Prącie

Prącie

Czytaj Dalej

Prącie

Składa się z dwóch ciał jamistych i jednego ciała gąbczastego, otoczonych skórą. Wszystkie trzy ciała znajdują się w obrębie przestrzeni międzypowięziowej trójkąta moczowo-płciowego. Ciała jamiste tworzą odnogi prącia. Ciała jamiste łączą się ze sobą , układając się ponad ciałem...

WADY ROZWOJOWE PRĄCIA

Większość wad rozwojowych części płciowych zewnętrznych jest następstwem powstrzymania rozwoju. Występują one przeważnie w formie zbliżonej do postaci narządów kobiecych podobniejszych niż narządy męskie do narządów okresów wczesnych, płciowo niezróżnicowanych. Z tych powodów objawy...

Prącie

Anatomicznie prącie składa się z:

nasady – część tylna połączona z przeponą moczowo-płciową, kośćmi łonowymi i spojeniem łonowym;

trzonu – ma kształt pokrytego skórą walca;

żołędzi – stożkowate zgrubienie oddzielone od trzonu wgłębieniem zwanym rowkiem wieńcowym.

W...

Wymiary prącia

W prąciu odróżniamy koniec tylny, szerszy czyli —korzeń prącia, część główną, środkową czyli trzon prącia oraz stożkowaty koniec przedni zwany żołędzią. Korzeń i tylna część trzonu tworzą część ustaloną prącia (pars fixa ponieważ ukryta (pars occulta) pod skórą moszny oraz krocza...

Mechanizm wzwodu prącia

Wzwód prącia (erectio penis) wywołany jest tyra, żc jamki silnie wypełniają się krwią i napinają błonę białawą a odpływ krwi jest zahamowany. Jamki otrzymują krew głównie z tętnicy głębokiej prącia, prawej i lewej biegnących podłużnie w ciele jamistym prącia. W mniejszym stopniu krew...

Ciała jamiste prącia

Ciała jamiste prącia (corpora cavernosa penis) stanowią większą część całego narządu; wyłącznie one powodują usztywnienie prącia podczas wzwodu. W liczbie dwóch, prawego i lewego, zajmują część górną prącia. Są one kształtu walcowatego, położone obok siebie i w płaszczyźnie pośrodkowej...

Korzeń prącia

Korzeń prącia (radix penis) jest głęboko ukryty pod skórą krocza. Jest on silnie przytwierdzony do ściany przedniej miednicy przez zrośnięcie się błony białawej obu ciał jamistych prącia  z okostną gałęzi dolnych kości łonowych i gałęzi kości kulszowych, oraz przez więzadło wieszadłowe...

Nerwy prącia

Prącie zaopatrują zarówno nerwy rdzeniowe, jak i autonomiczne. Pierwsze pochodzą ze splotu krzyżowego i drogą n. sromowego wiodą włókna odśrodkowe, ruchowe do m. kulszowo-jamistego i do m. opuszkowo-gąbczastego oraz włókna do-ś rod ko we, czuciowe od skóry prącia i błony śluzowej cewki. Nn...

Ciało gąbczaste prącia

Ciało gąbczaste prącia (corpus spongiosum penis)  jest narządem nieparzystym, położonym pośrodkowro po stronie dolnej prącia. Jest ono dłuższe i cieńsze od parzystego ciała jamistego prącia, tkanką łączną silnie z nim związane. W ciele gąbczastym możemy odróżnić trzy części: 1) część...

Tętnica grzbietowa prącia

T. grzbietowa prącia  jest właściwym przedłużeniem t. sromowej wewnętrznej . Po wyjściu z miednicy pod spojeniem łonowym kieruje się bocznic od więzadła wieszadłowego oraz między obu odnogami więzadła procowatcgo na grzbiet prącia. Biegnie tu od tyłu do przodu pod powięzią głęboką prącia...

Tętnica grzbietowa prącia

T. grzbietowa prącia kończy się w koronie żołędzi: obie tętnice pełnym światłem zespalają się z sobą; z zespolenia tego odchodzą gałązki do żołędzi (zespolenie z t. cewki moczowej) oraz do napletka.

Wzdłuż swego przebiegu t. grzbietowa prącia oddaje szereg gałązek bocznych: a) krótkich...

Żołądź prącia

Część przednia albo żołądź prącia.  Zaznaczyliśmy, że przednie końce ciał jamistych prącia wsuwają się w wyżłobioną podstawę żołędzi. Stanowią więc jej część ukrytą, wewnętrzną, podczas kiedy część zewnętrzna utworzona jest przez ciało gąbczaste. U zarodka przypuszczalnie...

URAZY PRĄCIA

Drobne rany skóry prącia goją się samoistnie. Przerwanie osłonki białawej prowadzi do wytworzenia się dużego krwiaka pod skórą prącia. Krwiak taki trzeba opróżnić ¡1 zeszyć osłonkę białawą oraz skórę. Oskalpowanie prącia wymaga wielu zabiegów operacyjnych: najpierw wszywa się prącie pod skórę...

Jarzeń prącia

Część tylna albo opuszka prącia (bulbus penis) tworzy głównie jarzeń prącia (radix). Cienka, łącz not kankowa, pośrodkowo położona prze-r0da często wcina się od strony tylnej i górnej częściowo dzieląc opuszkę „a dwie połowy; jest to pozostałość pierwotnej budowy parzystej. Strona górna...

Mechanizm ciała gąbczastego prącia

Podobnie jak w ciałach jamisv również i w ciele gąbczastym w chwilach wzwodu prącia wszystkie jamki silnie pełniają się krwią. Odpływ krwi jednak nie jest tu zahamowany, tak jak w ciałach jamistych. Odpływ krwi żylnej odbywa się kilkoma drogami, główną jednak stanottjj żyła grzbietowa prącia...

Złamanie prącia

Polega ono na pęknięciu powięzi pokrywającej ciała jamiste. Zdarza się to podczas stosunku płciowego, gdy będące w erekcji prącie ulegnie gwałtownemu przegięciu ku dołowi lub na bok. Przy złamaniu prącia występuje nagły ból, przegięcie prącia w stronę przeciwną, pęknięcie powięzi i powstanie...

Więzadło procowate prącia

Więzadło procowate prącia {ligamentum fundiforme penis) jest zbudowane głównie z włókien sprężystych. Powstaje ono powyżej spojenia łonowego z powięzi podskórnej oraz kresy białej i dzieli się na dwa ramiona, które obustronnie obejmują ciało jamiste prącia i przechodzą w powięź...

Trzon prącia

Trzon prącia (corpus penis) ma kształt walcowaty nieco spłaszczony w kierunku z góry ku dołowi. Odróżniamy więc na nim powierzchnię górną zwaną grzbietem prącia (dorsutn penis) oraz dolną powierzchnię cewkową (facies urethralis), które bez widocznej granicy przechodzą w zaokrąglone brzegi boczne. W...

Tkanka jamista prącia

Tkanka jamista zbudowana jest z układu bcleczek oraz z układu bardzo licznych jamek objętych tymi beleczkami. Z powierzchni wewnętrznej błony białawej oddzielają się liczne wypustki w postaci bcleczek (trabeculae corpnrum cauernosorum), które dzielą przestrzeń walcowatą ciała jamistego na liczne...

Naczynia chłonne prącia

Naczynia chłonne prącia leżą w dwóch warstwach, głębokiej — w ciałach jamistych i w ciele gąbczastym oraz powierzchownej — w tkance podskórnej (powięzi powierzchownej prącia); odpływy z obu tych układów naczyń w większości dążą do węzłów pachwinowych, które w stanach zapalnych prącia z...