akcentowany jest aspekt pozytywny praworządności, rozumianej jako zobowiązanie organów władzy państwowej do ścisłego działania w myśl norm prawnych i na posługiwaniu się prawem w oddziaływaniu ...

Praworządność i jej elementy

 

Praworządność – zasada przestrzegania prawa przez organy państwa.

Na praworządność składają się dwie przesłanki:

Istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej, obejmującej wszystkie istotne dziedziny życia. Przyjmuje się, że są w państwie dwie dziedziny życia społecznego...

Zasada praworządności (legalizmu)

Zasada legalizmu zawarta jest w art. 7 Konstytucji RP który stanowi, że: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą podejmować działań bez podania podstawy prawnej. Mogą czynić tylko to, co im prawo nakazuje lub pozwala.

Zasada...

Jakie warunki muszą być spełnione aby mogła funkcjonować praworządność?

 

Aby praworządność mogła być realizowana, podstawowe wartości, na których ma się opierać porządek polityczny państwa i życie społeczne muszą uzyskać wyraz normatywny. Przyjęta regulacja powinna jasno określać idee przyświecające systemowi prawa, który ma służyć ochronie osiągnięć...