Prawo rozpadu promieniotwórczego

Czytaj Dalej

Prawo publiczne i prawo prywatne

Definicja Ulpiana: „Prawem publicznym jest to, które dotyczy ustroju państwa rzymskiego, [prawem] prywatnym to, które dotyczy korzyści jednostek, są bowiem pewne [normy] ogólnie użyteczne, pewne prywatne”.

PRAWO PODMIOTOWE A PRAWO PRZEDMIOTOWE

Prawo podmiotowe ( wynikało z przedmiotowego ) Prawo przedmiotowe ( przepisy prawa ) Prawo przedmiotowe (objaśnienia): a) prawo publiczne: stosunki dotyczące państwa b) prawo prywatne: interesy jednostki .

Delikty prawa cywilnego i prawa pretorskiego

Delikty prawa pretorskiego: Metus – obawa , czynności dokonywane pod wpływem obawy wywołanej bezprawną groźbą uzyskały skargę actio quod metus causa o poczwórną wartość szkody (łagodzoną w przypadku naprawienia skutków groźby przez sprawcę na wezwanie sędziego lub po upływie roku).

Zagadnienia kontroli przestrzegania prawa adm. (normy prawa bezpośrednio kształtujących sytuację prawną adresata)

Przestrzeganie prawa – zachowanie zgodne z treścią norm prawnych. rządowej lub samorządowej kontrola przestrzegania norm prawa adm.

Prawo karne i Prawo wykroczeń

Prawo karne wykonawcze ? Prawo karne wkracza wszędzie tam, gdzie regulacje właściwe dla innych dziedzin prawa okazuję się niewystarczające dla ochrony stosunków społecznych oraz praw i interesów podmiotów tych stosunków.

Prawo pracy i Prawo urzędnicze

Prawo pracy łączy się z prawem karnym.

Czego dotyczy prawo tła i prawo torowania drogi w patomechanizmie dysleksji?

Druga prawidłowość, określana jako prawo iła, wskazuje na „wspomagające" znaczenie czynników patogennych działających jednocześnie z czynnikiem zasadniczym, które to zwiększają siłę jego oddziaływania.

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Szkoła historyczna w prawie

Byt prawa przedstawia się inaczej w mlodzieńczych okresach życia narodów, inaczej zaś na wyższych szczeblach rozwoju kultury. Zadaniem państwa jest ochrona wartości ukształtowanych w historii, a prawo ma pozostać takim, jakim ukształtowały go dzieje.

Doktryna solidaryzmu w prawie

Gdy normy społeczne będące prawem tracą ideę solidarności, przestają być prawem. Prawo nie jest dziełem państwa, albowiem nawet tam, gdzie nie ma żadnej władzy istnieją normy społeczne.

Psychologizm w prawie

(Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. W przeżyciach prawnych drugiego typu nie występuje takie wyobrażenie, przeżycie prawne ma charakter autonomiczny, prawo jest jakby rezultatem wewnętrznego przekonania.

Kultura prawa stanowionego

Największymi rygorami obwarowano stanowienie praw przez parlamenty.

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej ...

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym.