Prawo dewizowe

Czytaj Dalej

Prawo dewizowe - źródła, zakres regulacji

Charakter prawa dewizowego jest z natury restrykcyjny, czyli prawo dewizowe jest tą dziedziną prawa, która reguluje przede wszystkim ograniczenia swobody gospodarczej w obrocie dewizowym.

PRAWO DEWIZOWE

Obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

Prawo dewizowe

Wartości dewizowe Wartościami dewizowymi są: - zagraniczne środki płatnicze, - złoto dewizowe i platyna dewizowa.

Prawo dewizowe - pytania

Ustawa reguluje: - obrót dewizowy z zagranicą, - obrót wartościami dewizowymi w kraju (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), - działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, - pośrednictwo w kupnie i sprzedaży wartości dewizowych.

Prawo celne i dewizowe po 1 Maja 2004

Handel oraz odstępowanie towarów stanowi naruszenie prawa i zagrożone jest karą - konfiskatą towaru i pojazdu, którym towar był przewożony. Analogicznie – obywatele państw trzecich z prawem pobytu w innych krajach UE do Polski mogą wjeżdżać tylko na podstawie wizy, jeżeli takowa jest od obywateli danego państwa wymagana.

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Ceny dewizowe w handlu zagranicznym

Jednym z istotniejszych jest jakość wyrobu (w przypadku skomplikowanych technologicznie wyrobów przemysłu przetwórczego, oraz surowców i żywności) Innym czynnikiem odchylania z się cen dewizowych w konkretnych transakcjach eksportowo - inportowych są warunki transakcji.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Prawo a moralność

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne: Moralnie pozytywne Moralnie negatywne Moralnie obojętne     Różnice między prawem a moralnością: Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

Prawo podmiotowe

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej.