Pożyczki

Pożyczki

Czytaj Dalej

Pożyczka

Charakterystyka

Pożyczka jest umową konsensualną polegającą na zgodnym oświadczeniu woli stron, w tym dającego i biorącego pożyczkę. Umowa pożyczki jest umową nazwaną, której podstawową funkcją jest "uregulowanie zasad udzielania kredytu w stosunkach obrotu gospodarczego, tj zasad korzystania z...

POżyczka

Na czym polega pożyczka? Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego rodzaju i tej samej jakości. Jeśli więc dający pożyczkę spełni swoje świadczenie, biorący pożyczkę uzyska własność określonych przedmiotów ...

POŻYCZKA PAŃSTWOWA

Rodzaj nadzwyczajnego dochodu państwa, polegającego na dobrowolnym udostępnieniu mu środków pieniężnych, które po określonym czasie powinny zostać zwrócone pożyczkodawcy wraz z odsetkami. Ekonomiczna istota p.p. polega na zwiększeniu siły nabywczej państwa w momencie zaciągnięcia pożyczki oraz...

Kredyt oraz pożyczka

Dwa bardzo zbliżone w charakterze ekonomicznym źródła.  

Pożyczka regulowana jest przepisami cywilno - prawnymi. Dokładną definicję pożyczki reguluje Kodeks Cywilny. Z punktu widzenia posiadacza wolnych środków pieniężnych pożyczka jest umową, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przekazać...

Pożyczka (mutuum)

Pożyczka rzymska występowała w dwóch postaciach: starszej – nexum i nowszej – mutuum.

Nexum – była to pożyczka archaicznego prawa. Dochodziła do skutku w sposób formalny podobnie jak mancypacja. Suma dłużna była oprocentowana. Wierzyciel, jeżeli nie otrzymał swoich należności w terminie, mógł...

Reklama TV pożyczki z Banku BKO BP SA

W reklamie przedstawiony jest duży sklep wypełniony towarami i to wszystko na wyciągnięcie ręki. Główną, najważniejszą postacią jest Pan zachęcający do zakupów i napełniający balony z nazwami grup artykułów. Obrazowo pokazuje, że każdy może sprawić sobie przyjemność i dokonać zakupów nie posiadając gotówki. Reklamuje pożyczkę konkretnego banku odcinając balony i używając sloganu „Łatwo weźmiesz, lekko spłacisz”. 1. Reklamowana jest ...

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Umowa kredytowa

Art.6 ustawy Prawo Bankowe określa czynności bankowe. Sensu stricto są to czynności, które wykonuje tylko bank. Sensu largo, mogą być też wykonywane przez inne podmioty, ale gdy wykonuje je bank to są one nazywane czynnościami bankowymi.

Pożyczki należąc do czynności sensu largo. Natomiast kredytu...

Konstrukcja prawna umowy pożyczki

Przez umowę pożyczki pieniężnej bank zgodnie z art. 720 k.c. zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się pieniądze zwrócić.

Na podstawie umowy pożyczki przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy.

Bank przyznaje...

CO RÓŻNI UMOWĘ POŻYCZKI OD UMOWY UŻYCZENIA

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuję się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy gatunkowo oznaczonych, a biorący zobowiązuję się zwrócić taką samą ilość pieniędzy, albo rzeczy tego samego gatunku i jakości.

Przez umowę użyczenia...

POŻYCZKI JĘZYKOWE

Chrześcijaństwo przybyło do Polski z zapożyczonym z łaciny słownictwem czeskim. Za jego więc pośrednictwem przyszły do nas z łaciny takie wyrazy, jak: papież, kościół, kapłan, chrzest, krzyż, msza, pacierz, ołtarz, przeor, proboszcz, kazanie, pokuta, ofiara.

Następna fala pożyczek napłynęła z...

Scharakteryzuj pożyczki krótkoterminowe.

 

Pożyczki krótkoterminowe charakteryzują się następującymi cechami:

gwarantowaną możliwością uzyskania w przypadku, gdy pożyczkobiorca spełnia określone warunki zaciągane na określony okres (max 1 rok lub w szczególnych przypadkach na 2 lata);

specjalnym celem;

stałą stopą...

Wady i zalety finansowania poprzez pożyczki średnioterminowe

 

Pożyczka średnioterminowa jest stałą umową wiążącą pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą oraz zobowiązuje strony do przestrzegania wszelkich uzgodnionych terminów i warunków w całym okresie objętym umową.

Zalety:

W umowie ustalone są zarówno terminy jak i kwoty spłat, dlatego ryzyko finansowe...

POŻYCZKA

Umowa, na podstawie której dający p., czyli pożyczkodawca, przenosi na własność biorącego, czyli pożyczkobiorcy, określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot p., czyli tę samą ilość pieniędzy albo tę samą...

Pożyczka

 

Pożyczka - jest instytucją prawa cywilnego. Istota pożyczki polega na przeniesieniu własności. Udzielający pożyczki nie krępuje swobody jej wykorzystania. Źródłem pozyczek są kapitały własne banków.

 

W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne sprecyzowane w umowie...

Pożyczki publiczne

 

Kiedy dochody są niższe niż wydatki, w budżecie powstaje deficyt publiczny, wymagający finansowania długiem publicznym. Państwo w tym celu może emitować własne papiery wartościowe (obligacje, weksle skarbowe) lub może zaciągnąć kredyt w banku.

Papiery wartościowe mogą być sprzedawane...

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Zdolność kredytowa

Cechy zdolności kredytowej:

Cechy obiektywne- jeśli ktoś posiada wiedzę może określić, czy ktoś posiada zdolność (noworodek posiada zdolność prawną).

Zdolność kredytowa to zdolność subiektywna, w tych samych okolicznościach podmiot może ją posiadać lub nie.

Prawodawca przewiduje...

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Formy zabezpieczania kredytów

Formy zabezpieczeń, jakie może stosować bank.

Art.93 ust. Pr.b. Bank w celu zabezpieczenia kredytu może żądać praktycznie każdej formy zabezpieczenia wynikającej z przepisów prawa czy też zwyczaju.

Są dwa rodzaje zabezpieczeń:

1)osobiste

są to zabezpieczenia na osobę, osoba swoim majątkiem...

Kontrakt pożyczki a kontrakt użyczenia - porównanie

Użyczyć można rzecz niezużywalną oznaczoną indywidualnie (np. korkociąg do otwarcia butelki :)), pożyczyć tylko rzecz zużywalną oznaczoną co do gatunku (np. kilo mąki od sąsiadki), zwrócić trzeba tą samą ilość i jakość.

Pożyczka morska

Udzielana właścicielowi statku dla importu, później także dla eksportu i naprawy statku. Dłużnik zobowiązany był do jej zwrotu i odsetek (nie wymagających specjalnej umowy – wystarczyła nieformalna) pod warunkiem przybycia statku do miejsca przeznaczenia (warunek zawieszający). Określano trasę...