Prawa wyborcze

Czytaj Dalej

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawa wyborcze

Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE i loklanych. Państwa członkowskie mogą uzależnić prawo do głosowania w wyborach do przebywania na swoim terytorium przez określony czas, a głosowanie na pewne stanownicze funkcje w zarządzie lokalnym może zastrzec jedynie dla swoich obywateli. Nie...

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego

System wyborczy – ogół zasad zawartych w prawie wyborczym, a także nie mających charakteru prawnego, stosowanych w praktyce wyborów do organów przedstawicielskich.

Zasady prawa wyborczego

62 Posiadanie prawa wyborczego: a) ukończenie najpóźniej w dniu głosowania 18 lat b) posiadanie obywatelstwa polskiego c) dysponowanie pełnią praw politycznych Prawa wyborczego nie posiadają: a) ubezwłasnowolnione prawomocnym wyrokiem sądu b) pozbawione praw publicznych, wobec których są orzekł karę dodatkową w tej postaci c) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem trybunału stanu Czynne prawo wyborcze – prawo ...

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO

Współcześnie mówi się o 4-przymiotnikowym prawie wyborczym: powszechność prawa wyborczego- wyjątkiem od tej zasady jest ubezwłasnowolnienie, pozbawienie praw publicznych.

Zasada powszechności prawa wyborczego i jej gwarancje

Bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu przysługuje: obywatelowi polskiemu, mającemu prawo do wybierania, korzystają z pełni praw wyborczych do Sejmu Możliwość ubiegania się o urząd prezydencki mają osoby które: posiadają obywatelstwo polskie, najpóźniej w dniu wyborów kończą 35 lat, korzystają z pełni praw wyborczych do Sejmu.

Pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego, sensu largo i sensu stricto

Mówiąc o ogółu obywatelskich uprawnień wyborczych wynikających z prawa przedmiotowego – to prawo wyborcze w znaczeniu podmiotowym. System wyborczy to całokształt zasad i instytucji postępowania wyborczego określonych w normach prawnych i politycznych oraz stosowanych w praktyce.

ZASADA RÓWNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

Dwa znaczenia równości prawa wyborczego: a) formalnie – każdy wyborca ma jeden głos b), materialne -jednakowa siła każdego głosu, taki sam wpływ każdego z nich na wynik wyborów Inne cechy tej zasady: -jednolita norma przedstawicielska obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez liczbę posłów wybieranych w okręgach wyborczych.

ZASADA POWSZECHNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

Wyjątki w prawie wyborczym zabraniające prawa wyboru: - pozbawienie praw publicznych - pozbawienie praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu - ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.

Funkcje prawa wyborczego

Zauważa się także próby wykreowania faktycznie nowej funkcji – petryfikacyjnej – zmierzającej poprzez treść norm prawa wyborczego do wykreowania i zdeterminowania kształtu systemu partyjnego.

ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

Oznacza wybory jednostopniowe.- wyborcy głosują wprost na kandydatów deputowanych. Oznaczenie nazwiska wskazuje na jego pierwszeństwo w wyborach. Może być: osobiste oddanie głosów ( w lokalu ), przez pocztę lub pełnomocnika ( Serbia ). Naruszeniem tej wady jest instancja listy państwowej.

Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

Wyjątki nie posiadający praw wyborczych:1. Nieposiadający praw wyborczych; osoba ubezwłasnowolniona z tytułu choroby psychicznej, niedorozwoju, narkomanii, alkoholizmu.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne,

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Gałęzie prawa

Prawo wewnętrzne RP dzieli się na następujące gałęzie: - prawo konstytucyjne- obejmuje ono normy regulujące konstytucyjne zasady ustroju społecznego i politycznego, ustala strukturę i zasady działania aparatu państwowego, podstawowe prawa i obowiązki podmiotów prawa, - prawo administracyjne- obejmuje normy, które regulują organizację i działalność organów administracji rządowej i samorządowej, stosunki pomiędzy obywatelami a organami ...

Źródła prawa

źródła poznania prawa), - w znaczeniu materialnym: pewien zespół zarówno obiektywnych jak i subiektywnych czynników wpływających na kształtowanie prawa ( obiektywne- np.

Konstytucyjny system źródeł prawa

87 za źródło powszechnie obowiązującego prawa. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa, ale o ograniczonym terytorialnie zasięgu są akty prawa miejscowego.

Stosowanie prawa

Proces stosowania prawa jest procesem odrębnym od procesu tworzenia prawa. Należą do nich wartości związane ze sprawnym posługiwaniem się prawem oraz te Wartości, które wpływają w istotny sposób na akceptację społeczną procesów stosowania prawa.