Prawo Moore'a

thumb|350px|Wzrost liczby tranzystorów w procesorach Intel do 2004 roku Prawo Moore'a - to sformułowane w 1965 roku przez Gordona Moora prawo, które w obecnej formie mówi, że liczba tranzystorów w układzie elektrycznym podwaja się co 18-24 miesiące.

Prawo administracyjne

Prawo materialne zawiera normy określające wzajemne uprawnienia i obowiązki stron stosunku administracyjno- prawnego, które są konkretyzowane przez organy administracji Najczęściej w formie wydawanych aktów administracyjnych lub czynności materialno- technicznych, które są konkretyzowane przez organy administracji w procesie stosowania prawa, najczęściej w postaci aktów administracyjnych lub czynności materialno- technicznych ...

Prawo prasowe

Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie jest pozbawiona praw publicznych.

Prawo wspólnotowe

Acquis Communautaire Prawo Wspólntowe Polityki wspólnotowe Orzecznictwo ETS Prawo zwyczajowe Porządek prawny Wspólnot: Prawo pierwotne Prawo pochodne w I filarze Porozumienia międzynarodowe Prawo pochodne w II i III filarze Pierwotne prawo wspólnotowe Traktaty założycielskie Zmiany

Prawo budowlane samowola budowlana

Zwalczanie samowoli powinno zatem stanowić podmiot szczególnej aktywności organów państwowego nadzoru budowlanego, a prawo budowlane powinno dostarczyć im w tym celu odpowiednich środków prawnych.

Prawo Rzymskie - skrypt

)  Prawa przedklasycznego (do schyłku republiki)  Prawa klasycznego (pryncypat) o Okres schyłkowy (prawa poklasycznego) – 235 – do śmierci Justyniana  Prawa justyniańskiego (527 – 565) Źródła prawa rzymskiego: • Źródła powstania prawa – czynniki prawotwórcze • Źródła poznania prawa – efekty ich działania • Prawa ludu rzymskiego składają się z ustaw, uchwał plebsu, uchwał ...

Prawo karne

przedmiot – dobro, które jest przedmiotem ochrony – porządek prawny, praworządność, ochrona dóbr prawnych, rodzajowy przedmiot – życie człowieka, indywidualny przedmiot – dobro chronione przez konkretny przepis kodeksu karnego; dobro, które jest przedmiotem zamachu – czyn, skutek, sytuacja, sposób popełnienia, sposób wykonywania, czas i miejsce wykonywania przestępstwa.

Prawo ogólne wykłady

Prawo jest pewnym systemem normatywnym dominującym w danym społeczeństwie ze względy na skutki, gdyż tylko zastosowanie prawa pozwala zastosować przymus. Konstytucja lub inne normy prawne gwarantowały przez władzę państwowe respektowanie praw jednostki.

Prawo budżetowe

Prawo budżetowe ma swoją wewnętrzną strukturę, w ramach której wyróżnia się: - prawo budżetowe w sensie ścisłym - prawo wydatkowe -prawo dochodowe (w szczególnosci prawo podatkowe i prawo dochodów niepodatkowych).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia)

Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć ogół norm prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej oraz stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi jako jej podmiotami. Prywatne prawo gospodarcze to ogól norm cywilno-prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami.

Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej wykład 1-2 sołtysińska

Prawo unijne odnosi się do zakresu polityki 1,2 i 3 filaru Prawo europejskie odnosi się do najszerszego zakresu obejmującego nie tylko do prawa unijnego, lecz ma szersze zastosowanie, gdyż obejmuje ono prawo stosowane przez Radę Europy (nie chodzi tu o Radę Unii Europejskiej, która jest organem wspólnotowym) Prawo unijne posiada cechy zarówno cechy prawa międzynarodowego (traktaty ?

Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE: pod względem treści jest inne, ma treść prawa handlowego, po wojnie podstawowym przedsiębiorcą stał się podmiot. STOSUNEK PRAWNY: opatrzony dodatkowo sankcją praw dzięki której wymusza się prawidłową realizację zachodzących naturalnie stosunków społeczno – ekonomicznych.

Prawo procesowe w systemie prawa administracyjnego

- określa sposób dochodzenia praw i roszczeń publiczno-prawnych wynikających z prawa materialnego, normy tego prawa określają w jaki sposób i w jakich terminach ma być załatwiana konkretna sprawa obywatela lub jednostki org.

Państwo i prawo w pracy

Specyficzne dla prawa pracy jest to, że posiada ono zasady, które „wskazują kierunki interpretacji przepisów poprzez zwrócenie uwagi na generalne założenia leżące u postaw tej gałęzi prawa .

Prawo a administracja

Nauka o administracji „ Prawo a administracja” Jednym z czynników kształtujących administracje publiczną jest prawo. Motywy którymi kierują się adresaci przy przestrzeganiu norm prawa, zależy też w dużej mierze od tego, jakie sprawy reguluje to prawo.

Prawo ochrony informacji i danych osobowych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

Prawo ochrony informacji i danych osobowych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Wymienione wyżej zapisy ustawowe są potwierdzeniem rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, który reguluje zakres praw osób, których dane dotyczą.

Przy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci

Temat mojej pracy brzmi : Czy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci? Myślę, że prawo do godnego życia jest związane z prawem do godnej śmierci, gdyż do odejścia z tego świata przygotowujemy się przez całe życie.

Prawo pracy. obowiazki i prawa pracownika

Prawa pracownika Stosunek pracy uważany jest przez pracowników za najlepszą formę zatrudnienia ponieważ z tego tytułu przysługuje im szereg uprawnień począwszy od prawa do wynagrodzenia, premii czy nagrody – na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim kończąc.