Pozytywizm prawniczy

Czytaj Dalej

Pozytywizm prawniczy

(John Austin, Magnus Bergbohm) Prawo pozytywne stanowi materiał do zbudowania systemu logicznego, zwartego, kompletnego i bezsprzecznego. Prawo opiera się tylko na sile zwierzchnika, jest przeciwstawne tym wszystkim regułom, które nie pochodzą 8 bezpośrednio od władzy suwerennej ( np. normy obyczajowe). Prawo...

Pozytywizm

Pozytywizm-termin pozytywizm został wprowadzony i spopularyzowany przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a.

Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

Echa pozytywizmu przejawiają się także w powieści Marii Dąbrowskiej pt. W literaturze dwudziestolecia międzywojennego echo romantyzmu i pozytywizmu odcisło swe piętno.

ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM

ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM Pozytywizm nie kwestionuje całkowicie romantyzmu : część idei kontynuuje, część zmienia.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

(Kulczycka-Saloni Pozytywizm w: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - AUGUST COMTE

W rozprawie „Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy:

−  przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie

−  żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe;...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HERBERT SPENCER

Dostrzegł analogię pomiędzy prawami rządzącymi biologią a istnieniem społeczeństwa ludzkiego. Twierdził, że podstawą egzystencji jest harmonijna współpraca pomiędzy organami i klasami społecznymi. Jeżeli jedna z klas społecznych nie domaga to całe społeczeństwo jest chore, stąd wniosek, że...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HIPOLIT TAINE

Stworzył kierunek zwany DETERMINIZMEM - jakiekolwiek dzieło literatury jest zdeterminowane przez 3 czynniki dotyczące twórcy:

−  rasa (czynniki psychiczne i biologiczne)

−  środowisko (geograficzne, społeczne)

−  chwila dziejowa (tradycja, przeszłość, teraźniejszość

) Taine twierdził, że w ten...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - KAROL DARWIN

Jest twórcą EWOLUCJONIZMU. Przyczyny ewolucji:

−  walka o byt

−  dobór naturalny

Walka o nie kształtuje ewolucję.Przetrwają tylko osobniki najsilniejsze, na tym polega doskonalenie się rasy, eliminowane są bowiem najsłabsze jednostki. Konsekwencja tej teorii to praca „O pochodzeniu człowieka”...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Tymi zasadami są: obserwacje, doświadczenie, analiza, wnioskowanie. Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Tymi zasadami są: obserwacje, doświadczenie, analiza, wnioskowanie. Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - EWOLUCJONIZM

Tworzenie wiedzy o społeczeństwie i człowieku wraz ze stworzeniem wiary w stopniowe przekształcanie się form życia w coraz doskonalsze. Wytworzenie przekonania, że im większe osiągnięcia nauki i techniki tym lepsze warunki życia człowieka i moralne i intelektualne.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - UTYLITARYZM

Moralność ludzką określa się stopniem jego altruizmu (troska o dobro innych ludzi). Każda jednostka powinna wnosić jakiś wkład do wspólnego dobra. Miernikiem wartości człowieka jest praca.

HASŁA POLSKIEGO POZYTYWIZMU

1.  praca u podstaw podniesienie poziomu umysłowego i kulturalnego najniższych podstawowych warstw społeczeństwa

2.  praca organiczna praca nad podniesieniem poziomu gospodarczego kraju

3.  solidaryzm społeczny współpraca wszystkich warstw społecznych ze sobą

4.  emancypacja kobiet przygotowanie kobiet...

CECHY POZYTYWIZMU POLSKIEGO

−  nie był ruchem jednolitym ideowo, zawierał przeciwstawne poglądy

−  program społeczno-gospodarczy propagował ustrój kapitalistyczny

−  wrogo odniósł się do rewolucji jako do ruchu niszczącego naturalną, ewolucyjną drogę rozwoju społeczeństwa

POEZJA ADAMA ASNYKA - TWÓRCY Z POGRANICZA ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

Jest to próba połączenia filozofii romantyzmu i pozytywizmu.

MOTYW PRACY W LITERATURZE,SPOJRZENIE NA PRACĘ(POZYTYWIZM)

Poezja pozytywizmu miała spełniać zadania utylitarne i propagandowe. Myślę, że wprowadzenie motywu pracy do twórczości pozytywizmu spowodowało fakt, że przez szereg stuleci ich twórczość będzie wiodąca.

Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.

Mamy też w literaturze pozytywizmu romantycznych idealistów, wykonujących swój czysto pozytywny plan z bezprzykładnym oddaniem. Nierealność ich założeń i planów to kolejny motyw romantyczny w literaturze polskiego pozytywizmu.

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

Natomiast pozytywizm poprzez swą ogólnodostępna literaturę nauczył ludzi cierpliwości, przygotował społeczeństwo, uświadomił, spowodował, że nie tylko te górne warstwy poczuły przynależność narodową.

Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie

I. Sytuacja Polaków pod zaborami i próby zniesienia zależności.

1. Powstania zbrojne

2. Praca organiczna sposobem walki z rusyfikacją i germanizacją w drugiej połowie XIX w.

II. Walka zbrojna jedyną drogą osiągnięcia niepodległości zdaniem twórców romantycznych

1. Propagowanie wzorów...