Prawa rzeczowe

Czytaj Dalej

Prawo handlowe i gospodarcze: "Ograniczone prawa rzeczowe"

Charakter i zakres ograniczenia prawa własności zależy od rodzaju ograniczonego prawa rzeczowego, jakie obciąża dany przedmiot, a także ewentualnie od treści zawartej przez strony umowy (jeżeli do ustanowienia prawa doszło w drodze umowy).

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Ograniczone prawa rzeczoweprawami bezwzględnymi, toteż podmiot ograniczonego prawa rzeczowego w wypadkach naruszenia jego prawa ma roszczenie nie tylko przeciwko właścicielowi rzeczy, lecz przeciwko każdemu, kto naruszył przysługujące mu prawo.

Pojęcie prawa rzeczowego

Prawo rzeczowe obok przepisów części ogólnej prawa zobowiązań i prawa spadkowego stanowi jednej z podstawowych działów prawa cywilnego, prawo rzeczowe z zespołu przepisów prawnych regulujących powstanie i zmianę i ustanie oraz treść i ochronę szczególnych form prawnych: korzystania z rzeczy.

Zmiana treści i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego

Przeniesienie – prawa rzeczowe ograniczone mogą być przenoszone w drodze umowy na inną osobę, do przeniesienia prawa rzeczowego na nieruchomości, ujawnionego w księdze wieczystej, konieczny jest wpis do księgi wieczystej.

Ograniczone prawa rzeczowe

  Ograniczone prawa rzeczowe (art. Podmiotem zastawu mogą być również prawa, kiedy są one zbywalne, np.

Prawa rzeczowe

Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte ochroną procesową za pomocą actiones in rem.

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: służebność osobista oraz zastaw

Zastaw: Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego zadaniem jest zabezpieczanie wierzytelności.

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie oraz służebność gruntową

Służebność gruntowa jest –prawem związanym z własnością nieruchomości tzn. Zmiana treści służebności to zmiana zakresu tego prawa, lub też sposobu wykonywania go.

Źródła prawa rzeczowego

Źródłem prawa rzeczowego jest konstytucja.

Własność i prawa rzeczowe

Wyjątki mogą wynikać z przepisów prawa lub ustanowień obu stron. Rzecz oznaczona co do gatunku lub rzecz przyszła – umowa zobowiązująco-rozporządzająca do prawa własności rzeczy nie powoduje jeszcze nabycia rzeczy dopóki jej nie wydano, np.

Hipoteka na spółdzielczych ograniczonych prawach rzeczowych

Przedmiotem hipoteki mogą być także spółdzielcze prawa do lokali.

Prawa podmiotowe rzeczowe

Prawo rzeczowe to prawo majątkowe, charakteryzuje się 2 cechami: przedmiotem podmiotowych praw rzeczowych są rzeczy = uprawnienia do rzeczy z tego rodzaju praw są skuteczne wobec wszystkich = prawo rzeczowe to majątkowe prawo podmiotowe bezwzględnie skuteczne K.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne,

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Gałęzie prawa

Prawo wewnętrzne RP dzieli się na następujące gałęzie: - prawo konstytucyjne- obejmuje ono normy regulujące konstytucyjne zasady ustroju społecznego i politycznego, ustala strukturę i zasady działania aparatu państwowego, podstawowe prawa i obowiązki podmiotów prawa, - prawo administracyjne- obejmuje normy, które regulują organizację i działalność organów administracji rządowej i samorządowej, stosunki pomiędzy obywatelami a organami ...

Źródła prawa

źródła poznania prawa), - w znaczeniu materialnym: pewien zespół zarówno obiektywnych jak i subiektywnych czynników wpływających na kształtowanie prawa ( obiektywne- np.

Konstytucyjny system źródeł prawa

87 za źródło powszechnie obowiązującego prawa. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa, ale o ograniczonym terytorialnie zasięgu są akty prawa miejscowego.