Prawo podatkowe

Prawo podatkowe – ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do...

Czytaj Dalej

Prawo podatkowe-notatki z wykładu

*uprawnienia i obowiązki stron stosunku materialno-prawnego *zobowiązania podatkowe oraz postępowanie podatkowe CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PRAWA PODATKOWEGO- to przepisy regulujące poszczególne podatki Obowiązek podatkowy- jest podstawowym pojęciem prawa podatkowego.

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRAWO PODATKOWE

Ogólne materialne prawo podatkowe, postępowanie podatkowe oraz przepisy ustrojowe określające zasady organizacji oraz funkcjonowania organów podatkowych W ujęciu wąskim to normy prawne powszechnie obowiązujące dotyczące wszystkich lub większości podatków , ograniczone jednak do materii zobowiązań podatkowych oraz postępowania podatkowego.

Prawo podatkowe - materiały na ściągę WSAS

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które podlegają na mocy ustawy podatkowej obowiązkowi podatkowemu. Zobowiązanie podatkowe- wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa , lub j.

PRZEDAWNIENIE (DAWNOŚĆ) W PRAWIE PODATKOWYM

na skutki prawne niewykonania uprawnień w oznaczonym ustawą czasie to:str 155 1) przedawnienie uprawnień do wydania decyzji w sprawie a) pierwotnego wymiaru zobowiązań przez wydanie decyzji b) korekty pierwotnego wymiaru decyzyjnego c) wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego 2) przedawnienie wykonania zobowiązań, które wynikają: a) z deklaracji podatkowej b) korekty deklaracji podatkowej decyzją c) ...

Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Omów procedurę zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Interpretacje, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego (lub stanowisko podatnika w przypadku braku odpowiedzi organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy) mogą zostać uchylone lub zmienione przez dyrektora izby skarbowej jedynie w następujących sytuacjach: (a) na wniosek -gdy podatnik złożył zażalenie na postanowienie w zakresie interpretacji lub (b) z urzędu - gdy dyrektor izby skarbowej stwierdzi, ze interpretacja rażąco narusza ...

Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego

Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on: -Porozumienia podwójnego opodatkowania -Porozumienia prawne, zwalniające od uiszczenia podatków organizacje międzynarodowe pracowników i robotników z innego kraju -Regulacji ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym -Umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa finansowego.

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

Normy ciężaru opodatkowania ( elementy konstrukcyjne podatku, ulgi podatkowe), czyli normy, które mają zastosowanie w opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla zwyczajnych ( pierwotnych) zasad wymiaru. podatnika, płatnika członka zarządu Normy tworzące definicje materialno prawne np.

Wymień źródła prawa podatkowego

Konstytucja RP Umowy międzynarodowe Akty prawne Unii Europejskiej Ustawy podatkowe Rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenia Ministra Finansów Prawo miejscowe

ŻRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE

), 4)Rozporządzenia - przepisy wykonawcze wydawane z upoważnienia ustaw w celu ich wykonania, 5)Akty prawa miejscowego - obowiązują na terenie obszaru, w którym je podpisano ( na podstawie art.

Omów sposób powstawania zobowiązań podatkowych z mocy prawa

Konsekwencja przyjęcia przez ordynację dwóch sposobów powstania zobowiązania podatkowego jest dwa rodzaje decyzji wydanych przez organy podatkowe w tych sprawach: - decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego ( decyzje konstytutywne) - decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego wydawane w sytuacji gdy podatnik nie wykonał zobowiązania powstałego z mocy prawa ( decyzje ...

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Szkoła historyczna w prawie

Byt prawa przedstawia się inaczej w mlodzieńczych okresach życia narodów, inaczej zaś na wyższych szczeblach rozwoju kultury. Zadaniem państwa jest ochrona wartości ukształtowanych w historii, a prawo ma pozostać takim, jakim ukształtowały go dzieje.

Doktryna solidaryzmu w prawie

Gdy normy społeczne będące prawem tracą ideę solidarności, przestają być prawem. Prawo nie jest dziełem państwa, albowiem nawet tam, gdzie nie ma żadnej władzy istnieją normy społeczne.

Psychologizm w prawie

(Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. W przeżyciach prawnych drugiego typu nie występuje takie wyobrażenie, przeżycie prawne ma charakter autonomiczny, prawo jest jakby rezultatem wewnętrznego przekonania.

Kultura prawa stanowionego

Największymi rygorami obwarowano stanowienie praw przez parlamenty.

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).