Prawo malejących przychodów

Prawo malejących przychodów – prawo ekonomiczne, zgodnie z którym zwiększając nakłady jednego czynnika o kolejne jednostki i utrzymując nakłady pozostałych czynników bez zmian, osiągamy punkt, począwszy od którego dalsze zwiększanie ilości tego czynnika powoduje zmniejszanie krańcowych przyrostów całkowitej...

Czytaj Dalej

Prawo malejących przychodów

Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się w miarę wzrostu ilości tego czynnika przy wszystkich innych czynnikach bez zmian Przykład hipotetyczny Działanie prawa malejących przychodów można zaobserwować w hipotetycznym przemyśle filmowym.

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Przychody i koszty

Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansową w przedsiębiorstwie.

Przychody - są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych. Powstanie przychodów powoduje...

Prawo a moralność

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne: Moralnie pozytywne Moralnie negatywne Moralnie obojętne     Różnice między prawem a moralnością: Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

Prawo podmiotowe

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej.

Prawo europejskie

Nie są pierwotnymi źródłami prawa europejskiego te części (postanowienia) Jednolitego aktu Europejskiego i Traktatu o Unii Europejskiej, które nie zmieniają traktatów założycielskich wspólnot, a odnoszą się do nowych form współpracy ( II filar Unii- Wspólna Polityka zagraniczna I filar Bezpieczeństwa oraz Iii filar Unii- Sprawy Wewnętrzne i Sprawiedliwość) Przez prawo pochodne określa się prawo stanowione przez ...

Prawo powszechnie obowiązujące

  Prawo powszechnie obowiązujące – rodzaj aktów prawotwórczych zawierających normy postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie, zasadniczo obowiązują na całym terytorium kraju.

Prawo wewnętrznie obowiązujące

Nie mogą one regulować bezpośrednio sfery praw i obowiązków obywateli, nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec osób fizycznych i prawnych - uchwały Rady Ministrów, - niektóre uchwały Sejmu i Senatu, - zarządzenia Prezydenta RP, - zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, - zarządzenia ministrów, - regulamin Zgromadzenia Narodowego, - niektóre akty innych centralnych organów państwowych.