Prawo podatkowe

Czytaj Dalej

Prawo podatkowe-notatki z wykładu

*uprawnienia i obowiązki stron stosunku materialno-prawnego *zobowiązania podatkowe oraz postępowanie podatkowe CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PRAWA PODATKOWEGO- to przepisy regulujące poszczególne podatki Obowiązek podatkowy- jest podstawowym pojęciem prawa podatkowego.

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRAWO PODATKOWE

Ogólne materialne prawo podatkowe, postępowanie podatkowe oraz przepisy ustrojowe określające zasady organizacji oraz funkcjonowania organów podatkowych W ujęciu wąskim to normy prawne powszechnie obowiązujące dotyczące wszystkich lub większości podatków , ograniczone jednak do materii zobowiązań podatkowych oraz postępowania podatkowego.

Prawo podatkowe - materiały na ściągę WSAS

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które podlegają na mocy ustawy podatkowej obowiązkowi podatkowemu. Zobowiązanie podatkowe- wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa , lub j.

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

Normy ciężaru opodatkowania ( elementy konstrukcyjne podatku, ulgi podatkowe), czyli normy, które mają zastosowanie w opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla zwyczajnych ( pierwotnych) zasad wymiaru. podatnika, płatnika członka zarządu Normy tworzące definicje materialno prawne np.

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Prawo a moralność

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne: Moralnie pozytywne Moralnie negatywne Moralnie obojętne     Różnice między prawem a moralnością: Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

Prawo podmiotowe

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej.

Prawo europejskie

Nie są pierwotnymi źródłami prawa europejskiego te części (postanowienia) Jednolitego aktu Europejskiego i Traktatu o Unii Europejskiej, które nie zmieniają traktatów założycielskich wspólnot, a odnoszą się do nowych form współpracy ( II filar Unii- Wspólna Polityka zagraniczna I filar Bezpieczeństwa oraz Iii filar Unii- Sprawy Wewnętrzne i Sprawiedliwość) Przez prawo pochodne określa się prawo stanowione przez ...