Prawa akcjonariuszy

Na podstawie prawa handlowego prawa wynikające z akcji można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

Czytaj Dalej

Prawa akcjonariuszy

Charakterystyka Prawa akcjonariusza akcyjna|spółki akcyjnej można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: prawa majątkowe wynikające z akcji prawa korporacyjne akcjonariusza Prawa majątkowe wynikające z akcji Prawo do dywidendy, które określa się jako prawo do udziału w zysku spółki.

Prawa i obowiązki akcjonariusza

Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest dokonanie pełnej wpłaty należności, przepisy , jest jednak możliwość wydawania akcji po wpłaceniu 25% ( szczegóły przewidziane są w statucie spółki Podstawowym majątkowym uprawnieniem każdego akcjonariusza jest prawo do zysku spółki przeznaczonym przez walne zgromadzenie do podziału, zysk dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

Prawa człowieka. Prawa dziecka

( ZADANIE ) – Namaluj znak organizacji chroniącej prawa dziecka ( NOTATKA ) – Bez względu na płeć, wyznanie, zamożność i narodowość wszystkim przysługują te same prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ( uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ) W 1989 roku został utworzony specjalny dokument dbający o prawa dziecka noszący nazwę Konwencja Praw Dziecka.

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

Jak wynika z powyższej ustawy w postępowaniu cywilnym rozstrzygane są sprawy z zakresu: 1) prawa cywilnego 2) prawa rodzinnego i opiekuńczego 3) prawa pracy Wśród postępowania cywilnego toczących się przed sądami powszednimi i sądem najwyższym można wyróżnić: 1) postępowanie rozpoznawcze a) postępowanie procesowe b) postępowanie nieprocesowe 2) postępowanie pomocnicze a) postępowanie zabezpieczające b) postępowanie w razie zaginięcia lub ...

Od pojecia prawa do prawa konstytucyjnego

Dlaczego normy są prawnymi – w zależności od źródła – twórca prawa – państwo, zwyczaj Różnica między normą postępowania a normą prawną – przez kogo została ustalona Norma prawna składa się z: a) hipoteza – adresat normy prawnej i okoliczności jej aktualizacji b) dyspozycja – jak adresat ma postępować w określonych okolicznościach c) sankcja – konsekwencje prawne w skutek postępowania niezgodnego z dyspozycja - kary - egzekucja – przymuszenie ...

Międzynarodowe prawo humanitarne

Wokresie międzywojennym weszlo w życie kilka dokumentów dokumentów istotnym znaczeniu dla rozwoju prawa humanitarnego: -protokół genewski z17. PRAWA HUM. na prawie zwyczajowym.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Odnosi się bowiem do prawa wewnątrzpaństwowego, a nie obejmuje międzynarodowego prawa publicznego (tzw. Nasza konstytucja dala wysoką pozycję temu prawu: „ Państwo polskie przestrzega obowiązującego prawa międzynarodowego”.

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Szkoła historyczna w prawie

Byt prawa przedstawia się inaczej w mlodzieńczych okresach życia narodów, inaczej zaś na wyższych szczeblach rozwoju kultury.

Doktryna solidaryzmu w prawie

Na tym etapie rozwoju grupy dochodzi się do pojęcia prawa. Gdy normy społeczne będące prawem tracą ideę solidarności, przestają być prawem.

Psychologizm w prawie

(Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. Przeżycia prawne dzieli się na dwie grupy: przeżycia prawa pozytywnego i przeżycie prawa intuicyjnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Normy prawa międzynarodowego mogą przenikać do prawa krajowego wyłącznie w drodze wyraźnych aktów krajowego prawodawcy (recepcji), wskutek czego w prawie tym pojawia się norma o treści związanej ściśle z odpowiednią normą prawa międzynarodowego.

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

Umowa międzynarodowa może być także źródłem prawa krajowego. Zawarcie i ratyfikowanie umowy międzynarodowej przez dane państwo lub jego organ stwarza przesłankę wcielenia norm międzynarodowych zawartych w umowie do systemu prawa krajowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zasadniczą część prawa międzynarodowego prywatnego stanowią normy kolizyjne, które przesądzają o zastosowaniu norm prawa wewnętrznego bądź norm państwa obcego do rozstrzygnięcia określonej sprawy cywilnoprawnej.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne,

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność praw podmiotowych względem prawa przedmiotowego występuje w teoriach prawno naturalnych: prawa podmiotowe występują niezależnie od prawa przedmiotowego, są wcześniejsze, rozumiane są jako pewne naturalne, przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka, których podmiotu pozbawić z żadnych przyczyn nie można.

Prawo publiczne i prywatne

Prawo prywatne, jego zdaniem, reguluje stosunki prawne, w których występują równorzędne podmioty (koordynacji), kryterium ochrony prawa (Thon): podział prawa na publiczne i prywatne zależy od tego, czy prawa jednostek są pod bezpośrednią kontrolą państwa, czy też wymagane jest działanie jednostki samej, uruchamiającej organ państwowy.