Prawo do nauki

Czytaj Dalej

Prawo do nauki w Konstytucji RP.

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do nauki. Konstytucja RP poświęca prawu do nauki artykuł ,który dokładnie opisuje, że każdy obywatel ma prawo do nauki zaś władze państwa muszą zapewnić powszechny oraz równy dostęp każdemu do wykształcenia.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO NAUKI

26 Deklaracji stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do nauki”. W Karcie Socjalnej prawo do nauki sprowadzone jest do omówionych już postanowień dotyczących przygotowania zawodowego.

PRAWO DO ZYSKU I BOGACTWA

Na gruncie uznania prawa do własności i związanego z nią zysku nie kwestionuje się też prawa do bogacenia się - osiągania wysokiego standardu materialnego, ponadprze­ciętnego poziomu konsumpcji.

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

Mająca stanowić przyszła Konstytucję Karta podstawowych Praw UE składa się z 54 artykułów pomieszczonych w siedmiu rozdziałach. Rozdział 5 obejmujący regulację praw obywateli zawiera art.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej

Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnic zawodowej i handlowej oraz wiadomości poufnych. •Prawo do uzasadniania decyzji.

Prawa i wolności osobiste - Prawo do prawnej ochrony życia

Mylone z prawem do życia. RP nikomu nie gwarantuje prawa do życia, a tylko do ochrony życia.

Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

a) Prawo od wyboru stanu cywilnego b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO) d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu) g) Wolność poruszania się (wyjątek – więzień) h) Wolność wyboru miejsca zamieszkania i) ...

Prawa i wolności polityczne - Prawo do referendum

W referendum ogólnokrajowym – 500 000 podpisów zapewnia prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, za wyjątkiem spraw dotyczących: budżetu, amnestii, sojuszów wojskowych. Referendum – jest to prawo do głosowania za jakimś wariantem lub określenia się na „tak” lub „nie”.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do inicjatywy ustawodawczej

Jest złożenie projektu ustawy (100 000 podpisów). Należy zorganizować Komitet i zebrać podpisy. Projekt ustawy trafia do sejmu. Sejm może:

a) Zamrozić projekt,

b) Odrzucić projekt

c) Przyjąć niekoniecznie w zaproponowanej formie

Prawa i wolności polityczne - Prawo do skarg, wniosków i zażaleń

Polega na tym, że każdy może się zwrócić ze skargą, wnioskiem, zażaleniem na działalność organów administracji publicznej. Skarżyć się można na: wójta, burmistrza, prezydenta, radnego, urzędnika. Złożenie skargi rodzi obowiązek, nie można kogoś pomówić bezpodstawnie, Ale np. o zagubieniu...

Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Prawo do odmowy zeznań

stanowi, że jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, to jednak słusznie zwraca się uwagę,  że odmowa zeznań nie jest realizacją praw pokrzywdzonego, lecz realizacją praw świadka.

Prawa dziecka - Prawo do wychowania w rodzinie

Fundamentalne prawo zobowiązujące instytucje publiczne do podejmowania wszelkich działań  na rzecz powrotu dziecka z form zastępczych do rodziny. Prawo to podkreśla subsydiarny wobec rodziny charakter form pieczy zastępczej oraz preferuje rodzinne formy pieczy zastępczej nad formami instytucjonalnymi.

Prawa dziecka - Prawo do osobistej styczności z rodzicami i bliskimi

  Prawo dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej do podtrzymywania kontaktów z rodziną naturalną wynika z przepisów konwencji o prawach dziecka: Państwa – Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym ...

Prawa dziecka - Prawo do prywatności

Prawo to znajduje właściwy wyraz w normie konstytucyjnej: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej  życia prywatnego, rodzinnego i dobrego  imienia oraz do decydowania o swoim  życiu osobistym” (art.

Prawa dziecka - Prawo do praktyk religijnych

O  światopoglądzie dziecka decydują jego rodzice ograniczeni w swym prawie dyrektywą Konstytucji RP nakazującą im w sprawach światopoglądowego wychowania dziecka uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, jego wolność sumienia i wyznania (rodzicom nie wolno wymuszać na dziecku praktyk  religijnych).

Prawa dziecka - Prawo do informacji

Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne: a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo  b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia albo  moralności publicznej.

Prawa dziecka - Prawo do rozwoju i usamodzielnienia

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mają prawo do wszechstronnego rozwoju,  z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień, w tym prawo do korzystania z różnych form zabaw i wypoczynku.

Prawa dziecka - Prawo do podmiotowego traktowania

Prawo do podmiotowego traktowania wiąże się także z pojęciami ograniczonej lub pełnej zdolności dziecka do podejmowania czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego w imieniu dziecka.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO PRACY

Prawo do pracy reguluje Deklaracja Uniwersalna (art. Prawo do pracy zajmuje pierwsze miejsce wśród praw konstytucyjnych.