Prawo karne

Prawo karne

Czytaj Dalej

Prawo Karne - notatki z wykładu

Prawo karne – to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej Podział prawa karnego: Prawo karne materialne – zespół przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców.

CO TO JEST PRAWO KARNE?

Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na: prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto, będące zespołem przepisów prawnych normujących: czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny środki prawne stosowane wobec ich sprawców, prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące ...

Prawo karne skarbowe

Prewencja wychowawcza jest pełniona w różny sposób: - poprzez tworzenie zagrożeń karnych c) funkcja prewencyjno- sprawiedliwościowa -sankcje karne mają w sobie planowaną dolegliwość, ma za zadanie ugodzić w dobro sprawcy i być uciążliwa.

Prawo karne

) Polskie prawo karne może być stosowane do cudzoziemca, który popełnił przestępstwo za granicą, w dwóch przypadkach: * jeśli przestępstwo jest skierowane przeciwko interesom państwa polskiego, polskiego obywatela, polskiej osoby prawnej lub innej polskiej jednostki organizacyjnej, *jeśli przestępstwo, bez względu na jego charakter, jest w polskim prawie karnym zagrożone karą przekraczającą 2 lata ...

prawo karne skarbowe

Prewencja wychowawcza jest pełniona w różny sposób: - poprzez tworzenie zagrożeń karnych c) funkcja prewencyjno- sprawiedliwościowa -sankcje karne mają w sobie planowaną dolegliwość, ma za zadanie ugodzić w dobro sprawcy i być uciążliwa.

Prawo karne - skarbowe

Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego, Prawo karne skarbowe - reguluje problematykę odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe , tzn.

Prawo karne - wykład

sprawiedliwość – oznacza, że prawo karne ma służyć społecznemu poczuciu sprawiedliwości. gwarancja – ma zapewnić, ze człowiek nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zachowanie, które mogłoby być przestępstwem; prawo karne nie może działać wstecz, ponieważ będzie to sprzeczne z funkcją gwarancyjną.

Prawo karne skarbowe - opracowanie kilku wykładów

Prawo karne dzieli się na trzy gałęzie: - prawo karne materialne; - prawo procesowe; - prawo wykonawcze Prawo karne materialne reguluje stosunki powstałe na tle dokonania czynów zabronionych, ustala jakie czyny są przestępstwami i ustanawia sankcje za ich dokonywanie.

Prawo karne i Prawo wykroczeń

Kodeks karny wykonawczy jest ustawą właściwą w zakresie prawa karnego wykonawczego (06. pełni ją prawo karne w stosunku do przepisów innych dziedzin prawa.

Prawo karne

Wynikają z niej szczególowe przesłanki : - prawo karne musi byc prawem pisanym i zwartym w ustawie " nullum crimen sine lege scripta" - przepisy karne musza opisywac przestepstwo w sposob maksymalnie dokladny "nullum crimen sine lege certa" - nie dopuszczalne jest stosowanie analogii na niekozysc oskarzonego - ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialnosc lub ja zaostrzajaca nie moze dzialac wstecz "nullum crimen sine lege praevia - lex ...

Prawo karne

przedmiot – dobro, które jest przedmiotem ochrony – porządek prawny, praworządność, ochrona dóbr prawnych, rodzajowy przedmiot – życie człowieka, indywidualny przedmiot – dobro chronione przez konkretny przepis kodeksu karnego; dobro, które jest przedmiotem zamachu – czyn, skutek, sytuacja, sposób popełnienia, sposób wykonywania, czas i miejsce wykonywania przestępstwa.

Wskaż na funkcje jakie w świetle współczesnej nauki powinno spełniać prawo karne materialne i prawo karne procesowe

materialno-prawna - prawo karne procesowe wywiera niejednokrotnie wpływ na zakres uregulowania prawa karnego materialnego i realności stosowania tego prawa.

Co to jest prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze? Wzajemny stosunek tych gałęzi prawa

Prawo karne wykonawcze - ogół norm prawnych, które regulują wykonanie kar i innych środków penalnych przewidzianych w prawie karnym, prawie skarbowym i w prawie wykroczeń.

Prawo karne i procesowe

Kontrola objąć może: *osobę podejrzaną *oskarżonego *pokrzywdzonego *inną osobę, z która może sie kontaktować oskarżony *inną osobę, która może mieć związek ze sprawca lub z grożącym przestępstwem -Procesowa kontrola i utrwalenie rozmów telefonicznych i innych przekazów informacji są dopuszczalne jedynie , gdy toczące sie postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczą; *zabójstwa *zamachy na niepodległość lub ...

WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ PRAWO KARNE

- gwarancje praw człowieka funkcja gwarancyjna prawa karnego wiąże się z tym, że prawo to operuje najsurowszymi sankcjami, którymi dysponuje ustawodawca.

Czym jest prawo karne i co określa?

  Prawo karne jest w stanie powstrzymywać patologię, ponieważ w przeciwieństwie do innych działów prawa, nie jest przystosowane do rozwiązywania problemów społecznych.

Prawo karne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

: odcinanie złodziejowi ręki Kary mutylacyjne – kary okaleczenia Kary krwi – kary śmierci i okaleczenia Kary na czci – infamia, pręgierz, chłosta, wyganiane, konfiskata mienia, więzienie Kary zesłania i katorgi w Rosji na mocy Sobornoje Ułożenie z 1649r Glejt – list żelazny jako zapewnienie tymczasowej nietykalności dla osoby wyjętej spod prawa Proskrypcja – wywołanie spod prawa Prewencja generalna – kara śmierci jako zapobieżenie powtórzeniu ...

Co to jest prawo karne? Jakie cechy wyróżniają je spośród gałęzi systemu prawa?

Normy prawa karnego rozciągają się nad wszystkimi dziedzinami prawa.

Przedstaw najważniejsze poglądy czołowych przedstawicieli kierunku postępowo - humanitarnego epoki oświecenia na prawo karne

Rozwinął on i szeroko uzasadnił następujące poglądy: Wyznawał zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa Przeciwstawiał się okrucieństwu i bezmyślności kar w szczególności ostro zwalczał kary cielesne i był przeciwnikiem kary śmierci Wysuwał tezę, że kara powinna być wprost proporcjonalna do ciężkości przestępstwa gdyż tylko wtedy będzie sprawiedliwa Kara nie powinna stanowić ślepego odwetu,

Prawo karne

2 może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli okoliczności oraz stopień rozwoju sprawcy jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają a w szczególności jeżeli poprzednio stosowano środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.