Prawo ziemskie

Czytaj Dalej

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego.

są nadrzędne wobec konstytucji ( granicą jest obszar gwarancji dla prawa podstawowych oraz strukturalnych zasad konstytucyjnych), wcześniejszych i późniejszych ustaw krajowych, wszystkich praw kantonalnych, regionalnych, krajów związkowych czy wojewódzkich, - wszystkie problemy dotyczące rangi, bezpośredniego skutku i wykładni prawa wspólnotowego podlegają jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który respektuje ...

PRAWO

Prawo narodów ogół norm prawnych obejmujących głównie stosunki między państwami należącymi do społeczności międzypaństwowej. Prawo średzkie w dawnej Polsce prawo miejskie, konserwatywna odmiana prawa magdeburskiego, wg której miastem zarządza sołtys a.

Prawo

Prawo publiczne chroni interes publiczny: państwowość, ustrój, pewne grupy społeczne - Równorzędność lub nierównorzędność stron - w prawie publicznym jest to na ogół nierównorzędność stron, w prawie prywatnym równorzędność stron - Sposób ochrony prawa – w prawie publicznym z urzędu (przymus), w prawie prywatnym zawsze na wniosek strony.

Wolność wyznania i sumienia

Obywatele mogą: • tworzyć wspólnoty religijne, • zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach religijnych, obchodzić święta religijne • głosić swoją religię i przekonania • wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami względem religii • korzystać ze źródeł informacji na temat religii • otrzymywać pochówek zgodny ze swoimi zasadami religijnymi Prawo manifestowania poglądów i przekonań religijnych,

Prawo międzynarodowe WSSM S-ki

d) normy prawne właściwe dla systemów prawnych większości państw świata: zasada słuszności; powagi rzeczy osądzonej; zasada obowiązku odszkodowania; poszanowanie praw nabytych; zasada zakazu nadużycia prawa; posłużenie się dowodem pośrednim; nikt nie może przekazać więcej praw niż sam posiada; nikt nie może uzyskiwać korzyści z własnego bezprawia) III.

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska

Ich treść uwarunkowana jest kulturą, ekonomią i bezpośrednimi interesami społeczeństwa zorganizowanego w państwo STOSOWANIE PRAWA – polega na podciągnięciu ocenionego stanu faktycznego pod odpowiednią normę praw i na ustaleniu skutków prawnych wynikających z normy dla tego przypadku • Organ państwowy stosujący prawo musi przede wszystkim ustalić stan faktyczny (zebrać materiał dowodowy) mający być ...

Praworządność formalna i materialna.

Praworządność – zasada ustrojowa polegająca na zobowiązaniu organów państwowych do przestrzegania prawa, do działania wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle zgodnie z prawem; zasada praworządności ma zapewnić obywatelom poszanowanie przyznanych im przez ustawę praw oraz chronić przed arbitralnością organów państwowych.

Prawo handlowe i gospodarcze: "Ograniczone prawa rzeczowe"

Spółdzielcze prawa do lokali i domów Prawo cywilne wyróżnia trzy ograniczone prawa rzeczowe związane z budownictwem spółdzielczym:  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Źródła prawa administracyjnego

Prawo pierwotne obejmuje umowne prawo międzynarodowe, które dało podstawy powstaniu i ewolucji Wspólnot, a obecnie stanowi podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zespół norm prawnych przyjętych przez instytucje wspólnotowe w celu realizacji celów tej organizacji wynikających z Traktatów.

Etyka polska w dobie oświecenia

„Porządek fizyczno-moralny” był podsumowaniem dorobku Kołłątaja w kwestiach dotyczących powinności i praw człowieka, o których pisał także w „Listach do Anonima” i w piśmie „Do Prześwietnej Deputacji” oraz w utworze „O prawach i prawodawstwie”; był on również swoistym podsumowaniem dorobku polskich fizjokratów w dziedzinie etyki, na przykład Popławskiego i Strojnowskiego.

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła

Dzieli się ono na: a) prawo cywilne materialne (w uproszczeniu określane po prostu jako prawo cywilne) Prawo cywilne (materialne) odnosi się do szerokiego zakresu stosunków społecznych.

Historia państwa

Spytko z Melsztyna, który jako poseł na dworze cesarskim miał wypowiedzieć: „Wasz cesarz jest niższy od papieża, składa mu przysięgę, nasz król posiada koronę i miecz od Boga, swoje prawa i tradycje przodków stawia wyżej od praw cesarstwa.

Prawo gospodarcze

Osoba fizyczna: to każdy człowiek od chwili urodzenia aż do momentu śmierci, przez ten czas osoba fizyczna posiada zdolność praw (może być podmiotem praw i obowiązków) osobą fizyczną jest również człowiek nienarodzony ale poczęty może stać się w niektórych przypadkach podmiotem prawa, w myśl przepisów prawa w chwili otwarcia spadku dziecko już poczęte może być spadkobiercą lub zapisobiercą jeśli urodzi się żywe.

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

W judaistycznej kulturze prawnej istotnym źródłem praw i obowiązków jest XVI-wieczna kodyfikacja praw narodu żydowskiego, która to zawiera normy prawne (również moralne i obyczajowe) dot.

Źródła prawa cywilnego

  Działy   Część ogólna Prawo rzeczowe Prawo zobowiązaniowe Prawo spadkowe   Podmioty prawa cywilnego   Podmioty prawa cywilnego dzielą się na: Osoby fizyczne Osoby prawne Ułomne osoby prawne   Podmiotem prawa cywilnego jest podmiot mający zdolność prawną.

Typologie funkcji prawa

Takimi głównymi funkcjami są: 1) funkcja ochronna, funkcja polegająca na zabezpieczeniu przestrzegania prawa przez zastosowanie środków przymusu, Polega ona również na ochronie określonych wartości • funkcja opiekuńcza -Szczególny aspekt funkcji ochronnej, scharakteryzowany  jakozapewnienie dodatkowych uprawnień stronie słabszej, Znajduje on swój wyraz nie tylko w prawie rodzinnym, ale i w ...

Prawidłowości i prawa ekonomiczne

Ponieważ prawo wielkich liczb umożliwia przejawianie się prawidłowości ekonomicznych, możemy mówić o statystycznym (stochastycznym) charakterze praw ekonomicznych.

ŻRÓDŁA PRAWA ADMINISTARCYJNEGO

przepisy dotyczące podatków), 3) przepisy porządkowe wydawane na podstawie upoważnień generalnych Subdelegacje – przekazanie praw do stanowienia prawa przez upoważniony organ – Konst.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych i jego źródła

Przepisy prawa ubezpieczeń gospodarczych pochodzą z kilku podstawowych gałęzi prawa, gdzie znaczące miejsce zajmują przepisy prawa cywilnego, a obok nich także uregulowania, które zaliczane są do prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, procesowego czy prawa karnego.

Kompetencje finansowe organów lokalnych

Należy wyraźnie zastrzec, że nie wszystkie uchwały organów stanowiących samorządu terytorialnego w sprawach finansowych należą do prawa miejscowego, znaczna ich cześć bowiem ma charakter aktów zarządzania, nierodzących praw i obowiązków oraz reguł postępowania w sensie ogólnym, normatywnym.